Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 06:45:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1715° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2230° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 19.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
71.5 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
339.8 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC15.3345 P06:45:48.52 0.01.0M
KNSSHC15.3345 S06:45:51.14 -0.11.0M
PFKSHC26.9122 P06:45:50.15 -0.11.0M
PFKSHC26.9122 S06:45:54.03 -0.31.0M
IPPLHC71.7286 P06:45:57.37 0.11.0M
IPPLHC71.7286 S06:46:07.62 0.91.0M
STIAHC78.9 88 P06:45:58.99 0.61.0M
STIAHC78.9 88 S06:46:08.66 -0.11.0M
ZKRHL90.6 94 P06:46:00.68 0.41.0M
ZKRHL90.6 94 S06:46:12.21 0.21.0M
RODPHC139.7288 P06:46:08.18 0.31.0M
ANKYHL190.3294 P06:46:14.57 -0.31.0M
ANKYHL190.3294 S06:46:37.56 -0.11.0M
VLIHL267.5310 P06:46:24.53 -0.21.0M
VLIHL267.5310 S06:46:54.69 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxzs
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         06:45:44.92
  Latitude       35.1715 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2230 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       164 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.06 +/- 0.08  6      
  M     3.06      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 345 P    06:45:48.52  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 345 S    06:45:51.14 -0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 122 P    06:45:50.15 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 122 S    06:45:54.03 -0.3 M 1.0 PFKS 
  IPPL HC  0.6 286 P    06:45:57.37  0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 286 S    06:46:07.62  0.9 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 88 P    06:45:58.99  0.6 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 88 S    06:46:08.66 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 94 P    06:46:00.68  0.4 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 94 S    06:46:12.21  0.2 M 1.0 ZKR 
  RODP HC  1.3 288 P    06:46:08.18  0.3 M 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.7 294 P    06:46:14.57 -0.3 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.7 294 S    06:46:37.56 -0.1 M 1.0 ANKY 
  VLI  HL  2.4 310 P    06:46:24.53 -0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.4 310 S    06:46:54.69 -0.3 M 1.0 VLI 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 345 MLv   2.96 -0.10  30.3362   
  PFKS HC  0.2 122 MLv   3.11 0.04  21.5533   
  IPPL HC  0.6 286 MLv   3.11 0.05  2.83181   
  STIA HC  0.7 88 MLv   3.17 0.10  2.96949   
  ZKR  HL  0.8 94 MLv   3.05 -0.01  2.00403   
  RODP HC  1.3 288 MLv   2.98 -0.08  0.960691   
  ANKY HL  1.7 294 MLv   2.87 -0.19  0.415551   
  VLI  HL  2.4 310 MLv   3.52 0.46  0.986014