Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 14:35:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1235° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2325° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
42
 Επίκεντρο 24.2 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.1 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.0 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL25.0324 P14:35:18.11 0.11.0M
IACMHL25.0324 S14:35:21.61 -0.11.0M
KNSSHC20.6347 P14:35:17.38 0.11.0M
KNSSHC20.6347 S14:35:20.08 -0.31.0M
PFKSHC23.7112 P14:35:17.90 0.11.0M
PFKSHC23.7112 S14:35:21.36 -0.11.0M
IDIMN36.1300 P14:35:19.88 -0.11.0M
IDIMN36.1300 S14:35:24.66 -0.61.0M
NPSHL37.6 66 P14:35:20.11 -0.11.0M
NPSHL37.6 66 S14:35:25.02 -0.61.0M
IMODHC42.8247 P14:35:21.15 0.01.0M
IMODHC42.8247 S14:35:27.04 -0.11.0M
SIVAHL40.0253 P14:35:20.50 -0.11.0M
SIVAHL40.0253 S14:35:26.26 -0.11.0M
IPPLHC74.2290 P14:35:25.69 -0.61.0M
IPPLHC74.2290 S14:35:36.07 -0.21.0M
STIAHC78.5 84 P14:35:27.43 0.51.0M
STIAHC78.5 84 S14:35:37.40 -0.11.0M
ZKRHL89.5 91 P14:35:28.80 0.01.0M
ZKRHL89.5 91 S14:35:40.69 0.01.0M
GVDHL109.0253 P14:35:31.92 0.01.0M
GVDHL109.0253 S14:35:46.42 0.31.0M
GVDSHC111.5254 P14:35:32.19 -0.11.0M
GVDSHC111.5254 S14:35:47.17 0.31.0M
CHANHC116.6292 P14:35:33.25 0.21.0M
CHANHC116.6292 S14:35:48.02 -0.11.0M
IMMVHL119.6288 P14:35:33.62 0.11.0M
IMMVHL119.6288 S14:35:48.56 -0.51.0M
RODPHC142.3290 P14:35:37.83 0.71.0M
RODPHC142.3290 S14:35:55.11 -0.21.0M
SNT1HA144.8 7 P14:35:37.96 0.61.0M
SNT1HA144.8 7 S14:35:56.39 0.71.0M
SNT5HA143.1 6 P14:35:36.64 -0.51.0M
SNT5HA143.1 6 S14:35:55.87 0.51.0M
KARPHL181.2 75 P14:35:43.42 0.51.0M
KARPHL181.2 75 S14:36:05.10 -0.41.0M
ANKYHL193.4295 P14:35:44.79 0.41.0M
ANKYHL193.4295 S14:36:07.97 -0.21.0M
MHLOHL189.6337 P14:35:43.57 -0.31.0M
KTHAHL233.0303 P14:35:48.80 -0.71.0M
KTHAHL233.0303 S14:36:16.28 -0.81.0M
KTHRHC237.5302 P14:35:49.78 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sype
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         14:35:13.16
  Latitude       35.1235 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2325 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.49 +/- 0.11 18      
  M     3.49      18 preferred 

42 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 347 P    14:35:17.38  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 347 S    14:35:20.08 -0.3 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 112 P    14:35:17.90  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 112 S    14:35:21.36 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 324 P    14:35:18.11  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 324 S    14:35:21.61 -0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 300 P    14:35:19.88 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    14:35:24.66 -0.6 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 66 P    14:35:20.11 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 66 S    14:35:25.02 -0.6 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 253 P    14:35:20.50 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 253 S    14:35:26.26 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    14:35:21.15  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    14:35:27.04 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 290 P    14:35:25.69 -0.6 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 290 S    14:35:36.07 -0.2 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 84 P    14:35:27.43  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 84 S    14:35:37.40 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    14:35:28.80  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    14:35:40.69  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    14:35:31.92  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    14:35:46.42  0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 254 P    14:35:32.19 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 254 S    14:35:47.17  0.3 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  1.1 292 P    14:35:33.25  0.2 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 292 S    14:35:48.02 -0.1 M 1.0 CHAN 
  IMMV HL  1.1 288 P    14:35:33.62  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    14:35:48.56 -0.5 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    14:35:37.83  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    14:35:55.11 -0.2 M 1.0 RODP 
  SNT5 HA  1.3  6 P    14:35:36.64 -0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    14:35:55.87  0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.3  7 P    14:35:37.96  0.6 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.3  7 S    14:35:56.39  0.7 M 1.0 SNT1 
  KARP HL  1.6 75 P    14:35:43.42  0.5 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 75 S    14:36:05.10 -0.4 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 337 P    14:35:43.57 -0.3 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.7 295 P    14:35:44.79  0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    14:36:07.97 -0.2 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 303 P    14:35:48.80 -0.7 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 303 S    14:36:16.28 -0.8 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  2.1 302 P    14:35:49.78 -0.3 M 1.0 KTHR 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 347 MLv   3.47 -0.02  71.4563   
  PFKS HC  0.2 112 MLv   3.49 0.00   62.819   
  IACM HL  0.2 324 MLv   3.55 0.06  149.617   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   3.20 -0.28  15.8668   
  NPS  HL  0.3 66 MLv   3.21 -0.27   14.889   
  SIVA HL  0.4 253 MLv   3.62 0.14  33.2147   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   3.39 -0.10  16.4211   
  IPPL HC  0.7 290 MLv   3.61 0.12  8.62761   
  STIA HC  0.7 84 MLv   3.63 0.14   8.5991   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   3.39 -0.10  4.35852   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   3.43 -0.05  3.00582   
  GVDS HC  1.0 254 MLv   3.08 -0.41  1.66512   
  CHAN HC  1.1 292 MLv   3.78 0.29  15.6787   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.72 0.23  6.64716   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.44 -0.05  2.67206   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   3.67 0.18  2.63199   
  SNT1 HA  1.3  7 MLv   3.54 0.05  2.21086   
  KARP HL  1.6 75 MLv   3.38 -0.11  1.95157   
  MHLO HL  1.7 337 MLv   3.67 0.19  5.45361   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   3.31 -0.18  1.10072   
  KTHA HL  2.1 303 MLv   3.37 -0.12  0.802456   
  KTHR HC  2.1 302 MLv   3.53 0.04   1.1046