Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 16:47:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3180° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3462° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 27.4 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.2 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.3 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.4211 P16:47:24.81 0.11.0M
THIVHA2.4211 S16:47:26.21 0.11.0M
THVAHL1.6326 P16:47:24.58 -0.11.0M
THVAHL1.6326 S16:47:25.78 -0.21.0M
AMPEHA7.0255 P16:47:25.33 0.31.0M
AMPEHA7.0255 S16:47:27.17 0.41.0M
THI1HL8.8 29 P16:47:25.23 0.01.0M
THI1HL8.8 29 S16:47:26.99 -0.11.0M
THI2HL13.3297 P16:47:25.94 0.11.0M
THI2HL13.3297 S16:47:28.26 0.11.0M
STFNHA23.4132 P16:47:27.50 0.11.0M
STFNHA23.4132 S16:47:30.94 0.01.0M
VILLHA17.4190 P16:47:26.36 -0.11.0M
VILLHA17.4190 S16:47:29.13 -0.21.0M
MDRAHA30.5160 P16:47:28.83 0.31.0M
MDRAHA30.5160 S16:47:32.85 -0.11.0M
LTKHP46.6225 P16:47:31.15 -0.11.0M
LTKHP46.6225 S16:47:37.34 -0.31.0M
ATALHA50.3326 P16:47:31.91 0.11.0M
ATALHA50.3326 S16:47:38.46 -0.21.0M
DIONHL57.8117 P16:47:33.81 0.81.0M
DIONHL57.8117 S16:47:40.93 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syto
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         16:47:22.78
  Latitude       38.3180 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3462 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       89 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.28 +/- 0.42  9      
  M     1.28      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 326 P    16:47:24.58 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 326 S    16:47:25.78 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 211 P    16:47:24.81  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 211 S    16:47:26.21  0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 255 P    16:47:25.33  0.3 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 255 S    16:47:27.17  0.4 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 29 P    16:47:25.23  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 29 S    16:47:26.99 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 297 P    16:47:25.94  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    16:47:28.26  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 190 P    16:47:26.36 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 190 S    16:47:29.13 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 132 P    16:47:27.50  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 132 S    16:47:30.94 -0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    16:47:28.83  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    16:47:32.85 -0.1 M 1.0 MDRA 
  LTK  HP  0.4 225 P    16:47:31.15 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    16:47:37.34 -0.3 M 1.0 LTK 
  ATAL HA  0.5 326 P    16:47:31.91  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 326 S    16:47:38.46 -0.2 M 1.0 ATAL 
  DION HL  0.5 117 P    16:47:33.81  0.8 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 117 S    16:47:40.93  0.1 M 1.0 DION 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 326 MLv   2.06 0.78  8.29537   
  THIV HA  0.0 211 MLv   1.85 0.58  4.93523   
  AMPE HA  0.1 255 MLv   1.19 -0.09  0.82001   
  THI1 HL  0.1 29 MLv   1.98 0.70  4.55062   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   1.40 0.12  0.928017   
  VILL HA  0.2 190 MLv   1.14 -0.13  0.406095   
  STFN HA  0.2 132 MLv   0.72 -0.56  0.108125   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   0.71 -0.57  0.0701552   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   0.62 -0.66  0.085847   
  ATAL HA  0.5 326 MLv   1.44 0.16  0.120377   
  DION HL  0.5 117 MLv   1.12 -0.16  0.104921