Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 14:01:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1677° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2872° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 22.5 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
77.2 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.9308 P14:01:25.50 0.21.0M
IACMHL24.9308 S14:01:28.91 -0.11.0M
KNSSHC18.0327 P14:01:24.19 0.01.0M
KNSSHC18.0327 S14:01:26.78 -0.21.0M
PFKSHC21.9129 P14:01:24.95 0.01.0M
PFKSHC21.9129 S14:01:28.25 0.01.0M
IDIMN38.5290 P14:01:27.49 -0.21.0M
IDIMN38.5290 S14:01:32.58 -0.51.0M
NPSHL31.1 71 P14:01:26.52 0.11.0M
NPSHL31.1 71 S14:01:30.53 -0.31.0M
IMODHC49.4244 P14:01:29.44 0.01.0M
IMODHC49.4244 S14:01:35.72 -0.41.0M
SIVAHL46.3249 P14:01:28.90 0.01.0M
SIVAHL46.3249 S14:01:35.21 0.01.0M
IPPLHC77.5285 P14:01:33.36 -0.71.0M
IPPLHC77.5285 S14:01:43.86 -0.41.0M
STIAHC73.1 87 P14:01:33.60 0.31.0M
STIAHC73.1 87 S14:01:42.74 -0.21.0M
ZKRHL84.7 94 P14:01:35.35 0.11.0M
ZKRHL84.7 94 S14:01:46.37 0.01.0M
GVDHL115.2252 P14:01:40.16 0.11.0M
GVDHL115.2252 S14:01:55.22 0.41.0M
GVDSHC117.7252 P14:01:40.41 -0.11.0M
GVDSHC117.7252 S14:01:55.79 0.21.0M
IMMVHL122.9285 P14:01:41.82 0.61.0M
IMMVHL122.9285 S14:01:57.08 0.11.0M
SNT5HA137.8 4 P14:01:43.59 0.11.0M
SNT5HA137.8 4 S14:02:01.77 0.91.0M
RODPHC145.4287 P14:01:45.59 0.91.0M
RODPHC145.4287 S14:02:02.92 -0.21.0M
SAP3HL141.1 2 P14:01:43.99 0.01.0M
SAP3HL141.1 2 S14:02:02.41 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syob
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         14:01:20.53
  Latitude       35.1677 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2872 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.25 +/- 0.17 12      
  M     3.25      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 327 P    14:01:24.19 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 327 S    14:01:26.78 -0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 129 P    14:01:24.95  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 129 S    14:01:28.25 -0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 308 P    14:01:25.50  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 308 S    14:01:28.91 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 71 P    14:01:26.52  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    14:01:30.53 -0.3 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 290 P    14:01:27.49 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 290 S    14:01:32.58 -0.5 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    14:01:28.90  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    14:01:35.21 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    14:01:29.44  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    14:01:35.72 -0.4 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 87 P    14:01:33.60  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 87 S    14:01:42.74 -0.2 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 285 P    14:01:33.36 -0.7 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 285 S    14:01:43.86 -0.4 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 94 P    14:01:35.35  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    14:01:46.37  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    14:01:40.16  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    14:01:55.22  0.4 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.1 252 P    14:01:40.41 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 252 S    14:01:55.79  0.2 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 285 P    14:01:41.82  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    14:01:57.08  0.1 M 1.0 IMMV 
  SNT5 HA  1.2  4 P    14:01:43.59  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  4 S    14:02:01.77  0.9 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.3  2 P    14:01:43.99  0.0 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  2 S    14:02:02.41  0.6 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 287 P    14:01:45.59  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    14:02:02.92 -0.2 M 1.0 RODP 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 327 MLv   3.38 0.12  66.8612   
  PFKS HC  0.2 129 MLv   3.20 -0.05  35.9137   
  IACM HL  0.2 308 MLv   3.26 0.00  76.3766   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   2.65 -0.60  5.90633   
  IDI  MN  0.3 290 MLv   2.95 -0.30  7.72096   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   3.24 -0.01  9.71096   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   3.27 0.01  8.56494   
  STIA HC  0.7 87 MLv   3.23 -0.02  3.70408   
  IPPL HC  0.7 285 MLv   3.54 0.29  7.14581   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   2.99 -0.26  1.86227   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   3.19 -0.06  1.59476   
  GVDS HC  1.1 252 MLv   2.93 -0.33  1.09155   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   3.53 0.28  4.11318   
  SNT5 HA  1.2  4 MLv   3.28 0.02  1.14152   
  SAP3 HL  1.3  2 MLv   3.62 0.37  6.80679   
  RODP HC  1.3 287 MLv   3.50 0.25  3.00684