Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 10:49:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2982° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1195° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
40
 Επίκεντρο 6.4 χμ ΒΒΑ του Αιγίου
29.6 χμ Β των Καλαβρύτων
145.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AIOACL12.8205 P10:49:22.38 0.11.0M
AIOACL12.8205 S10:49:24.41 0.01.0M
KALEHA10.5 10 P10:49:22.01 0.01.0M
KALEHA10.5 10 S10:49:23.81 -0.21.0M
LAKAHA13.9242 P10:49:22.63 0.21.0M
LAKAHA13.9242 S10:49:24.74 -0.11.0M
PANRCL14.1 54 P10:49:22.55 0.11.0M
PANRCL14.1 54 S10:49:24.91 0.11.0M
PYRGCL15.3324 P10:49:22.67 0.01.0M
PYRGCL15.3324 S10:49:25.08 -0.21.0M
TEMECL7.4181 P10:49:21.79 0.31.0M
TEMECL7.4181 S10:49:23.35 0.21.0M
TRIZCL8.5331 P10:49:21.59 0.01.0M
TRIZCL8.5331 S10:49:23.14 -0.21.0M
EFPHP23.5307 P10:49:23.94 0.01.0M
EFPHP23.5307 S10:49:27.54 0.11.0M
ANXHP37.1332 P10:49:26.18 0.01.0M
ANXHP37.1332 S10:49:31.25 -0.21.0M
KLVHL28.4175 P10:49:24.61 -0.21.0M
KLVHL28.4175 S10:49:28.60 -0.31.0M
VVKHP30.2297 P10:49:25.23 0.21.0M
VVKHP30.2297 S10:49:29.37 -0.11.0M
GURHP44.7154 P10:49:27.14 -0.31.0M
GURHP44.7154 S10:49:33.57 -0.11.0M
DROHP52.5223 P10:49:28.68 0.01.0M
DROHP52.5223 S10:49:35.64 -0.21.0M
THALHA55.8121 P10:49:29.59 0.41.0M
THALHA55.8121 S10:49:36.51 -0.21.0M
AXARHA70.1 42 P10:49:31.83 0.31.0M
AXARHA70.1 42 S10:49:40.83 0.01.0M
AXSHP65.9260 P10:49:31.08 0.21.0M
AXSHP65.9260 S10:49:39.66 0.01.0M
RLSHL63.3245 P10:49:30.55 0.11.0M
RLSHL63.3245 S10:49:38.98 0.11.0M
AGGHT82.6 13 P10:49:33.18 -0.31.0M
AGGHT82.6 13 S10:49:44.35 0.01.0M
EVRHL73.8339 P10:49:32.22 0.01.0M
EVRHL73.8339 S10:49:41.89 -0.11.0M
ATALHA89.9 61 P10:49:34.62 -0.11.0M
ATALHA89.9 61 S10:49:46.49 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021syht
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         10:49:19.30
  Latitude       38.2982 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1195 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       61 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.89 +/- 0.22 16      
  M     1.89      16 preferred 

40 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.1 181 P    10:49:21.79  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 181 S    10:49:23.35  0.2 M 1.0 TEME 
  TRIZ CL  0.1 331 P    10:49:21.59 -0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.1 331 S    10:49:23.14 -0.2 M 1.0 TRIZ 
  KALE HA  0.1 10 P    10:49:22.01  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 10 S    10:49:23.81 -0.2 M 1.0 KALE 
  AIOA CL  0.1 205 P    10:49:22.38  0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.1 205 S    10:49:24.41 -0.0 M 1.0 AIOA 
  LAKA HA  0.1 242 P    10:49:22.63  0.2 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 242 S    10:49:24.74 -0.1 M 1.0 LAKA 
  PANR CL  0.1 54 P    10:49:22.55  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 54 S    10:49:24.91  0.1 M 1.0 PANR 
  PYRG CL  0.1 324 P    10:49:22.67  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 324 S    10:49:25.08 -0.2 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.2 307 P    10:49:23.94  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 307 S    10:49:27.54  0.1 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.3 175 P    10:49:24.61 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 175 S    10:49:28.60 -0.3 M 1.0 KLV 
  VVK  HP  0.3 297 P    10:49:25.23  0.2 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.3 297 S    10:49:29.37 -0.1 M 1.0 VVK 
  ANX  HP  0.3 332 P    10:49:26.18 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 332 S    10:49:31.25 -0.2 M 1.0 ANX 
  GUR  HP  0.4 154 P    10:49:27.14 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 154 S    10:49:33.57 -0.1 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.5 223 P    10:49:28.68  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 223 S    10:49:35.64 -0.2 M 1.0 DRO 
  THAL HA  0.5 121 P    10:49:29.59  0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 121 S    10:49:36.51 -0.2 M 1.0 THAL 
  RLS  HL  0.6 245 P    10:49:30.55  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.6 245 S    10:49:38.98  0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 260 P    10:49:31.08  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 260 S    10:49:39.66  0.0 M 1.0 AXS 
  AXAR HA  0.6 42 P    10:49:31.83  0.3 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.6 42 S    10:49:40.83  0.0 M 1.0 AXAR 
  EVR  HL  0.7 339 P    10:49:32.22  0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 339 S    10:49:41.89 -0.1 M 1.0 EVR 
  AGG  HT  0.7 13 P    10:49:33.18 -0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7 13 S    10:49:44.35  0.0 M 1.0 AGG 
  ATAL HA  0.8 61 P    10:49:34.62 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.8 61 S    10:49:46.49  0.1 M 1.0 ATAL 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.1 181 MLv   2.28 0.39  3.30082   
  TRIZ CL  0.1 331 MLv   2.04 0.14  5.27901   
  KALE HA  0.1 10 MLv   2.21 0.32  7.11685   
  AIOA CL  0.1 205 MLv   2.11 0.22  1.25933   
  LAKA HA  0.1 242 MLv   1.52 -0.37  1.17907   
  PANR CL  0.1 54 MLv   3.44 1.55  1.89807   
  PYRG CL  0.1 324 MLv   1.49 -0.40  0.646579   
  EFP  HP  0.2 307 MLv   1.45 -0.44  0.585065   
  KLV  HL  0.3 175 MLv   1.63 -0.26  0.501047   
  VVK  HP  0.3 297 MLv   1.11 -0.78  0.85032   
  ANX  HP  0.3 332 MLv   2.18 0.28  1.40802   
  GUR  HP  0.4 154 MLv   1.97 0.07  0.561393   
  DRO  HP  0.5 223 MLv   1.90 0.00  0.634035   
  THAL HA  0.5 121 MLv   1.83 -0.06  0.384841   
  RLS  HL  0.6 245 MLv   1.75 -0.15  0.134638   
  AXS  HP  0.6 260 MLv   1.66 -0.23  0.107349   
  AXAR HA  0.6 42 MLv   1.88 -0.01  0.67427   
  EVR  HL  0.7 339 MLv   2.14 0.24  0.292596   
  AGG  HT  0.7 13 MLv   2.05 0.16  0.168792   
  ATAL HA  0.8 61 MLv   1.90 0.01  0.141359