Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 12:03:52 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4097° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8613° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 21.5 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
26.3 χμ ΒΔ του Αιγίου
170.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP4.3 64 P12:03:54.53 0.11.0M
EFPHP4.3 64 S12:03:55.90 0.11.0M
VVKHP4.5288 P12:03:54.59 0.11.0M
VVKHP4.5288 S12:03:55.94 -0.11.0M
AGRPCL12.2263 P12:03:55.48 0.11.0M
AGRPCL12.2263 S12:03:57.63 0.11.0M
PYRGCL13.5 90 P12:03:55.77 0.11.0M
PYRGCL13.5 90 S12:03:58.08 0.11.0M
ANXHP21.1 14 P12:03:57.09 0.21.0M
ANXHP21.1 14 S12:04:00.00 -0.11.0M
KALEHA24.4 95 P12:03:57.49 0.11.0M
KALEHA24.4 95 S12:04:00.59 -0.41.0M
LAKAHA21.5151 P12:03:57.06 0.21.0M
LAKAHA21.5151 S12:03:59.83 -0.31.0M
TRIZCL19.1105 P12:03:56.59 0.21.0M
TRIZCL19.1105 S12:03:59.43 0.11.0M
AIOACL29.5144 P12:03:58.25 0.11.0M
AIOACL29.5144 S12:04:02.08 -0.31.0M
PANRCL34.1 97 P12:03:59.02 0.11.0M
PANRCL34.1 97 S12:04:03.68 0.01.0M
PVOHP37.2308 P12:03:59.28 -0.11.0M
PVOHP37.2308 S12:04:04.28 -0.31.0M
TEMECL29.9131 P12:03:58.49 0.31.0M
TEMECL29.9131 S12:04:02.21 -0.21.0M
AXSHP48.5241 P12:04:01.73 0.51.0M
AXSHP48.5241 S12:04:07.68 -0.11.0M
KLVHL47.9148 P12:04:00.99 -0.21.0M
KLVHL47.9148 S12:04:07.49 -0.31.0M
DROHP52.5195 P12:04:02.11 0.21.0M
DROHP52.5195 S12:04:08.81 -0.21.0M
EVRHL56.5356 P12:04:02.81 0.21.0M
EVRHL56.5356 S12:04:10.06 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sykf
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         12:03:52.53
  Latitude       38.4097 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8613 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       50 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.25 +/- 0.22 12      
  M     1.25      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.0 64 P    12:03:54.53  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 64 S    12:03:55.90  0.1 M 1.0 EFP 
  VVK  HP  0.0 288 P    12:03:54.59  0.1 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.0 288 S    12:03:55.94 -0.1 M 1.0 VVK 
  AGRP CL  0.1 263 P    12:03:55.48  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 263 S    12:03:57.63  0.1 M 1.0 AGRP 
  PYRG CL  0.1 90 P    12:03:55.77  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 90 S    12:03:58.08  0.1 M 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.2 105 P    12:03:56.59  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 105 S    12:03:59.43  0.1 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.2 14 P    12:03:57.09  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 14 S    12:04:00.00 -0.1 M 1.0 ANX 
  LAKA HA  0.2 151 P    12:03:57.06  0.2 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 151 S    12:03:59.83 -0.3 M 1.0 LAKA 
  KALE HA  0.2 95 P    12:03:57.49  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 95 S    12:04:00.59 -0.4 M 1.0 KALE 
  AIOA CL  0.3 144 P    12:03:58.25  0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.3 144 S    12:04:02.08 -0.3 M 1.0 AIOA 
  TEME CL  0.3 131 P    12:03:58.49  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 131 S    12:04:02.21 -0.2 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.3 97 P    12:03:59.02  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 97 S    12:04:03.68  0.0 M 1.0 PANR 
  PVO  HP  0.3 308 P    12:03:59.28 -0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 308 S    12:04:04.28 -0.3 M 1.0 PVO 
  KLV  HL  0.4 148 P    12:04:00.99 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 148 S    12:04:07.49 -0.3 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  0.4 241 P    12:04:01.73  0.5 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 241 S    12:04:07.68 -0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.5 195 P    12:04:02.11  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 195 S    12:04:08.81 -0.2 M 1.0 DRO 
  EVR  HL  0.5 356 P    12:04:02.81  0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 356 S    12:04:10.06 -0.2 M 1.0 EVR 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.0 64 MLv   1.40 0.14  1.54855   
  VVK  HP  0.0 288 MLv   0.99 -0.26  2.81459   
  AGRP CL  0.1 263 MLv   1.24 -0.02  0.678541   
  PYRG CL  0.1 90 MLv   0.74 -0.51  0.126002   
  TRIZ CL  0.2 105 MLv   0.99 -0.26  0.259161   
  ANX  HP  0.2 14 MLv   1.68 0.42  1.12583   
  LAKA HA  0.2 151 MLv   0.88 -0.37  0.177075   
  KALE HA  0.2 95 MLv   0.97 -0.28  0.18312   
  AIOA CL  0.3 144 MLv   1.40 0.15  0.09374   
  TEME CL  0.3 131 MLv   1.27 0.02  0.0874858   
  PANR CL  0.3 97 MLv   2.41 1.16  0.0566519   
  PVO  HP  0.3 308 MLv   1.29 0.03  0.181664   
  KLV  HL  0.4 148 MLv   1.45 0.20  0.10882   
  AXS  HP  0.4 241 MLv   1.06 -0.19  0.0561728   
  DRO  HP  0.5 195 MLv   1.31 0.05  0.162746   
  EVR  HL  0.5 356 MLv   1.70 0.45  0.153683