Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 06:37:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1153° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2733° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
58
 Επίκεντρο 26.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
77.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
347.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC22.6338 P06:37:47.53 -0.41.0M
KNSSHC22.6338 S06:37:50.41 -1.01.0M
PFKSHC19.9114 P06:37:47.46 -0.11.0M
PFKSHC19.9114 S06:37:50.76 0.11.0M
IACMHL28.1319 P06:37:48.53 -0.31.0M
IACMHL28.1319 S06:37:52.62 -0.31.0M
NPSHL34.7 62 P06:37:49.80 -0.21.0M
NPSHL34.7 62 S06:37:54.73 -0.11.0M
IDIMN39.8299 P06:37:50.64 -0.21.0M
IDIMN39.8299 S06:37:55.96 -0.51.0M
IMODHC45.9250 P06:37:51.90 0.11.0M
IMODHC45.9250 S06:37:58.08 -0.11.0M
SIVAHL43.4256 P06:37:51.25 -0.11.0M
SIVAHL43.4256 S06:37:57.53 0.21.0M
IPPLHC78.0289 P06:37:56.43 -0.61.0M
IPPLHC78.0289 S06:38:06.86 -0.51.0M
SIT2HI76.5 82 P06:37:57.61 0.81.0M
SIT2HI76.5 82 S06:38:06.52 -0.41.0M
STIAHC75.0 83 P06:37:56.76 0.21.0M
STIAHC75.0 83 S06:38:06.44 0.01.0M
ZKRHL85.8 90 P06:37:58.41 0.11.0M
ZKRHL85.8 90 S06:38:09.67 0.01.0M
GVDHL112.3254 P06:38:02.68 0.11.0M
GVDHL112.3254 S06:38:17.34 0.31.0M
GVDSHC114.9255 P06:38:02.96 0.01.0M
GVDSHC114.9255 S06:38:17.87 0.11.0M
CHANHC120.3292 P06:38:03.69 -0.11.0M
CHANHC120.3292 S06:38:19.01 -0.21.0M
IMMVHL123.4288 P06:38:04.91 0.61.0M
IMMVHL123.4288 S06:38:20.29 0.21.0M
RODPHC146.1290 P06:38:08.05 0.21.0M
RODPHC146.1290 S06:38:26.70 0.41.0M
SAP3HL147.0 3 P06:38:08.12 0.31.0M
SAP3HL147.0 3 S06:38:26.99 0.71.0M
SNT1HA145.3 6 P06:38:07.44 -0.11.0M
SNT1HA145.3 6 S06:38:26.39 0.51.0M
SNT5HA143.7 4 P06:38:07.35 0.01.0M
SNT5HA143.7 4 S06:38:25.97 0.51.0M
THT1HT142.0 6 P06:38:06.96 -0.11.0M
THT1HT142.0 6 S06:38:25.37 0.41.0M
CMBOHT151.2 5 P06:38:08.73 0.21.0M
CMBOHT151.2 5 S06:38:28.30 0.81.0M
MHLOHL191.9336 P06:38:13.52 -0.71.0M
MHLOHL191.9336 S06:38:37.38 -0.11.0M
ANKYHL197.1295 P06:38:14.76 -0.11.0M
ANKYHL197.1295 S06:38:39.10 0.31.0M
KTHAHL236.6302 P06:38:19.31 -0.71.0M
KTHAHL236.6302 S06:38:47.71 0.01.0M
SERIHA238.2343 P06:38:19.24 -0.91.0M
SERIHA238.2343 S06:38:47.70 -0.31.0M
KTHRHC241.2301 P06:38:20.28 -0.31.0M
KTHRHC241.2301 S06:38:48.55 -0.21.0M
VLIHL275.0310 P06:38:23.99 -0.91.0M
VLIHL275.0310 S06:38:56.03 -0.31.0M
SMGHL320.1 26 P06:38:29.79 -0.81.0M
SMGHL320.1 26 S06:39:05.92 -0.51.0M
KARYHA332.8347 P06:38:31.40 -0.81.0M
KARYHA332.8347 S06:39:08.35 -0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxzl
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         06:37:43.50
  Latitude       35.1153 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2733 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.25 +/- 0.13 23      
  M     4.25      23 preferred 

58 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 114 P    06:37:47.46 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    06:37:50.76  0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 338 P    06:37:47.53 -0.4 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 338 S    06:37:50.41 -1.0 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.3 319 P    06:37:48.53 -0.3 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.3 319 S    06:37:52.62 -0.3 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 62 P    06:37:49.80 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 62 S    06:37:54.73 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 299 P    06:37:50.64 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 299 S    06:37:55.96 -0.5 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 256 P    06:37:51.25 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 256 S    06:37:57.53  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 250 P    06:37:51.90  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 250 S    06:37:58.08 -0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 83 P    06:37:56.76  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 83 S    06:38:06.44 -0.0 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 82 P    06:37:57.61  0.8 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 82 S    06:38:06.52 -0.4 M 1.0 SIT2 
  IPPL HC  0.7 289 P    06:37:56.43 -0.6 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    06:38:06.86 -0.5 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 90 P    06:37:58.41  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 90 S    06:38:09.67  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 254 P    06:38:02.68  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 254 S    06:38:17.34  0.3 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 255 P    06:38:02.96 -0.0 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 255 S    06:38:17.87  0.1 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  1.1 292 P    06:38:03.69 -0.1 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 292 S    06:38:19.01 -0.2 M 1.0 CHAN 
  IMMV HL  1.1 288 P    06:38:04.91  0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    06:38:20.29  0.2 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.3  6 P    06:38:06.96 -0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.3  6 S    06:38:25.37  0.4 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.3  4 P    06:38:07.35  0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  4 S    06:38:25.97  0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.3  6 P    06:38:07.44 -0.1 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.3  6 S    06:38:26.39  0.5 M 1.0 SNT1 
  RODP HC  1.3 290 P    06:38:08.05  0.2 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    06:38:26.70  0.4 M 1.0 RODP 
  SAP3 HL  1.3  3 P    06:38:08.12  0.3 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  3 S    06:38:26.99  0.7 M 1.0 SAP3 
  CMBO HT  1.4  5 P    06:38:08.73  0.2 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.4  5 S    06:38:28.30  0.8 M 1.0 CMBO 
  MHLO HL  1.7 336 P    06:38:13.52 -0.7 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  1.7 336 S    06:38:37.38 -0.1 M 1.0 MHLO 
  ANKY HL  1.8 295 P    06:38:14.76 -0.1 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.8 295 S    06:38:39.10  0.3 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.1 302 P    06:38:19.31 -0.7 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    06:38:47.71 -0.0 M 1.0 KTHA 
  SERI HA  2.1 343 P    06:38:19.24 -0.9 M 1.0 SERI 
  SERI HA  2.1 343 S    06:38:47.70 -0.3 M 1.0 SERI 
  KTHR HC  2.2 301 P    06:38:20.28 -0.3 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.2 301 S    06:38:48.55 -0.2 M 1.0 KTHR 
  VLI  HL  2.5 310 P    06:38:23.99 -0.9 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.5 310 S    06:38:56.03 -0.3 M 1.0 VLI 
  SMG  HL  2.9 26 P    06:38:29.79 -0.8 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  2.9 26 S    06:39:05.92 -0.5 M 1.0 SMG 
  KARY HA  3.0 347 P    06:38:31.40 -0.8 M 1.0 KARY 
  KARY HA  3.0 347 S    06:39:08.35 -0.9 M 1.0 KARY 

29 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 114 MLv   4.30 0.05  503.791   
  KNSS HC  0.2 338 MLv   4.05 -0.21  239.972   
  IACM HL  0.3 319 MLv   4.19 -0.06  553.776   
  NPS  HL  0.3 62 MLv   4.21 -0.05  174.154   
  IDI  MN  0.4 299 MLv   4.13 -0.12  108.823   
  SIVA HL  0.4 256 MLv   4.54 0.29  226.495   
  IMOD HC  0.4 250 MLv   4.23 -0.02  97.0008   
  STIA HC  0.7 83 MLv   4.42 0.17  55.5925   
  SIT2 HI  0.7 82 MLv   4.45 0.20   59.205   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   4.34 0.09  44.7765   
  ZKR  HL  0.8 90 MLv   4.20 -0.06  29.3512   
  GVD  HL  1.0 254 MLv   4.22 -0.03  17.6037   
  GVDS HC  1.0 255 MLv   4.00 -0.26  13.2996   
  CHAN HC  1.1 292 MLv   4.45 0.19   70.113   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   4.54 0.29  41.8927   
  THT1 HT  1.3  6 MLv   3.87 -0.38  7.25015   
  SNT5 HA  1.3  4 MLv   4.20 -0.06  8.91328   
  SNT1 HA  1.3  6 MLv   4.19 -0.07  9.78744   
  RODP HC  1.3 290 MLv   4.47 0.22  27.8427   
  SAP3 HL  1.3  3 MLv   4.44 0.18   41.834   
  CMBO HT  1.4  5 MLv   4.53 0.28  29.8042   
  MHLO HL  1.7 336 MLv   4.39 0.14  27.6127   
  ANKY HL  1.8 295 MLv   4.09 -0.16  6.42611   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   4.09 -0.16  4.06677   
  SERI HA  2.1 343 MLv   3.83 -0.42  2.19687   
  KTHR HC  2.2 301 MLv   4.31 0.06  6.38222   
  VLI  HL  2.5 310 MLv   4.21 -0.04  4.42196   
  SMG  HL  2.9 26 MLv   3.96 -0.29  1.14861   
  KARY HA  3.0 347 MLv   4.23 -0.03  1.83425