Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 11:49:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1368° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2355° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 23.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.0321 P11:50:04.62 0.11.0M
IACMHL24.0321 S11:50:08.15 0.11.0M
PFKSHC24.0116 P11:50:04.73 0.11.0M
PFKSHC24.0116 S11:50:08.29 0.01.0M
IDIMN35.6298 P11:50:06.59 0.01.0M
IDIMN35.6298 S11:50:11.11 -0.51.0M
NPSHL36.8 68 P11:50:06.62 -0.11.0M
NPSHL36.8 68 S11:50:11.59 -0.31.0M
IMODHC43.7245 P11:50:07.80 0.01.0M
IMODHC43.7245 S11:50:13.39 -0.51.0M
SIVAHL40.7251 P11:50:07.23 -0.11.0M
SIVAHL40.7251 S11:50:12.52 -0.41.0M
STIAHC78.1 85 P11:50:13.87 0.41.0M
STIAHC78.1 85 S11:50:23.54 -0.21.0M
ZKRHL89.3 92 P11:50:15.48 0.21.0M
ZKRHL89.3 92 S11:50:26.90 -0.11.0M
GVDHL109.7253 P11:50:18.75 0.21.0M
GVDHL109.7253 S11:50:32.74 0.11.0M
GVDSHC112.2253 P11:50:18.89 -0.11.0M
GVDSHC112.2253 S11:50:33.53 0.11.0M
IMMVHL119.4287 P11:50:20.29 0.21.0M
IMMVHL119.4287 S11:50:35.42 0.01.0M
RODPHC142.1289 P11:50:24.07 0.51.0M
RODPHC142.1289 S11:50:41.59 0.01.0M
ANKYHL193.0295 P11:50:31.58 0.81.0M
ANKYHL193.0295 S11:50:54.74 0.51.0M
KTHAHL232.4302 P11:50:35.78 -0.11.0M
KTHAHL232.4302 S11:51:02.55 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syjt
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         11:49:59.89
  Latitude       35.1368 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2355 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.95 +/- 0.12 12      
  M     2.95      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 321 P    11:50:04.62  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 321 S    11:50:08.15  0.1 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 116 P    11:50:04.73  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 116 S    11:50:08.29  0.0 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 298 P    11:50:06.59  0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 298 S    11:50:11.11 -0.5 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 68 P    11:50:06.62 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    11:50:11.59 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    11:50:07.23 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    11:50:12.52 -0.4 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    11:50:07.80 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    11:50:13.39 -0.5 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 85 P    11:50:13.87  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    11:50:23.54 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 92 P    11:50:15.48  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    11:50:26.90 -0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    11:50:18.75  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    11:50:32.74  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    11:50:18.89 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    11:50:33.53  0.1 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 287 P    11:50:20.29  0.2 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    11:50:35.42  0.0 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 289 P    11:50:24.07  0.5 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    11:50:41.59  0.0 M 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.7 295 P    11:50:31.58  0.8 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 295 S    11:50:54.74  0.5 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 302 P    11:50:35.78 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    11:51:02.55 -0.6 M 1.0 KTHA 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 321 MLv   2.89 -0.06   34.987   
  PFKS HC  0.2 116 MLv   3.03 0.08   21.444   
  IDI  MN  0.3 298 MLv   2.59 -0.36  3.97851   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   3.07 0.12  11.2429   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   3.08 0.13  9.18789   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.88 -0.08   4.8566   
  STIA HC  0.7 85 MLv   3.09 0.14  2.52636   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.99 0.04  1.75474   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.83 -0.13  0.735355   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.48 -0.47  0.415922   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   3.36 0.40  2.88473   
  RODP HC  1.3 289 MLv   3.16 0.20   1.4071   
  ANKY HL  1.7 295 MLv   2.89 -0.06  0.423005   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   2.83 -0.13  0.233214