Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 14:45:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3300° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3215° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 28.4 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
40.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
52.8 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.6165 P14:45:12.00 0.11.0M
THIVHA3.6165 S14:45:13.41 0.11.0M
THVAHL1.3 92 P14:45:11.74 -0.11.0M
THVAHL1.3 92 S14:45:12.86 -0.21.0M
AMPEHA5.6236 P14:45:12.29 0.21.0M
AMPEHA5.6236 S14:45:13.73 0.11.0M
THI1HL9.0 45 P14:45:12.61 0.11.0M
THI1HL9.0 45 S14:45:14.42 0.11.0M
THI2HL10.7296 P14:45:12.74 0.01.0M
THI2HL10.7296 S14:45:14.58 -0.11.0M
VILLHA18.5183 P14:45:13.92 0.01.0M
VILLHA18.5183 S14:45:16.65 -0.21.0M
DOMVHA30.9255 P14:45:15.96 0.11.0M
DOMVHA30.9255 S14:45:20.53 0.21.0M
LKRHL45.3322 P14:45:18.16 -0.11.0M
LKRHL45.3322 S14:45:24.36 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sypn
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         14:45:10.09
  Latitude       38.3300 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3215 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       83 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.48 +/- 0.21  6      
  M     1.48      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 92 P    14:45:11.74 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 92 S    14:45:12.86 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 165 P    14:45:12.00  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 165 S    14:45:13.41  0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 236 P    14:45:12.29  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 236 S    14:45:13.73  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 45 P    14:45:12.61  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 45 S    14:45:14.42  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 296 P    14:45:12.74  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 296 S    14:45:14.58 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 183 P    14:45:13.92 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 183 S    14:45:16.65 -0.2 M 1.0 VILL 
  DOMV HA  0.3 255 P    14:45:15.96  0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 255 S    14:45:20.53  0.2 M 1.0 DOMV 
  LKR  HL  0.4 322 P    14:45:18.16 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 322 S    14:45:24.36 -0.1 M 1.0 LKR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 92 MLv   1.80 0.32  4.67198   
  THIV HA  0.0 165 MLv   1.37 -0.12  1.50456   
  AMPE HA  0.1 236 MLv   1.31 -0.17  1.18909   
  THI1 HL  0.1 45 MLv   1.73 0.25  2.52539   
  THI2 HL  0.1 296 MLv   1.29 -0.19  0.840965   
  VILL HA  0.2 183 MLv   0.94 -0.55  0.236927   
  DOMV HA  0.3 255 MLv   1.43 -0.05  0.360673   
  LKR  HL  0.4 322 MLv   1.76 0.28  0.182713