Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 06:22:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1770° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2753° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 21.1 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
75.9 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
341.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC16.6328 P06:22:17.04 -0.11.0M
KNSSHC16.6328 S06:22:19.65 -0.11.0M
IACMHL23.4307 P06:22:18.38 0.11.0M
IACMHL23.4307 S06:22:21.70 -0.11.0M
PFKSHC23.4130 P06:22:18.32 -0.11.0M
PFKSHC23.4130 S06:22:21.93 0.01.0M
IDIMN37.1289 P06:22:20.59 0.01.0M
IDIMN37.1289 S06:22:25.45 -0.41.0M
NPSHL31.8 73 P06:22:19.65 -0.11.0M
NPSHL31.8 73 S06:22:23.90 -0.41.0M
IMODHC48.9242 P06:22:22.55 0.11.0M
IMODHC48.9242 S06:22:29.32 0.11.0M
SIVAHL45.7247 P06:22:22.18 0.21.0M
SIVAHL45.7247 S06:22:27.94 -0.31.0M
IPPLHC76.2284 P06:22:27.05 0.11.0M
IPPLHC76.2284 S06:22:36.80 -0.31.0M
SIT2HI75.6 88 P06:22:27.13 0.31.0M
SIT2HI75.6 88 S06:22:36.62 -0.21.0M
STIAHC74.2 88 P06:22:27.00 0.41.0M
STIAHC74.2 88 S06:22:36.20 -0.21.0M
ZKRHL85.9 95 P06:22:28.71 0.11.0M
ZKRHL85.9 95 S06:22:39.51 -0.31.0M
SNT1HA138.4 6 P06:22:36.69 0.01.0M
SNT1HA138.4 6 S06:22:54.47 0.31.0M
SNT5HA136.8 5 P06:22:36.65 0.21.0M
SNT5HA136.8 5 S06:22:53.86 0.11.0M
THT1HT135.1 6 P06:22:36.29 0.11.0M
THT1HT135.1 6 S06:22:53.41 0.11.0M
SAP3HL140.1 3 P06:22:36.83 -0.21.0M
SAP3HL140.1 3 S06:22:54.75 0.11.0M
KARPHL175.9 77 P06:22:43.01 0.61.0M
KARPHL175.9 77 S06:23:04.39 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxyy
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         06:22:13.73
  Latitude       35.1770 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2753 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.64 +/- 0.26 12      
  M     3.64      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.1 328 P    06:22:17.04 -0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.1 328 S    06:22:19.65 -0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 130 P    06:22:18.32 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 130 S    06:22:21.93  0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 307 P    06:22:18.38  0.1 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 307 S    06:22:21.70 -0.1 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 73 P    06:22:19.65 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 73 S    06:22:23.90 -0.4 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 289 P    06:22:20.59 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 289 S    06:22:25.45 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 247 P    06:22:22.18  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 247 S    06:22:27.94 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 242 P    06:22:22.55  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 242 S    06:22:29.32  0.1 M 1.0 IMOD 
  STIA HC  0.7 88 P    06:22:27.00  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 88 S    06:22:36.20 -0.2 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 88 P    06:22:27.13  0.3 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 88 S    06:22:36.62 -0.2 M 1.0 SIT2 
  IPPL HC  0.7 284 P    06:22:27.05  0.1 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 284 S    06:22:36.80 -0.3 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 95 P    06:22:28.71  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 95 S    06:22:39.51 -0.3 M 1.0 ZKR 
  THT1 HT  1.2  6 P    06:22:36.29  0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  6 S    06:22:53.41  0.1 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.2  5 P    06:22:36.65  0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  5 S    06:22:53.86  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.2  6 P    06:22:36.69 -0.0 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.2  6 S    06:22:54.47  0.3 M 1.0 SNT1 
  SAP3 HL  1.3  3 P    06:22:36.83 -0.2 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  3 S    06:22:54.75  0.1 M 1.0 SAP3 
  KARP HL  1.6 77 P    06:22:43.01  0.6 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 77 S    06:23:04.39  0.1 M 1.0 KARP 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.1 328 MLv   3.30 -0.33  61.4331   
  PFKS HC  0.2 130 MLv   3.24 -0.40  36.1526   
  IACM HL  0.2 307 MLv   3.27 -0.36  86.4813   
  NPS  HL  0.3 73 MLv   3.42 -0.22  33.3531   
  IDI  MN  0.3 289 MLv   3.06 -0.58  10.7239   
  SIVA HL  0.4 247 MLv   3.40 -0.24  14.3604   
  IMOD HC  0.4 242 MLv   3.45 -0.19  13.5222   
  STIA HC  0.7 88 MLv   3.80 0.17  13.5638   
  SIT2 HI  0.7 88 MLv   3.91 0.27  16.9484   
  IPPL HC  0.7 284 MLv   3.66 0.02  9.52044   
  ZKR  HL  0.8 95 MLv   3.78 0.15  11.3081   
  THT1 HT  1.2  6 MLv   3.88 0.25  8.08818   
  SNT5 HA  1.2  5 MLv   3.69 0.05  2.97243   
  SNT1 HA  1.2  6 MLv   4.14 0.50  9.44716   
  SAP3 HL  1.3  3 MLv   4.25 0.61  29.5607   
  KARP HL  1.6 77 MLv   4.08 0.44  10.5287