Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 05:29:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3245° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3332° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 27.9 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
41.9 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
51.6 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THVAHL0.6 24 P05:29:59.34 0.01.0M
THVAHL0.6 24 S05:30:00.83 -0.11.0M
AMPEHA6.2246 P05:29:59.81 0.11.0M
AMPEHA6.2246 S05:30:01.60 0.11.0M
THI1HL8.8 37 P05:30:00.04 0.11.0M
THI1HL8.8 37 S05:30:02.01 0.11.0M
THI2HL11.9297 P05:30:00.33 0.01.0M
THI2HL11.9297 S05:30:02.71 0.11.0M
STFNHA24.7132 P05:30:02.39 0.21.0M
STFNHA24.7132 S05:30:05.79 -0.21.0M
VILLHA17.9186 P05:30:00.86 -0.31.0M
VILLHA17.9186 S05:30:03.65 -0.51.0M
DOMVHA31.8256 P05:30:03.13 -0.21.0M
DOMVHA31.8256 S05:30:07.98 0.11.0M
MDRAHA31.6158 P05:30:03.23 0.01.0M
MDRAHA31.6158 S05:30:07.52 -0.31.0M
ATALHA49.1326 P05:30:06.11 0.01.0M
ATALHA49.1326 S05:30:12.52 -0.21.0M
LKRHL46.4321 P05:30:05.59 -0.11.0M
LKRHL46.4321 S05:30:12.01 0.01.0M
LOUTHA48.8220 P05:30:06.11 0.11.0M
LOUTHA48.8220 S05:30:12.66 -0.11.0M
LTKHP46.4224 P05:30:05.47 -0.21.0M
LTKHP46.4224 S05:30:11.89 -0.21.0M
MRKAHA47.7 28 P05:30:05.74 -0.11.0M
MRKAHA47.7 28 S05:30:12.41 0.01.0M
ACORHA63.1220 P05:30:08.98 0.71.0M
ACORHA63.1220 S05:30:16.75 0.01.0M
VLYHL66.2142 P05:30:09.56 0.81.0M
VLYHL66.2142 S05:30:17.72 0.21.0M
EPIDHA81.2193 P05:30:11.44 0.31.0M
EPIDHA81.2193 S05:30:22.22 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxxf
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         05:29:57.28
  Latitude       38.3245 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3332 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       94 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.70 +/- 0.32 12      
  M     1.70      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 24 P    05:29:59.34 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 24 S    05:30:00.83 -0.1 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 246 P    05:29:59.81  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 246 S    05:30:01.60  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 37 P    05:30:00.04  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 37 S    05:30:02.01  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 297 P    05:30:00.33  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    05:30:02.71  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 186 P    05:30:00.86 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 186 S    05:30:03.65 -0.5 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 132 P    05:30:02.39  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 132 S    05:30:05.79 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 158 P    05:30:03.23 -0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 158 S    05:30:07.52 -0.3 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 256 P    05:30:03.13 -0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 256 S    05:30:07.98  0.1 M 1.0 DOMV 
  LKR  HL  0.4 321 P    05:30:05.59 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 321 S    05:30:12.01  0.0 M 1.0 LKR 
  LTK  HP  0.4 224 P    05:30:05.47 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 224 S    05:30:11.89 -0.2 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 28 P    05:30:05.74 -0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 28 S    05:30:12.41  0.0 M 1.0 MRKA 
  LOUT HA  0.4 220 P    05:30:06.11  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 220 S    05:30:12.66 -0.1 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.4 326 P    05:30:06.11  0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 326 S    05:30:12.52 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ACOR HA  0.6 220 P    05:30:08.98  0.7 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 220 S    05:30:16.75  0.0 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 142 P    05:30:09.56  0.8 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 142 S    05:30:17.72  0.2 M 1.0 VLY 
  EPID HA  0.7 193 P    05:30:11.44  0.3 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 193 S    05:30:22.22  0.5 M 1.0 EPID 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 24 MLv   2.24 0.54  13.2177   
  AMPE HA  0.1 246 MLv   1.47 -0.23  1.62764   
  THI1 HL  0.1 37 MLv   2.51 0.82  15.5423   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   2.15 0.45   5.6059   
  VILL HA  0.2 186 MLv   1.35 -0.34  0.639489   
  STFN HA  0.2 132 MLv   1.18 -0.52  0.290096   
  MDRA HA  0.3 158 MLv   1.18 -0.51  0.197558   
  DOMV HA  0.3 256 MLv   1.93 0.23  1.08233   
  LKR  HL  0.4 321 MLv   2.04 0.34  0.320507   
  LTK  HP  0.4 224 MLv   1.00 -0.69  0.210503   
  MRKA HA  0.4 28 MLv   1.36 -0.34  0.117128   
  LOUT HA  0.4 220 MLv   1.82 0.12  0.313424   
  ATAL HA  0.4 326 MLv   1.62 -0.08  0.194551   
  ACOR HA  0.6 220 MLv   1.53 -0.16  0.0829292   
  VLY  HL  0.6 142 MLv   1.99 0.29  0.227323   
  EPID HA  0.7 193 MLv   1.93 0.24  0.168576