Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 16:32:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.7538° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1193° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 28.8 χμ ΔΒΔ της Λάρισας
37.3 χμ ΒΑ των Τρικάλων
241.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TYRNHT10.8116 P16:32:23.24 0.11.0M
TYRNHT10.8116 S16:32:26.17 0.11.0M
THLHL22.9203 P16:32:24.21 -0.21.0M
THLHL22.9203 S16:32:27.35 -0.91.0M
LITHT49.8 39 P16:32:27.95 -0.41.0M
LITHT49.8 39 S16:32:35.34 0.11.0M
KPROHT68.3289 P16:32:31.01 -0.11.0M
KPROHT68.3289 S16:32:39.63 -0.61.0M
KZNHL67.5335 P16:32:31.27 0.31.0M
KZNHL67.5335 S16:32:40.07 0.11.0M
TETRHL85.5238 P16:32:34.23 0.41.0M
TETRHL85.5238 S16:32:45.51 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sytb
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         16:32:19.21
  Latitude       39.7538 deg +/-   1 km
  Longitude       22.1193 deg +/-   1 km
  Depth           20 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       87 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.38 +/- 0.37  6      
  M     1.38      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TYRN HT  0.1 116 P    16:32:23.24  0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.1 116 S    16:32:26.17  0.1 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  0.2 203 P    16:32:24.21 -0.2 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.2 203 S    16:32:27.35 -0.9 M 1.0 THL 
  LIT  HT  0.4 39 P    16:32:27.95 -0.4 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.4 39 S    16:32:35.34  0.1 M 1.0 LIT 
  KZN  HL  0.6 335 P    16:32:31.27  0.3 M 1.0 KZN 
  KZN  HL  0.6 335 S    16:32:40.07  0.1 M 1.0 KZN 
  KPRO HT  0.6 289 P    16:32:31.01 -0.1 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.6 289 S    16:32:39.63 -0.6 M 1.0 KPRO 
  TETR HL  0.8 238 P    16:32:34.23  0.4 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.8 238 S    16:32:45.51  0.6 M 1.0 TETR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TYRN HT  0.1 116 MLv   0.77 -0.62  0.193243   
  THL  HL  0.2 203 MLv   0.92 -0.46  0.106417   
  LIT  HT  0.4 39 MLv   1.39 0.00  0.0785053   
  KZN  HL  0.6 335 MLv   1.70 0.32  0.0381036   
  KPRO HT  0.6 289 MLv   1.80 0.42  0.143936   
  TETR HL  0.8 238 MLv   1.57 0.19  0.0701953