Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 14:22:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1295° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2397° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 23.9 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
74.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.9322 P14:22:51.75 0.11.0M
IACMHL24.9322 S14:22:55.46 0.11.0M
KNSSHC20.2344 P14:22:50.96 0.11.0M
KNSSHC20.2344 S14:22:54.17 0.21.0M
PFKSHC23.3114 P14:22:51.61 0.11.0M
PFKSHC23.3114 S14:22:55.17 0.11.0M
IDIMN36.3299 P14:22:53.82 0.01.0M
IDIMN36.3299 S14:22:58.54 -0.51.0M
NPSHL36.7 67 P14:22:53.64 -0.21.0M
NPSHL36.7 67 S14:22:58.68 -0.41.0M
IMODHC43.7247 P14:22:54.96 0.01.0M
IMODHC43.7247 S14:23:01.12 0.01.0M
SIVAHL40.9252 P14:22:54.38 -0.11.0M
SIVAHL40.9252 S14:23:00.34 0.11.0M
IPPLHC74.6289 P14:22:59.57 -0.51.0M
IPPLHC74.6289 S14:23:09.64 -0.41.0M
STIAHC77.8 84 P14:23:00.38 -0.21.0M
STIAHC77.8 84 S14:23:10.71 -0.21.0M
ZKRHL88.9 91 P14:23:02.49 0.11.0M
ZKRHL88.9 91 S14:23:13.96 -0.21.0M
GVDHL109.8253 P14:23:05.78 0.11.0M
GVDHL109.8253 S14:23:20.23 0.21.0M
GVDSHC112.4253 P14:23:06.07 -0.11.0M
GVDSHC112.4253 S14:23:20.98 0.21.0M
IMMVHL120.0288 P14:23:07.19 -0.11.0M
IMMVHL120.0288 S14:23:22.30 -0.61.0M
RODPHC142.7290 P14:23:11.65 0.81.0M
RODPHC142.7290 S14:23:28.82 -0.31.0M
SAP3HL145.5 4 P14:23:10.73 -0.51.0M
SAP3HL145.5 4 S14:23:30.30 0.61.0M
SNT1HA144.0 7 P14:23:11.25 0.31.0M
SNT1HA144.0 7 S14:23:29.98 0.81.0M
SNT5HA142.4 6 P14:23:10.33 -0.41.0M
SNT5HA142.4 6 S14:23:29.44 0.61.0M
THT1HT140.7 7 P14:23:10.32 -0.11.0M
THT1HT140.7 7 S14:23:28.70 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syou
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         14:22:46.89
  Latitude       35.1295 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2397 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.41 +/- 0.15 14      
  M     3.41      14 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 344 P    14:22:50.96  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 344 S    14:22:54.17  0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 114 P    14:22:51.61  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    14:22:55.17  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 322 P    14:22:51.75  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 322 S    14:22:55.46  0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 299 P    14:22:53.82  0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    14:22:58.54 -0.5 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 67 P    14:22:53.64 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    14:22:58.68 -0.4 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    14:22:54.38 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    14:23:00.34  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    14:22:54.96  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    14:23:01.12  0.0 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    14:22:59.57 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    14:23:09.64 -0.4 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 84 P    14:23:00.38 -0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 84 S    14:23:10.71 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    14:23:02.49  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    14:23:13.96 -0.2 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    14:23:05.78  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    14:23:20.23  0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    14:23:06.07 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    14:23:20.98  0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    14:23:07.19 -0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    14:23:22.30 -0.6 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.3  7 P    14:23:10.32 -0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.3  7 S    14:23:28.70  0.4 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.3  6 P    14:23:10.33 -0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  6 S    14:23:29.44  0.6 M 1.0 SNT5 
  RODP HC  1.3 290 P    14:23:11.65  0.8 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    14:23:28.82 -0.3 M 1.0 RODP 
  SNT1 HA  1.3  7 P    14:23:11.25  0.3 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.3  7 S    14:23:29.98  0.8 M 1.0 SNT1 
  SAP3 HL  1.3  4 P    14:23:10.73 -0.5 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  4 S    14:23:30.30  0.6 M 1.0 SAP3 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 344 MLv   3.29 -0.12  48.8915   
  PFKS HC  0.2 114 MLv   3.35 -0.06  46.3311   
  IACM HL  0.2 322 MLv   3.40 -0.01  106.447   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   3.35 -0.06  21.8967   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   3.24 -0.18  16.4992   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.66 0.25  34.7244   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   3.32 -0.09  13.4776   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.75 0.34  11.9125   
  STIA HC  0.7 84 MLv   3.45 0.03  5.70971   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   3.19 -0.23  2.76336   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   3.30 -0.12  2.16799   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   3.07 -0.35   1.6018   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.94 0.53  10.9345   
  THT1 HT  1.3  7 MLv   3.14 -0.27  1.37296   
  SNT5 HA  1.3  6 MLv   3.46 0.04  1.63706   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.52 0.11  3.20892   
  SNT1 HA  1.3  7 MLv   3.56 0.15  2.34009   
  SAP3 HL  1.3  4 MLv   3.71 0.30  8.00644