Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 12:18:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1772° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3047° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 22.8 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
78.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL25.6304 P12:18:58.35 0.01.0M
IACMHL25.6304 S12:19:01.87 -0.21.0M
KNSSHC18.1321 P12:18:57.16 0.11.0M
KNSSHC18.1321 S12:18:59.67 -0.11.0M
NPSHL29.3 71 P12:18:59.01 0.01.0M
NPSHL29.3 71 S12:19:03.14 -0.11.0M
SIVAHL48.2249 P12:19:02.12 -0.11.0M
SIVAHL48.2249 S12:19:08.71 -0.21.0M
IMODHC51.3244 P12:19:02.68 0.01.0M
IMODHC51.3244 S12:19:09.64 -0.21.0M
STIAHC71.5 88 P12:19:06.48 0.51.0M
STIAHC71.5 88 S12:19:15.41 -0.21.0M
IPPLHC78.7284 P12:19:07.64 0.41.0M
IPPLHC78.7284 S12:19:17.44 -0.31.0M
ZKRHL83.2 95 P12:19:07.88 -0.11.0M
ZKRHL83.2 95 S12:19:18.96 -0.11.0M
GVDSHC119.6252 P12:19:13.71 -0.11.0M
GVDSHC119.6252 S12:19:29.83 0.51.0M
IMMVHL124.2285 P12:19:15.12 0.61.0M
IMMVHL124.2285 S12:19:30.14 -0.41.0M
SNT5HA136.6 3 P12:19:16.09 -0.21.0M
SNT5HA136.6 3 S12:19:33.95 0.21.0M
RODPHC146.6287 P12:19:18.69 0.71.0M
RODPHC146.6287 S12:19:36.52 -0.11.0M
SAP3HL140.0 2 P12:19:16.34 -0.51.0M
SAP3HL140.0 2 S12:19:35.47 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sykr
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         12:18:53.39
  Latitude       35.1772 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3047 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       149 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.97 +/- 0.16 11      
  M     2.97      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 321 P    12:18:57.16  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 321 S    12:18:59.67 -0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 304 P    12:18:58.35  0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 304 S    12:19:01.87 -0.2 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 71 P    12:18:59.01  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    12:19:03.14 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 249 P    12:19:02.12 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    12:19:08.71 -0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 244 P    12:19:02.68 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 244 S    12:19:09.64 -0.2 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.6 88 P    12:19:06.48  0.5 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 88 S    12:19:15.41 -0.2 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 284 P    12:19:07.64  0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 284 S    12:19:17.44 -0.3 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 95 P    12:19:07.88 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    12:19:18.96 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVDS HC  1.1 252 P    12:19:13.71 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.1 252 S    12:19:29.83  0.5 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 285 P    12:19:15.12  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    12:19:30.14 -0.4 M 1.0 IMMV 
  SNT5 HA  1.2  3 P    12:19:16.09 -0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  3 S    12:19:33.95  0.2 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.3  2 P    12:19:16.34 -0.5 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  2 S    12:19:35.47  0.8 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 287 P    12:19:18.69  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    12:19:36.52 -0.1 M 1.0 RODP 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 321 MLv   2.79 -0.18  17.1374   
  IACM HL  0.2 304 MLv   2.92 -0.05  33.7473   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   2.66 -0.31  6.71391   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   3.00 0.03  4.98411   
  IMOD HC  0.5 244 MLv   2.99 0.03  4.09673   
  STIA HC  0.6 88 MLv   3.19 0.22  3.41487   
  IPPL HC  0.7 284 MLv   3.07 0.10  2.39411   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   2.75 -0.21  1.09352   
  GVDS HC  1.1 252 MLv   2.38 -0.58  0.30577   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   3.19 0.22  1.84277   
  SNT5 HA  1.2  3 MLv   3.10 0.13  0.774563   
  SAP3 HL  1.3  2 MLv   3.37 0.40  3.90571   
  RODP HC  1.3 287 MLv   2.93 -0.04  0.785697