Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 06:27:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1490° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3115° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 25.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
80.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC21.0325 P06:27:52.47 -0.11.0M
KNSSHC21.0325 S06:27:55.74 0.11.0M
PFKSHC18.9129 P06:27:52.19 0.01.0M
PFKSHC18.9129 S06:27:55.22 0.11.0M
IACMHL28.0308 P06:27:53.72 0.01.0M
IACMHL28.0308 S06:27:58.04 0.21.0M
NPSHL29.9 65 P06:27:54.04 -0.11.0M
NPSHL29.9 65 S06:27:58.37 -0.11.0M
SIVAHL47.7252 P06:27:57.17 0.11.0M
SIVAHL47.7252 S06:28:03.68 -0.11.0M
STIAHC71.1 85 P06:28:01.09 0.11.0M
STIAHC71.1 85 S06:28:10.25 -0.31.0M
ZKRHL82.4 93 P06:28:02.60 -0.21.0M
ZKRHL82.4 93 S06:28:13.81 0.01.0M
KARPHL173.5 75 P06:28:17.09 0.01.0M
KARPHL173.5 75 S06:28:39.43 0.51.0M
LTKHP382.0327 P06:28:44.32 0.61.0M
LTKHP382.0327 S06:29:25.60 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxzd
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         06:27:48.35
  Latitude       35.1490 deg +/-   0 km
  Longitude       25.3115 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       124 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.63 +/- 0.10  7      
  M     3.63      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 129 P    06:27:52.19 -0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 129 S    06:27:55.22  0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 325 P    06:27:52.47 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 325 S    06:27:55.74  0.1 M 1.0 KNSS 
  IACM HL  0.3 308 P    06:27:53.72 -0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.3 308 S    06:27:58.04  0.2 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 65 P    06:27:54.04 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 65 S    06:27:58.37 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    06:27:57.17  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    06:28:03.68 -0.1 M 1.0 SIVA 
  STIA HC  0.6 85 P    06:28:01.09  0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.6 85 S    06:28:10.25 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.7 93 P    06:28:02.60 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 93 S    06:28:13.81 -0.0 M 1.0 ZKR 
  KARP HL  1.6 75 P    06:28:17.09 -0.0 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 75 S    06:28:39.43  0.5 M 1.0 KARP 
  LTK  HP  3.4 327 P    06:28:44.32  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  3.4 327 S    06:29:25.60 -0.2 M 1.0 LTK 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 129 MLv   3.74 0.12  149.063   
  KNSS HC  0.2 325 MLv   3.29 -0.34  46.0437   
  IACM HL  0.3 308 MLv   3.51 -0.11  116.419   
  NPS  HL  0.3 65 MLv   3.54 -0.08  49.8246   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   3.75 0.13  28.9452   
  STIA HC  0.6 85 MLv   3.92 0.29  18.1959   
  ZKR  HL  0.7 93 MLv   3.58 -0.05  7.41217   
  KARP HL  1.6 75 MLv   3.56 -0.07  3.28242   
  LTK  HP  3.4 327 MLv   3.70 0.07  1.17915