Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 13:28:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1787° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.4425° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
46
 Επίκεντρο 32.4 χμ ΑΝΑ του Αιγίου
33.2 χμ ΑΒΑ των Καλαβρύτων
115.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PANRCL27.4322 P13:28:07.71 0.41.0M
PANRCL27.4322 S13:28:11.37 0.11.0M
THALHA25.0129 P13:28:07.33 0.41.0M
THALHA25.0129 S13:28:10.59 -0.11.0M
XLKSHA20.4124 P13:28:06.69 0.51.0M
XLKSHA20.4124 S13:28:09.36 0.11.0M
DLFAHL33.6 8 P13:28:08.25 -0.21.0M
DLFAHL33.6 8 S13:28:12.82 -0.31.0M
GURHP28.3198 P13:28:07.70 0.11.0M
GURHP28.3198 S13:28:11.34 -0.41.0M
KALEHA35.4312 P13:28:08.88 0.11.0M
KALEHA35.4312 S13:28:13.47 -0.31.0M
KLVHL29.6240 P13:28:07.74 -0.11.0M
KLVHL29.6240 S13:28:11.71 -0.41.0M
TEMECL28.9282 P13:28:08.12 0.51.0M
TEMECL28.9282 S13:28:11.57 -0.21.0M
TRIZCL38.4303 P13:28:09.42 0.31.0M
TRIZCL38.4303 S13:28:14.34 -0.11.0M
ACORHA49.3131 P13:28:11.06 0.11.0M
ACORHA49.3131 S13:28:17.35 -0.31.0M
LAKAHA41.1280 P13:28:09.76 0.11.0M
LAKAHA41.1280 S13:28:15.12 -0.21.0M
LTKHP49.1111 P13:28:11.13 0.21.0M
LTKHP49.1111 S13:28:17.42 -0.21.0M
PYRGCL45.2305 P13:28:10.51 0.21.0M
PYRGCL45.2305 S13:28:16.37 -0.21.0M
EFPHP54.4300 P13:28:12.04 0.31.0M
EFPHP54.4300 S13:28:18.99 -0.11.0M
LOUTHA51.2114 P13:28:11.50 0.21.0M
LOUTHA51.2114 S13:28:17.94 -0.31.0M
AGRPCL67.3291 P13:28:14.09 0.21.0M
AGRPCL67.3291 S13:28:22.68 -0.21.0M
ANXHP64.7315 P13:28:13.53 0.01.0M
ANXHP64.7315 S13:28:22.06 -0.21.0M
DROHP68.8249 P13:28:14.39 0.21.0M
DROHP68.8249 S13:28:23.28 -0.11.0M
LKRHL71.3 43 P13:28:14.47 -0.11.0M
LKRHL71.3 43 S13:28:23.83 -0.21.0M
VVKHP61.4296 P13:28:13.31 0.31.0M
VVKHP61.4296 S13:28:20.99 -0.21.0M
AGGHT94.1354 P13:28:18.73 0.51.0M
AGGHT94.1354 S13:28:30.52 0.01.0M
AXSHP93.2271 P13:28:18.54 0.51.0M
AXSHP93.2271 S13:28:30.53 0.31.0M
VLXHP90.1184 P13:28:17.66 0.01.0M
VLXHP90.1184 S13:28:29.58 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021symz
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         13:28:02.12
  Latitude       38.1787 deg +/-   0 km
  Longitude       22.4425 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       68 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.68 +/- 0.22 19      
  M     1.68      19 preferred 

46 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  XLKS HA  0.2 124 P    13:28:06.69  0.5 M 1.0 XLKS 
  XLKS HA  0.2 124 S    13:28:09.36  0.1 M 1.0 XLKS 
  THAL HA  0.2 129 P    13:28:07.33  0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.2 129 S    13:28:10.59 -0.1 M 1.0 THAL 
  PANR CL  0.2 322 P    13:28:07.71  0.4 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 322 S    13:28:11.37  0.1 M 1.0 PANR 
  GUR  HP  0.3 198 P    13:28:07.70  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 198 S    13:28:11.34 -0.4 M 1.0 GUR 
  TEME CL  0.3 282 P    13:28:08.12  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 282 S    13:28:11.57 -0.2 M 1.0 TEME 
  KLV  HL  0.3 240 P    13:28:07.74 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 240 S    13:28:11.71 -0.4 M 1.0 KLV 
  DLFA HL  0.3  8 P    13:28:08.25 -0.2 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.3  8 S    13:28:12.82 -0.3 M 1.0 DLFA 
  KALE HA  0.3 312 P    13:28:08.88  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 312 S    13:28:13.47 -0.3 M 1.0 KALE 
  TRIZ CL  0.3 303 P    13:28:09.42  0.3 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.3 303 S    13:28:14.34 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  LAKA HA  0.4 280 P    13:28:09.76  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.4 280 S    13:28:15.12 -0.2 M 1.0 LAKA 
  PYRG CL  0.4 305 P    13:28:10.51  0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.4 305 S    13:28:16.37 -0.2 M 1.0 PYRG 
  LTK  HP  0.4 111 P    13:28:11.13  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 111 S    13:28:17.42 -0.2 M 1.0 LTK 
  ACOR HA  0.4 131 P    13:28:11.06  0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.4 131 S    13:28:17.35 -0.3 M 1.0 ACOR 
  LOUT HA  0.5 114 P    13:28:11.50  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.5 114 S    13:28:17.94 -0.3 M 1.0 LOUT 
  EFP  HP  0.5 300 P    13:28:12.04  0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.5 300 S    13:28:18.99 -0.1 M 1.0 EFP 
  VVK  HP  0.6 296 P    13:28:13.31  0.3 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.6 296 S    13:28:20.99 -0.2 M 1.0 VVK 
  ANX  HP  0.6 315 P    13:28:13.53 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.6 315 S    13:28:22.06 -0.2 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.6 291 P    13:28:14.09  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 291 S    13:28:22.68 -0.2 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  0.6 249 P    13:28:14.39  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.6 249 S    13:28:23.28 -0.1 M 1.0 DRO 
  LKR  HL  0.6 43 P    13:28:14.47 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 43 S    13:28:23.83 -0.2 M 1.0 LKR 
  VLX  HP  0.8 184 P    13:28:17.66  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.8 184 S    13:28:29.58  0.1 M 1.0 VLX 
  AXS  HP  0.8 271 P    13:28:18.54  0.5 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 271 S    13:28:30.53  0.3 M 1.0 AXS 
  AGG  HT  0.8 354 P    13:28:18.73  0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 354 S    13:28:30.52  0.0 M 1.0 AGG 

23 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  XLKS HA  0.2 124 MLv   2.29 0.61  4.77181   
  THAL HA  0.2 129 MLv   2.06 0.38  3.87585   
  PANR CL  0.2 322 MLv   3.62 1.94  1.34681   
  GUR  HP  0.3 198 MLv   1.85 0.17  1.11212   
  TEME CL  0.3 282 MLv   1.58 -0.10  0.190201   
  KLV  HL  0.3 240 MLv   1.41 -0.27  0.27981   
  DLFA HL  0.3  8 MLv   1.71 0.03  0.593342   
  KALE HA  0.3 312 MLv   1.72 0.04  0.544329   
  TRIZ CL  0.3 303 MLv   1.75 0.07  0.486767   
  LAKA HA  0.4 280 MLv   1.20 -0.48  0.118191   
  PYRG CL  0.4 305 MLv   1.39 -0.29  0.0905834   
  LTK  HP  0.4 111 MLv   1.12 -0.56  0.23521   
  ACOR HA  0.4 131 MLv   1.46 -0.22  0.13403   
  LOUT HA  0.5 114 MLv   1.81 0.13  0.267652   
  EFP  HP  0.5 300 MLv   1.46 -0.22  0.0995323   
  VVK  HP  0.6 296 MLv   1.06 -0.62  0.131826   
  ANX  HP  0.6 315 MLv   2.20 0.52  0.378957   
  AGRP CL  0.6 291 MLv   1.68 -0.00  0.109994   
  DRO  HP  0.6 249 MLv   1.67 -0.01  0.222647   
  LKR  HL  0.6 43 MLv   2.15 0.47  0.166852   
  VLX  HP  0.8 184 MLv   1.48 -0.20  0.0540715   
  AXS  HP  0.8 271 MLv   1.61 -0.07  0.0691388   
  AGG  HT  0.8 354 MLv   1.77 0.09  0.0777661