Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 16:27:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4317° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7940° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 21.5 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
32.3 χμ ΒΔ του Αιγίου
176.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VVKHP1.9125 P16:27:13.28 0.01.0M
VVKHP1.9125 S16:27:14.83 -0.11.0M
AGRPCL7.4237 P16:27:13.61 0.11.0M
AGRPCL7.4237 S16:27:15.51 0.01.0M
EFPHP9.8 93 P16:27:13.89 0.11.0M
EFPHP9.8 93 S16:27:15.94 0.11.0M
ANXHP21.1 32 P16:27:15.47 0.01.0M
ANXHP21.1 32 S16:27:18.66 -0.21.0M
LAKAHA26.7143 P16:27:16.33 0.01.0M
LAKAHA26.7143 S16:27:19.97 -0.31.0M
PYRGCL19.6 97 P16:27:15.23 0.11.0M
PYRGCL19.6 97 S16:27:18.51 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sysw
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         16:27:11.00
  Latitude       38.4317 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7940 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       154 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.29 +/- 0.28  6      
  M     0.29      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VVK  HP  0.0 125 P    16:27:13.28  0.0 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.0 125 S    16:27:14.83 -0.1 M 1.0 VVK 
  AGRP CL  0.1 237 P    16:27:13.61  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 237 S    16:27:15.51  0.0 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.1 93 P    16:27:13.89  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 93 S    16:27:15.94  0.1 M 1.0 EFP 
  PYRG CL  0.2 97 P    16:27:15.23  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 97 S    16:27:18.51  0.2 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.2 32 P    16:27:15.47  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 32 S    16:27:18.66 -0.2 M 1.0 ANX 
  LAKA HA  0.2 143 P    16:27:16.33  0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 143 S    16:27:19.97 -0.3 M 1.0 LAKA 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VVK  HP  0.0 125 MLv  -0.03 -0.33  0.309446   
  AGRP CL  0.1 237 MLv   0.98 0.69  0.496431   
  EFP  HP  0.1 93 MLv   0.07 -0.23  0.0528756   
  PYRG CL  0.2 97 MLv   0.11 -0.18  0.0211428   
  ANX  HP  0.2 32 MLv   0.43 0.13  0.062991   
  LAKA HA  0.2 143 MLv   0.48 0.19  0.0518684