Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 16:55:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1113° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2265° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 25.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
346.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL25.8327 P16:55:11.62 -0.11.0M
IACMHL25.8327 S16:55:15.17 -0.31.0M
PFKSHC23.7109 P16:55:11.47 0.11.0M
PFKSHC23.7109 S16:55:15.09 0.11.0M
IDIMN36.3303 P16:55:13.41 -0.11.0M
IDIMN36.3303 S16:55:18.09 -0.61.0M
NPSHL38.7 65 P16:55:13.69 -0.11.0M
NPSHL38.7 65 S16:55:18.66 -0.61.0M
IMODHC41.8249 P16:55:14.71 0.41.0M
IMODHC41.8249 S16:55:19.77 -0.41.0M
SIVAHL39.1255 P16:55:13.99 0.11.0M
SIVAHL39.1255 S16:55:18.79 -0.51.0M
IPPLHC74.2291 P16:55:19.29 -0.31.0M
IPPLHC74.2291 S16:55:29.01 -0.51.0M
STIAHC79.2 83 P16:55:20.90 0.51.0M
STIAHC79.2 83 S16:55:30.71 -0.21.0M
ZKRHL90.1 90 P16:55:22.31 0.11.0M
ZKRHL90.1 90 S16:55:33.73 -0.31.0M
GVDHL108.1254 P16:55:25.31 0.21.0M
GVDHL108.1254 S16:55:39.13 0.11.0M
GVDSHC110.6254 P16:55:25.72 0.21.0M
GVDSHC110.6254 S16:55:39.91 0.11.0M
IMMVHL119.5289 P16:55:27.21 0.31.0M
IMMVHL119.5289 S16:55:42.11 -0.11.0M
RODPHC142.3290 P16:55:30.77 0.31.0M
RODPHC142.3290 S16:55:48.61 0.21.0M
SNT5HA144.5 6 P16:55:31.08 0.41.0M
SNT5HA144.5 6 S16:55:49.36 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sytv
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         16:55:06.70
  Latitude       35.1113 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2265 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       140 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.69 +/- 0.12 12      
  M     2.69      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 109 P    16:55:11.47  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 109 S    16:55:15.09  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 327 P    16:55:11.62 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 327 S    16:55:15.17 -0.3 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 303 P    16:55:13.41 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 303 S    16:55:18.09 -0.6 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 65 P    16:55:13.69 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 65 S    16:55:18.66 -0.6 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 255 P    16:55:13.99  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 255 S    16:55:18.79 -0.5 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 249 P    16:55:14.71  0.4 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 249 S    16:55:19.77 -0.4 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 291 P    16:55:19.29 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 291 S    16:55:29.01 -0.5 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 83 P    16:55:20.90  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    16:55:30.71 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 90 P    16:55:22.31  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    16:55:33.73 -0.3 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 254 P    16:55:25.31  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 254 S    16:55:39.13  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 254 P    16:55:25.72  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 254 S    16:55:39.91  0.1 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 289 P    16:55:27.21  0.3 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 289 S    16:55:42.11 -0.1 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    16:55:30.77  0.3 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    16:55:48.61  0.2 M 1.0 RODP 
  SNT5 HA  1.3  6 P    16:55:31.08  0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    16:55:49.36  0.5 M 1.0 SNT5 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 109 MLv   2.80 0.11  12.7293   
  IACM HL  0.2 327 MLv   2.79 0.11  25.0446   
  IDI  MN  0.3 303 MLv   2.39 -0.30  2.38734   
  NPS  HL  0.3 65 MLv   2.59 -0.09  3.37055   
  SIVA HL  0.4 255 MLv   2.75 0.06  4.70645   
  IMOD HC  0.4 249 MLv   2.52 -0.17  2.36506   
  IPPL HC  0.7 291 MLv   2.78 0.09  1.27888   
  STIA HC  0.7 83 MLv   2.93 0.24  1.70498   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   2.65 -0.04  0.798794   
  GVD  HL  1.0 254 MLv   2.62 -0.06  0.471153   
  GVDS HC  1.0 254 MLv   2.33 -0.36  0.297441   
  IMMV HL  1.1 289 MLv   2.88 0.19  0.965982   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.56 -0.12  0.357464   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   2.84 0.15  0.384979