Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 13:26:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3330° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3377° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 27.0 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
42.0 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
52.0 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.8188 P13:26:02.27 0.11.0M
THIVHA3.8188 S13:26:03.38 -0.11.0M
THVAHL0.4202 P13:26:01.93 -0.11.0M
THVAHL0.4202 S13:26:02.80 -0.31.0M
AMPEHA7.0240 P13:26:02.70 0.21.0M
AMPEHA7.0240 S13:26:04.27 0.21.0M
THI1HL7.9 39 P13:26:02.80 0.21.0M
THI1HL7.9 39 S13:26:04.37 0.11.0M
STFNHA25.0134 P13:26:05.41 0.01.0M
STFNHA25.0134 S13:26:09.05 -0.11.0M
VILLHA18.9187 P13:26:04.20 -0.21.0M
VILLHA18.9187 S13:26:06.99 -0.41.0M
DOMVHA32.4255 P13:26:06.74 0.21.0M
DOMVHA32.4255 S13:26:11.38 0.21.0M
MDRAHA32.3160 P13:26:07.24 0.71.0M
MDRAHA32.3160 S13:26:10.95 -0.21.0M
ATALHA48.5325 P13:26:09.35 0.11.0M
ATALHA48.5325 S13:26:15.60 -0.21.0M
LKRHL45.9320 P13:26:08.90 0.11.0M
LKRHL45.9320 S13:26:14.70 -0.31.0M
LOUTHA49.8220 P13:26:09.70 0.21.0M
LOUTHA49.8220 S13:26:16.10 -0.11.0M
LTKHP47.3223 P13:26:09.08 0.01.0M
LTKHP47.3223 S13:26:15.35 -0.21.0M
MRKAHA46.6 28 P13:26:08.95 0.01.0M
MRKAHA46.6 28 S13:26:15.06 -0.31.0M
DIONHL59.3119 P13:26:11.97 0.91.0M
DIONHL59.3119 S13:26:18.86 -0.11.0M
MRTHHA57.7114 P13:26:11.03 0.31.0M
MRTHHA57.7114 S13:26:18.44 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021symx
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         13:26:00.54
  Latitude       38.3330 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3377 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       75 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.59 +/- 0.36 13      
  M     1.59      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 202 P    13:26:01.93 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 202 S    13:26:02.80 -0.3 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 188 P    13:26:02.27  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 188 S    13:26:03.38 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 240 P    13:26:02.70  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 240 S    13:26:04.27  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 39 P    13:26:02.80  0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 39 S    13:26:04.37  0.1 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.2 187 P    13:26:04.20 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 187 S    13:26:06.99 -0.4 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 134 P    13:26:05.41 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 134 S    13:26:09.05 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    13:26:07.24  0.7 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    13:26:10.95 -0.2 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 255 P    13:26:06.74  0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 255 S    13:26:11.38  0.2 M 1.0 DOMV 
  LKR  HL  0.4 320 P    13:26:08.90  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    13:26:14.70 -0.3 M 1.0 LKR 
  MRKA HA  0.4 28 P    13:26:08.95  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 28 S    13:26:15.06 -0.3 M 1.0 MRKA 
  LTK  HP  0.4 223 P    13:26:09.08  0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 223 S    13:26:15.35 -0.2 M 1.0 LTK 
  ATAL HA  0.4 325 P    13:26:09.35  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 325 S    13:26:15.60 -0.2 M 1.0 ATAL 
  LOUT HA  0.4 220 P    13:26:09.70  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 220 S    13:26:16.10 -0.1 M 1.0 LOUT 
  MRTH HA  0.5 114 P    13:26:11.03  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 114 S    13:26:18.44 -0.0 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 119 P    13:26:11.97  0.9 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 119 S    13:26:18.86 -0.1 M 1.0 DION 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 202 MLv   2.41 0.83   20.095   
  THIV HA  0.0 188 MLv   2.18 0.60  9.74525   
  AMPE HA  0.1 240 MLv   1.50 -0.09  1.68389   
  THI1 HL  0.1 39 MLv   2.22 0.63  8.30465   
  VILL HA  0.2 187 MLv   1.50 -0.08  0.849337   
  STFN HA  0.2 134 MLv   1.09 -0.50  0.230081   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   0.83 -0.76  0.0834346   
  DOMV HA  0.3 255 MLv   1.80 0.21  0.770132   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.04 0.46  0.336657   
  MRKA HA  0.4 28 MLv   1.15 -0.44  0.0766506   
  LTK  HP  0.4 223 MLv   0.72 -0.86  0.103878   
  ATAL HA  0.4 325 MLv   1.65 0.07  0.217637   
  LOUT HA  0.4 220 MLv   1.57 -0.02  0.166508   
  MRTH HA  0.5 114 MLv   1.76 0.18  0.16612   
  DION HL  0.5 119 MLv   1.22 -0.37  0.121685