Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 15:04:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.7
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5120° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.1457° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 44.3 χμ ΝΝΔ της Κω
94.1 χμ Β της Καρπάθου
343.5 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NISRHL11.0353 P15:04:03.61 -0.31.0M
NISRHL11.0353 S15:04:06.15 -0.11.0M
KLNAHL51.8343 P15:04:10.21 0.21.0M
KLNAHL51.8343 S15:04:16.94 0.01.0M
ARGHL93.4111 P15:04:16.29 -0.31.0M
ARGHL93.4111 S15:04:28.86 0.31.0M
KARPHL107.3179 P15:04:18.77 0.11.0M
KARPHL107.3179 S15:04:32.56 0.21.0M
SMGHL135.4348 P15:04:22.70 -0.31.0M
SMGHL135.4348 S15:04:40.09 0.21.0M
APEHL157.4293 P15:04:25.96 -0.51.0M
APEHL157.4293 S15:04:45.76 -0.21.0M
CMBOHT155.6268 P15:04:26.31 0.11.0M
CMBOHT155.6268 S15:04:45.62 0.11.0M
SNT1HA154.0266 P15:04:26.67 0.81.0M
SNT1HA154.0266 S15:04:45.28 0.31.0M
SNT5HA157.0266 P15:04:26.47 0.11.0M
SNT5HA157.0266 S15:04:46.05 0.31.0M
THT1HT154.1265 P15:04:26.24 0.31.0M
THT1HT154.1265 S15:04:45.34 0.31.0M
STIAHC173.9213 P15:04:28.36 -0.11.0M
STIAHC173.9213 S15:04:49.02 -0.51.0M
ZKRHL176.5208 P15:04:28.98 0.21.0M
ZKRHL176.5208 S15:04:49.61 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syqd
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         15:04:00.78
  Latitude       36.5120 deg +/-   0 km
  Longitude       27.1457 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.71 +/- 0.17 10      
  M     3.71      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR HL  0.1 353 P    15:04:03.61 -0.3 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.1 353 S    15:04:06.15 -0.1 M 1.0 NISR 
  KLNA HL  0.5 343 P    15:04:10.21  0.2 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  0.5 343 S    15:04:16.94  0.0 M 1.0 KLNA 
  ARG  HL  0.8 111 P    15:04:16.29 -0.3 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.8 111 S    15:04:28.86  0.3 M 1.0 ARG 
  KARP HL  1.0 179 P    15:04:18.77  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.0 179 S    15:04:32.56  0.2 M 1.0 KARP 
  SMG  HL  1.2 348 P    15:04:22.70 -0.3 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.2 348 S    15:04:40.09  0.2 M 1.0 SMG 
  SNT1 HA  1.4 266 P    15:04:26.67  0.8 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.4 266 S    15:04:45.28  0.3 M 1.0 SNT1 
  THT1 HT  1.4 265 P    15:04:26.24  0.3 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.4 265 S    15:04:45.34  0.3 M 1.0 THT1 
  CMBO HT  1.4 268 P    15:04:26.31  0.1 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.4 268 S    15:04:45.62  0.1 M 1.0 CMBO 
  SNT5 HA  1.4 266 P    15:04:26.47  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 266 S    15:04:46.05  0.3 M 1.0 SNT5 
  APE  HL  1.4 293 P    15:04:25.96 -0.5 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.4 293 S    15:04:45.76 -0.2 M 1.0 APE 
  STIA HC  1.6 213 P    15:04:28.36 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  1.6 213 S    15:04:49.02 -0.5 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  1.6 208 P    15:04:28.98  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.6 208 S    15:04:49.61 -0.5 M 1.0 ZKR 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.1 353 MLv   3.62 -0.09   176.42   
  KLNA HL  0.5 343 MLv   3.24 -0.47  6.99855   
  ARG  HL  0.8 111 MLv   3.80 0.09  10.8565   
  KARP HL  1.0 179 MLv   3.81 0.10  12.5154   
  SMG  HL  1.2 348 MLv   3.32 -0.39  2.19672   
  SNT1 HA  1.4 266 MLv   4.02 0.31  6.09483   
  THT1 HT  1.4 265 MLv   3.62 -0.10  3.51299   
  CMBO HT  1.4 268 MLv   4.46 0.75  24.1813   
  SNT5 HA  1.4 266 MLv   3.84 0.13  3.36102   
  APE  HL  1.4 293 MLv   3.51 -0.20  2.63921   
  STIA HC  1.6 213 MLv   3.76 0.05  3.93113   
  ZKR  HL  1.6 208 MLv   3.77 0.06  3.87477