Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 12:07:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1240° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2257° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 24.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.6325 P12:07:14.46 0.11.0M
IACMHL24.6325 S12:07:17.86 -0.11.0M
KNSSHC20.5348 P12:07:13.84 0.11.0M
KNSSHC20.5348 S12:07:17.05 0.21.0M
PFKSHC24.3112 P12:07:14.43 0.01.0M
PFKSHC24.3112 S12:07:17.92 -0.11.0M
IDIMN35.5301 P12:07:16.38 0.11.0M
IDIMN35.5301 S12:07:21.03 -0.31.0M
NPSHL38.1 66 P12:07:16.77 0.11.0M
NPSHL38.1 66 S12:07:21.55 -0.41.0M
IMODHC42.3247 P12:07:17.50 0.21.0M
IMODHC42.3247 S12:07:22.97 -0.21.0M
SIVAHL39.5253 P12:07:17.02 0.21.0M
SIVAHL39.5253 S12:07:22.24 0.01.0M
IPPLHC73.6290 P12:07:22.17 -0.21.0M
IPPLHC73.6290 S12:07:31.81 -0.31.0M
STIAHC79.1 84 P12:07:23.64 0.31.0M
STIAHC79.1 84 S12:07:33.70 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syki
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         12:07:09.60
  Latitude       35.1240 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2257 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.72 +/- 0.19  7      
  M     2.72      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 348 P    12:07:13.84  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 348 S    12:07:17.05  0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 112 P    12:07:14.43  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 112 S    12:07:17.92 -0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 325 P    12:07:14.46  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 325 S    12:07:17.86 -0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 301 P    12:07:16.38  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 301 S    12:07:21.03 -0.3 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 66 P    12:07:16.77  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 66 S    12:07:21.55 -0.4 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 253 P    12:07:17.02  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 253 S    12:07:22.24 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    12:07:17.50  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    12:07:22.97 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 290 P    12:07:22.17 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 290 S    12:07:31.81 -0.3 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 84 P    12:07:23.64  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 84 S    12:07:33.70  0.0 M 1.0 STIA 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 348 MLv   2.47 -0.25  7.30558   
  PFKS HC  0.2 112 MLv   3.11 0.39  25.4361   
  IACM HL  0.2 325 MLv   2.60 -0.12  17.0271   
  IDI  MN  0.3 301 MLv   2.47 -0.25  3.02663   
  NPS  HL  0.3 66 MLv   2.53 -0.19  3.00711   
  SIVA HL  0.4 253 MLv   2.89 0.17  6.31981   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   2.70 -0.02  3.46722   
  IPPL HC  0.7 290 MLv   2.94 0.22  1.86853   
  STIA HC  0.7 84 MLv   2.91 0.19  1.64767