Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 10:23:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.9
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1157° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2690° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
39
 Επίκεντρο 26.5 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
77.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
347.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL27.8319 P10:23:17.28 0.21.0M
IACMHL27.8319 S10:23:21.35 0.21.0M
KNSSHC22.5339 P10:23:16.11 0.01.0M
KNSSHC22.5339 S10:23:19.38 -0.11.0M
PFKSHC20.3113 P10:23:15.71 -0.11.0M
PFKSHC20.3113 S10:23:19.03 0.11.0M
NPSHL35.0 63 P10:23:18.05 -0.31.0M
NPSHL35.0 63 S10:23:22.96 -0.41.0M
IDIMN39.4299 P10:23:19.24 0.11.0M
IDIMN39.4299 S10:23:24.49 -0.41.0M
IMODHC45.6250 P10:23:20.35 0.21.0M
IMODHC45.6250 S10:23:26.27 -0.31.0M
SIVAHL43.0255 P10:23:19.75 0.11.0M
SIVAHL43.0255 S10:23:25.71 -0.11.0M
IPPLHC77.6289 P10:23:24.97 -0.41.0M
IPPLHC77.6289 S10:23:35.37 -0.41.0M
STIAHC75.3 83 P10:23:24.97 0.01.0M
STIAHC75.3 83 S10:23:34.70 -0.41.0M
GVDHL112.0254 P10:23:31.16 0.31.0M
GVDHL112.0254 S10:23:45.36 -0.11.0M
GVDSHC114.5254 P10:23:31.50 0.21.0M
GVDSHC114.5254 S10:23:46.29 0.01.0M
IMMVHL123.0288 P10:23:32.57 -0.11.0M
IMMVHL123.0288 S10:23:48.58 0.01.0M
RODPHC145.7290 P10:23:37.13 0.91.0M
SAP3HL146.9 3 P10:23:36.84 0.61.0M
SAP3HL146.9 3 S10:23:54.44 -0.51.0M
SNT1HA145.3 6 P10:23:36.25 0.31.0M
SNT1HA145.3 6 S10:23:54.88 0.41.0M
SNT5HA143.7 5 P10:23:35.10 -0.71.0M
SNT5HA143.7 5 S10:23:54.50 0.51.0M
KARPHL178.2 74 P10:23:41.82 0.81.0M
KARPHL178.2 74 S10:24:03.68 0.31.0M
MHLOHL191.7336 P10:23:41.89 -0.81.0M
MHLOHL191.7336 S10:24:05.64 -0.61.0M
ANKYHL196.8295 P10:23:44.21 0.81.0M
ANKYHL196.8295 S10:24:07.93 0.51.0M
KTHAHL236.3302 P10:23:47.92 -0.61.0M
KTHAHL236.3302 S10:24:16.67 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sygw
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         10:23:11.68
  Latitude       35.1157 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2690 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.92 +/- 0.12 16      
  M     3.92      16 preferred 

39 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 113 P    10:23:15.71 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 113 S    10:23:19.03  0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 339 P    10:23:16.11 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 339 S    10:23:19.38 -0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.2 319 P    10:23:17.28  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 319 S    10:23:21.35  0.2 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 63 P    10:23:18.05 -0.3 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 63 S    10:23:22.96 -0.4 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 299 P    10:23:19.24  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 299 S    10:23:24.49 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 255 P    10:23:19.75  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 255 S    10:23:25.71 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 250 P    10:23:20.35  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 250 S    10:23:26.27 -0.3 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 83 P    10:23:24.97 -0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    10:23:34.70 -0.4 M 1.0 STIA 
  IPPL HC  0.7 289 P    10:23:24.97 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    10:23:35.37 -0.4 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  1.0 254 P    10:23:31.16  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 254 S    10:23:45.36 -0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 254 P    10:23:31.50  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 254 S    10:23:46.29  0.0 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    10:23:32.57 -0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    10:23:48.58 -0.0 M 1.0 IMMV 
  SNT5 HA  1.3  5 P    10:23:35.10 -0.7 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  5 S    10:23:54.50  0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.3  6 P    10:23:36.25  0.3 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.3  6 S    10:23:54.88  0.4 M 1.0 SNT1 
  RODP HC  1.3 290 P    10:23:37.13  0.9 M 1.0 RODP 
  SAP3 HL  1.3  3 P    10:23:36.84  0.6 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  3 S    10:23:54.44 -0.5 M 1.0 SAP3 
  KARP HL  1.6 74 P    10:23:41.82  0.8 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 74 S    10:24:03.68  0.3 M 1.0 KARP 
  MHLO HL  1.7 336 P    10:23:41.89 -0.8 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 336 S    10:24:05.64 -0.6 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.8 295 P    10:23:44.21  0.8 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.8 295 S    10:24:07.93  0.5 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 302 P    10:23:47.92 -0.6 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    10:24:16.67  0.2 M 1.0 KTHA 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 113 MLv   3.97 0.05  232.163   
  KNSS HC  0.2 339 MLv   3.73 -0.19  117.512   
  IACM HL  0.2 319 MLv   3.92 0.00  301.892   
  NPS  HL  0.3 63 MLv   3.94 0.02  91.6877   
  IDI  MN  0.4 299 MLv   3.61 -0.31  33.2449   
  SIVA HL  0.4 255 MLv   3.91 -0.01  54.4489   
  IMOD HC  0.4 250 MLv   3.75 -0.17  32.0947   
  STIA HC  0.7 83 MLv   4.12 0.20  27.6977   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   4.00 0.08  20.4067   
  GVD  HL  1.0 254 MLv   3.82 -0.10  7.00346   
  GVDS HC  1.0 254 MLv   3.63 -0.29  5.71675   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   4.19 0.27  18.9883   
  SNT5 HA  1.3  5 MLv   4.00 0.08  5.63163   
  SNT1 HA  1.3  6 MLv   3.94 0.02  5.54725   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.97 0.05  8.72324   
  SAP3 HL  1.3  3 MLv   4.32 0.40  32.2963   
  KARP HL  1.6 74 MLv   3.92 0.01  7.14863   
  MHLO HL  1.7 336 MLv   4.19 0.28   17.666   
  ANKY HL  1.8 295 MLv   3.79 -0.13  3.23025   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   3.78 -0.14  2.01247