Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 08:56:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1288° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2302° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 23.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.7 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.4324 P08:56:41.28 -0.11.0M
IACMHL24.4324 S08:56:44.81 -0.11.0M
KNSSHC20.0347 P08:56:40.54 -0.11.0M
KNSSHC20.0347 S08:56:43.83 0.11.0M
PFKSHC24.1113 P08:56:41.08 -0.31.0M
PFKSHC24.1113 S08:56:44.72 -0.31.0M
IDIMN35.6300 P08:56:43.23 0.01.0M
IDIMN35.6300 S08:56:48.05 -0.31.0M
IMODHC42.9246 P08:56:44.55 0.11.0M
IMODHC42.9246 S08:56:50.42 0.11.0M
SIVAHL40.0252 P08:56:43.83 -0.11.0M
SIVAHL40.0252 S08:56:49.75 0.31.0M
IPPLHC73.8289 P08:56:49.05 -0.41.0M
IPPLHC73.8289 S08:56:59.19 -0.11.0M
STIAHC78.7 84 P08:56:50.53 0.21.0M
STIAHC78.7 84 S08:57:00.58 -0.11.0M
ZKRHL89.8 91 P08:56:52.32 0.21.0M
ZKRHL89.8 91 S08:57:03.80 0.01.0M
GVDHL109.0253 P08:56:55.21 0.11.0M
GVDHL109.0253 S08:57:08.95 -0.21.0M
IMMVHL119.2288 P08:56:57.29 0.51.0M
IMMVHL119.2288 S08:57:11.58 -0.51.0M
RODPHC141.9290 P08:57:01.20 0.91.0M
RODPHC141.9290 S08:57:18.36 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sydz
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         08:56:36.64
  Latitude       35.1288 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2302 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.03 +/- 0.12 10      
  M     3.03      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 347 P    08:56:40.54 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 347 S    08:56:43.83  0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 113 P    08:56:41.08 -0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 113 S    08:56:44.72 -0.3 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 324 P    08:56:41.28 -0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 324 S    08:56:44.81 -0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 300 P    08:56:43.23 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    08:56:48.05 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    08:56:43.83 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    08:56:49.75  0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    08:56:44.55  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    08:56:50.42  0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    08:56:49.05 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    08:56:59.19 -0.1 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 84 P    08:56:50.53  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 84 S    08:57:00.58 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    08:56:52.32  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    08:57:03.80  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    08:56:55.21  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    08:57:08.95 -0.2 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 288 P    08:56:57.29  0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    08:57:11.58 -0.5 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    08:57:01.20  0.9 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    08:57:18.36  0.1 M 1.0 RODP 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 347 MLv   3.05 0.02  28.1195   
  PFKS HC  0.2 113 MLv   3.19 0.17  31.0179   
  IACM HL  0.2 324 MLv   3.04 0.01  47.4844   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.84 -0.19  7.12251   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.14 0.11  10.8672   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.82 -0.21  4.41109   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   3.22 0.20   3.5901   
  STIA HC  0.7 84 MLv   3.00 -0.03  2.01886   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.87 -0.15  1.33719   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.91 -0.12  0.901499   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   3.22 0.19  2.12157   
  RODP HC  1.3 290 MLv   3.02 -0.00  1.03477