Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 06:36:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3160° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3533° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 27.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.8 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
49.7 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.7225 P06:36:25.47 0.11.0M
THIVHA2.7225 S06:36:27.05 -0.11.0M
THVAHL2.2315 P06:36:25.32 0.01.0M
THVAHL2.2315 S06:36:26.81 -0.21.0M
AMPEHA7.5258 P06:36:25.92 0.21.0M
AMPEHA7.5258 S06:36:27.98 0.31.0M
THI1HL8.8 24 P06:36:26.00 0.21.0M
THI1HL8.8 24 S06:36:27.91 0.01.0M
THI2HL13.9297 P06:36:26.56 0.11.0M
THI2HL13.9297 S06:36:29.05 0.01.0M
STFNHA22.8133 P06:36:27.84 0.01.0M
STFNHA22.8133 S06:36:31.28 -0.11.0M
VILLHA17.3192 P06:36:26.82 -0.21.0M
VILLHA17.3192 S06:36:29.57 -0.41.0M
DOMVHA33.3259 P06:36:29.37 -0.11.0M
DOMVHA33.3259 S06:36:33.96 -0.21.0M
MDRAHA30.1161 P06:36:28.96 0.01.0M
MDRAHA30.1161 S06:36:33.20 -0.11.0M
ATHHL49.6140 P06:36:32.31 0.31.0M
ATHHL49.6140 S06:36:38.76 0.11.0M
LKRHL48.2320 P06:36:31.73 -0.11.0M
LKRHL48.2320 S06:36:38.50 0.11.0M
LOUTHA49.3222 P06:36:32.25 0.31.0M
LOUTHA49.3222 S06:36:38.74 0.11.0M
MRKAHA47.7 25 P06:36:31.79 0.01.0M
MRKAHA47.7 25 S06:36:38.06 -0.21.0M
ATALHA50.9325 P06:36:32.16 -0.11.0M
ATALHA50.9325 S06:36:38.99 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxzk
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         06:36:23.17
  Latitude       38.3160 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3533 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.45 +/- 0.38 12      
  M     2.45      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 315 P    06:36:25.32 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 315 S    06:36:26.81 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 225 P    06:36:25.47  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 225 S    06:36:27.05 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 258 P    06:36:25.92  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 258 S    06:36:27.98  0.3 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 24 P    06:36:26.00  0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 24 S    06:36:27.91  0.0 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 297 P    06:36:26.56  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    06:36:29.05  0.0 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 192 P    06:36:26.82 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 192 S    06:36:29.57 -0.4 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 133 P    06:36:27.84  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 133 S    06:36:31.28 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 161 P    06:36:28.96  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 161 S    06:36:33.20 -0.1 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 259 P    06:36:29.37 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 259 S    06:36:33.96 -0.2 M 1.0 DOMV 
  MRKA HA  0.4 25 P    06:36:31.79  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 25 S    06:36:38.06 -0.2 M 1.0 MRKA 
  LKR  HL  0.4 320 P    06:36:31.73 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    06:36:38.50  0.1 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 222 P    06:36:32.25  0.3 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    06:36:38.74  0.1 M 1.0 LOUT 
  ATH  HL  0.4 140 P    06:36:32.31  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.4 140 S    06:36:38.76  0.1 M 1.0 ATH 
  ATAL HA  0.5 325 P    06:36:32.16 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 325 S    06:36:38.99 -0.1 M 1.0 ATAL 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 315 MLv   3.08 0.63   84.918   
  THIV HA  0.0 225 MLv   2.98 0.53  64.9518   
  AMPE HA  0.1 258 MLv   2.13 -0.32  6.93373   
  THI1 HL  0.1 24 MLv   3.07 0.62  56.7143   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   2.85 0.40   25.386   
  VILL HA  0.2 192 MLv   2.14 -0.31  4.09866   
  STFN HA  0.2 133 MLv   1.86 -0.60   1.5435   
  MDRA HA  0.3 161 MLv   1.89 -0.56  1.10394   
  DOMV HA  0.3 259 MLv   2.64 0.19  5.10175   
  MRKA HA  0.4 25 MLv   2.06 -0.39  0.591827   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.90 0.45  2.12533   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   2.39 -0.07  1.13607   
  ATH  HL  0.4 140 MLv   2.05 -0.40  0.514573   
  ATAL HA  0.5 325 MLv   2.36 -0.09  0.985262