Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 07:28:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3205° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3558° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 26.5 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.9 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.0 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.2221 P07:28:26.95 0.11.0M
THIVHA3.2221 S07:28:28.40 0.01.0M
AMPEHA7.9255 P07:28:27.43 0.11.0M
AMPEHA7.9255 S07:28:29.27 0.11.0M
THI1HL8.2 24 P07:28:27.32 0.01.0M
THI1HL8.2 24 S07:28:29.08 -0.11.0M
THI2HL13.9295 P07:28:28.25 0.21.0M
THI2HL13.9295 S07:28:30.35 -0.11.0M
VILLHA17.8192 P07:28:28.58 -0.11.0M
VILLHA17.8192 S07:28:31.34 -0.21.0M
DOMVHA33.6258 P07:28:30.96 -0.21.0M
DOMVHA33.6258 S07:28:35.94 0.01.0M
MDRAHA30.5161 P07:28:30.69 0.11.0M
MDRAHA30.5161 S07:28:35.03 0.01.0M
LKRHL48.0320 P07:28:33.44 0.01.0M
LKRHL48.0320 S07:28:40.21 0.21.0M
LTKHP47.4226 P07:28:33.30 -0.11.0M
LTKHP47.4226 S07:28:39.87 -0.11.0M
MRKAHA47.2 25 P07:28:33.46 0.11.0M
MRKAHA47.2 25 S07:28:39.74 -0.11.0M
ATALHA50.6325 P07:28:33.97 0.11.0M
ATALHA50.6325 S07:28:40.67 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sybd
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         07:28:24.87
  Latitude       38.3205 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3558 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.26 +/- 0.27  9      
  M     1.26      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 221 P    07:28:26.95  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 221 S    07:28:28.40 -0.0 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 255 P    07:28:27.43  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 255 S    07:28:29.27  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 24 P    07:28:27.32  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 24 S    07:28:29.08 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 295 P    07:28:28.25  0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 295 S    07:28:30.35 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 192 P    07:28:28.58 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 192 S    07:28:31.34 -0.2 M 1.0 VILL 
  MDRA HA  0.3 161 P    07:28:30.69  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 161 S    07:28:35.03  0.0 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    07:28:30.96 -0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    07:28:35.94  0.0 M 1.0 DOMV 
  MRKA HA  0.4 25 P    07:28:33.46  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 25 S    07:28:39.74 -0.1 M 1.0 MRKA 
  LTK  HP  0.4 226 P    07:28:33.30 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 226 S    07:28:39.87 -0.1 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 320 P    07:28:33.44 -0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    07:28:40.21  0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.5 325 P    07:28:33.97  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 325 S    07:28:40.67 -0.1 M 1.0 ATAL 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 221 MLv   1.48 0.22  2.01151   
  AMPE HA  0.1 255 MLv   1.17 -0.09  0.751774   
  THI1 HL  0.1 24 MLv   1.78 0.52  2.98254   
  THI2 HL  0.1 295 MLv   1.30 0.04  0.706165   
  VILL HA  0.2 192 MLv   0.98 -0.28  0.271687   
  MDRA HA  0.3 161 MLv   0.84 -0.42  0.0960812   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   1.57 0.31  0.429695   
  MRKA HA  0.4 25 MLv   1.04 -0.22  0.0577031   
  LTK  HP  0.4 226 MLv   0.62 -0.64  0.0819381   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   1.74 0.48  0.148241   
  ATAL HA  0.5 325 MLv   1.23 -0.03  0.0732983