Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 04:37:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2968° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3612° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 27.8 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
45.2 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
47.7 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.6275 P04:37:47.46 0.01.0M
THIVHA2.6275 S04:37:48.66 0.01.0M
THVAHL4.3329 P04:37:47.45 -0.11.0M
THVAHL4.3329 S04:37:48.64 -0.21.0M
AMPEHA8.1274 P04:37:48.16 0.11.0M
AMPEHA8.1274 S04:37:49.86 0.21.0M
THI1HL10.5 16 P04:37:48.39 0.01.0M
THI1HL10.5 16 S04:37:50.28 0.11.0M
THI2HL15.6303 P04:37:48.73 -0.51.0M
THI2HL15.6303 S04:37:51.15 -0.51.0M
VILLHA15.4196 P04:37:48.96 -0.21.0M
VILLHA15.4196 S04:37:51.43 -0.31.0M
STFNHA20.8130 P04:37:50.19 0.11.0M
STFNHA20.8130 S04:37:53.18 -0.11.0M
DOMVHA33.6262 P04:37:52.00 -0.11.0M
DOMVHA33.6262 S04:37:56.56 -0.31.0M
LOUTHA48.2225 P04:37:55.43 0.91.0M
LOUTHA48.2225 S04:38:01.95 0.81.0M
LTKHP46.0229 P04:37:54.00 -0.21.0M
LTKHP46.0229 S04:38:00.80 0.31.0M
LKRHL50.3321 P04:37:55.12 0.31.0M
LKRHL50.3321 S04:38:01.72 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxvm
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         04:37:45.89
  Latitude       38.2968 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3612 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.47 +/- 0.44  9      
  M     1.47      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 275 P    04:37:47.46  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 275 S    04:37:48.66  0.0 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 329 P    04:37:47.45 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 329 S    04:37:48.64 -0.2 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 274 P    04:37:48.16  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 274 S    04:37:49.86  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 16 P    04:37:48.39  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 16 S    04:37:50.28  0.1 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.1 196 P    04:37:48.96 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 196 S    04:37:51.43 -0.3 M 1.0 VILL 
  THI2 HL  0.1 303 P    04:37:48.73 -0.5 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 303 S    04:37:51.15 -0.5 M 1.0 THI2 
  STFN HA  0.2 130 P    04:37:50.19  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 130 S    04:37:53.18 -0.1 M 1.0 STFN 
  DOMV HA  0.3 262 P    04:37:52.00 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 262 S    04:37:56.56 -0.3 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 229 P    04:37:54.00 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 229 S    04:38:00.80  0.3 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.4 225 P    04:37:55.43  0.9 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 225 S    04:38:01.95  0.8 M 1.0 LOUT 
  LKR  HL  0.5 321 P    04:37:55.12  0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 321 S    04:38:01.72  0.0 M 1.0 LKR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 275 MLv   2.08 0.61  8.31437   
  THVA HL  0.0 329 MLv   2.07 0.60  7.27213   
  AMPE HA  0.1 274 MLv   1.09 -0.38  0.616357   
  THI1 HL  0.1 16 MLv   1.87 0.40  3.20224   
  VILL HA  0.1 196 MLv   1.11 -0.37  0.419854   
  THI2 HL  0.1 303 MLv   1.43 -0.04  0.881745   
  STFN HA  0.2 130 MLv   0.60 -0.87  0.0960081   
  DOMV HA  0.3 262 MLv   1.50 0.02  0.359345   
  LTK  HP  0.4 229 MLv   0.58 -0.89  0.0805982   
  LOUT HA  0.4 225 MLv   1.50 0.03  0.157164   
  LKR  HL  0.5 321 MLv   1.98 0.51  0.224568