Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 05:27:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
39.7780° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0495° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 34.6 χμ ΒΑ των Τρικάλων
35.4 χμ ΔΒΔ της Λάρισας
247.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KANLHP6.5341 P05:27:31.12 0.11.0M
KANLHP6.5341 S05:27:32.57 0.21.0M
VRKSHP6.3276 P05:27:31.21 0.11.0M
VRKSHP6.3276 S05:27:32.59 0.11.0M
THLHL23.9187 P05:27:33.55 -0.31.0M
THLHL23.9187 S05:27:36.64 -0.71.0M
TYRNHT17.3115 P05:27:32.55 -0.21.0M
TYRNHT17.3115 S05:27:35.05 -0.41.0M
LITHT51.9 46 P05:27:38.82 0.31.0M
LITHT51.9 46 S05:27:45.39 -0.21.0M
KPROHT61.8288 P05:27:40.10 0.01.0M
KPROHT61.8288 S05:27:48.02 -0.51.0M
TETRHL82.1234 P05:27:43.60 0.11.0M
TETRHL82.1234 S05:27:53.99 -0.41.0M
AGGHT87.7164 P05:27:44.61 0.31.0M
AGGHT87.7164 S05:27:55.58 -0.21.0M
PRMDHP86.1251 P05:27:44.10 0.01.0M
PRMDHP86.1251 S05:27:55.20 -0.31.0M
ANXHP132.2185 P05:27:52.17 0.81.0M
ANXHP132.2185 S05:28:08.76 0.51.0M
PYRGCL152.1181 P05:27:55.15 0.81.0M
PYRGCL152.1181 S05:28:14.51 1.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxxc
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         05:27:29.16
  Latitude       39.7780 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0495 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       69 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.91 +/- 0.12  9      
  M     1.91      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VRKS HP  0.1 276 P    05:27:31.21  0.1 M 1.0 VRKS 
  VRKS HP  0.1 276 S    05:27:32.59  0.1 M 1.0 VRKS 
  KANL HP  0.1 341 P    05:27:31.12  0.1 M 1.0 KANL 
  KANL HP  0.1 341 S    05:27:32.57  0.2 M 1.0 KANL 
  TYRN HT  0.2 115 P    05:27:32.55 -0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.2 115 S    05:27:35.05 -0.4 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  0.2 187 P    05:27:33.55 -0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.2 187 S    05:27:36.64 -0.7 M 1.0 THL 
  LIT  HT  0.5 46 P    05:27:38.82  0.3 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.5 46 S    05:27:45.39 -0.2 M 1.0 LIT 
  KPRO HT  0.6 288 P    05:27:40.10 -0.0 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.6 288 S    05:27:48.02 -0.5 M 1.0 KPRO 
  TETR HL  0.7 234 P    05:27:43.60  0.1 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.7 234 S    05:27:53.99 -0.4 M 1.0 TETR 
  PRMD HP  0.8 251 P    05:27:44.10 -0.0 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.8 251 S    05:27:55.20 -0.3 M 1.0 PRMD 
  AGG  HT  0.8 164 P    05:27:44.61  0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 164 S    05:27:55.58 -0.2 M 1.0 AGG 
  ANX  HP  1.2 185 P    05:27:52.17  0.8 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.2 185 S    05:28:08.76  0.5 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  1.4 181 P    05:27:55.15  0.8 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.4 181 S    05:28:14.51  1.0 M 1.0 PYRG 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VRKS HP  0.1 276 MLv   2.16 0.24  7.93841   
  KANL HP  0.1 341 MLv   1.93 0.02   4.6929   
  TYRN HT  0.2 115 MLv   2.10 0.19  2.86178   
  THL  HL  0.2 187 MLv   1.63 -0.28  0.520532   
  LIT  HT  0.5 46 MLv   1.87 -0.05  0.211783   
  KPRO HT  0.6 288 MLv   1.96 0.05  0.225206   
  TETR HL  0.7 234 MLv   2.04 0.13  0.215493   
  PRMD HP  0.8 251 MLv   1.89 -0.02  0.144233   
  AGG  HT  0.8 164 MLv   1.85 -0.07  0.0999214   
  ANX  HP  1.2 185 MLv   1.92 0.00  0.0903285   
  PYRG CL  1.4 181 MLv   1.48 -0.43  0.016632