Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 16:51:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3010° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3817° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 26.2 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
46.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
46.8 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA4.3267 P16:51:11.53 0.21.0M
THIVHA4.3267 S16:51:12.94 0.21.0M
THVAHL5.1309 P16:51:11.29 -0.11.0M
THVAHL5.1309 S16:51:12.57 -0.21.0M
AMPEHA9.9270 P16:51:12.04 0.01.0M
AMPEHA9.9270 S16:51:13.89 0.01.0M
VILLHA16.4202 P16:51:13.12 0.11.0M
VILLHA16.4202 S16:51:15.64 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sytr
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         16:51:09.58
  Latitude       38.3010 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3817 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       253 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.94 +/- 0.46  4      
  M     0.94      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 267 P    16:51:11.53  0.2 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 267 S    16:51:12.94  0.2 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 309 P    16:51:11.29 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 309 S    16:51:12.57 -0.2 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 270 P    16:51:12.04  0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 270 S    16:51:13.89  0.0 M 1.0 AMPE 
  VILL HA  0.1 202 P    16:51:13.12  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 202 S    16:51:15.64 -0.1 M 1.0 VILL 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 267 MLv   1.23 0.29  1.05802   
  THVA HL  0.0 309 MLv   1.45 0.51  1.66974   
  AMPE HA  0.1 270 MLv   0.60 -0.34  0.178154   
  VILL HA  0.1 202 MLv   0.54 -0.40  0.10711