Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 06:02:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3250° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3350° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 27.7 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
42.0 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
51.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.9185 P06:02:09.60 0.11.0M
THIVHA2.9185 S06:02:11.26 0.11.0M
THVAHL0.5 10 P06:02:09.44 0.01.0M
THVAHL0.5 10 S06:02:10.99 -0.11.0M
AMPEHA6.3246 P06:02:09.91 0.11.0M
AMPEHA6.3246 S06:02:11.68 0.11.0M
THI1HL8.7 37 P06:02:10.14 0.21.0M
THI1HL8.7 37 S06:02:12.11 0.11.0M
STFNHA24.6132 P06:02:12.38 0.11.0M
STFNHA24.6132 S06:02:15.92 -0.11.0M
VILLHA18.0186 P06:02:11.04 -0.21.0M
VILLHA18.0186 S06:02:13.77 -0.51.0M
MDRAHA31.6159 P06:02:13.33 0.01.0M
MDRAHA31.6159 S06:02:17.68 -0.21.0M
ATALHA49.2326 P06:02:16.04 -0.11.0M
ATALHA49.2326 S06:02:22.79 0.01.0M
LKRHL46.5321 P06:02:15.61 -0.11.0M
LKRHL46.5321 S06:02:22.13 0.11.0M
LOUTHA49.0220 P06:02:16.67 0.51.0M
LOUTHA49.0220 S06:02:22.86 0.11.0M
LTKHP46.5224 P06:02:15.56 -0.21.0M
LTKHP46.5224 S06:02:22.08 0.01.0M
MRKAHA47.5 27 P06:02:15.87 0.01.0M
MRKAHA47.5 27 S06:02:22.22 -0.21.0M
DIONHL59.0118 P06:02:18.57 0.81.0M
DIONHL59.0118 S06:02:25.40 -0.31.0M
MRTHHA57.5113 P06:02:17.05 -0.41.0M
MRTHHA57.5113 S06:02:25.50 0.31.0M
VLYHL66.2142 P06:02:19.13 0.31.0M
VLYHL66.2142 S06:02:27.82 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxyh
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         06:02:07.34
  Latitude       38.3250 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3350 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       76 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.65 +/- 0.34 13      
  M     1.65      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 10 P    06:02:09.44  0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 10 S    06:02:10.99 -0.1 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 185 P    06:02:09.60  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 185 S    06:02:11.26  0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 246 P    06:02:09.91  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 246 S    06:02:11.68  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 37 P    06:02:10.14  0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 37 S    06:02:12.11  0.1 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.2 186 P    06:02:11.04 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 186 S    06:02:13.77 -0.5 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 132 P    06:02:12.38  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 132 S    06:02:15.92 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 159 P    06:02:13.33 -0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 159 S    06:02:17.68 -0.2 M 1.0 MDRA 
  LKR  HL  0.4 321 P    06:02:15.61 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 321 S    06:02:22.13  0.1 M 1.0 LKR 
  LTK  HP  0.4 224 P    06:02:15.56 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 224 S    06:02:22.08 -0.0 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 27 P    06:02:15.87 -0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 27 S    06:02:22.22 -0.2 M 1.0 MRKA 
  LOUT HA  0.4 220 P    06:02:16.67  0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 220 S    06:02:22.86  0.1 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.4 326 P    06:02:16.04 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 326 S    06:02:22.79 -0.0 M 1.0 ATAL 
  MRTH HA  0.5 113 P    06:02:17.05 -0.4 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 113 S    06:02:25.50  0.3 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 118 P    06:02:18.57  0.8 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 118 S    06:02:25.40 -0.3 M 1.0 DION 
  VLY  HL  0.6 142 P    06:02:19.13  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 142 S    06:02:27.82  0.2 M 1.0 VLY 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 10 MLv   2.18 0.54  11.7615   
  THIV HA  0.0 185 MLv   2.19 0.54  10.4109   
  AMPE HA  0.1 246 MLv   1.38 -0.26  1.33391   
  THI1 HL  0.1 37 MLv   2.32 0.67  10.0219   
  VILL HA  0.2 186 MLv   1.50 -0.15  0.894339   
  STFN HA  0.2 132 MLv   1.19 -0.46  0.297977   
  MDRA HA  0.3 159 MLv   1.26 -0.39  0.236831   
  LKR  HL  0.4 321 MLv   2.16 0.51  0.425689   
  LTK  HP  0.4 224 MLv   0.76 -0.89  0.118254   
  MRKA HA  0.4 27 MLv   1.36 -0.29  0.118282   
  LOUT HA  0.4 220 MLv   1.68 0.03  0.226482   
  ATAL HA  0.4 326 MLv   1.77 0.12  0.276963   
  MRTH HA  0.5 113 MLv   1.61 -0.04  0.118564   
  DION HL  0.5 118 MLv   1.29 -0.36  0.145883   
  VLY  HL  0.6 142 MLv   1.92 0.27  0.194513