Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 03:15:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4645° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.1333° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 49.7 χμ ΝΝΔ της Κω
88.8 χμ Β της Καρπάθου
345.1 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NISRHL16.2359 P03:15:33.92 0.11.0M
NISRHL16.2359 S03:15:36.13 -0.21.0M
ARGHL92.8107 P03:15:46.80 0.01.0M
ARGHL92.8107 S03:15:59.19 -0.11.0M
KARPHL102.0179 P03:15:48.97 0.71.0M
KARPHL102.0179 S03:16:02.17 0.31.0M
SMGHL140.3349 P03:15:54.45 0.21.0M
SMGHL140.3349 S03:16:12.76 0.31.0M
APEHL158.6295 P03:15:56.44 -0.81.0M
APEHL158.6295 S03:16:17.76 0.21.0M
SNT5HA155.6268 P03:15:56.29 -0.41.0M
SNT5HA155.6268 S03:16:17.23 0.61.0M
ZKRHL171.3209 P03:15:58.87 -0.21.0M
ZKRHL171.3209 S03:16:20.82 0.01.0M
IDIMN240.8237 P03:16:08.11 0.01.0M
IDIMN240.8237 S03:16:36.02 -0.81.0M
IMODHC268.1232 P03:16:12.06 0.51.0M
IMODHC268.1232 S03:16:42.07 -0.81.0M
KTHAHL365.3266 P03:16:23.70 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxsu
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         03:15:30.39
  Latitude       36.4645 deg +/-   1 km
  Longitude       27.1333 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.82 +/- 0.14  8      
  M     2.82      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR HL  0.1 359 P    03:15:33.92  0.1 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.1 359 S    03:15:36.13 -0.2 M 1.0 NISR 
  ARG  HL  0.8 107 P    03:15:46.80 -0.0 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.8 107 S    03:15:59.19 -0.1 M 1.0 ARG 
  KARP HL  0.9 179 P    03:15:48.97  0.7 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.9 179 S    03:16:02.17  0.3 M 1.0 KARP 
  SMG  HL  1.3 349 P    03:15:54.45  0.2 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.3 349 S    03:16:12.76  0.3 M 1.0 SMG 
  SNT5 HA  1.4 268 P    03:15:56.29 -0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 268 S    03:16:17.23  0.6 M 1.0 SNT5 
  APE  HL  1.4 295 P    03:15:56.44 -0.8 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.4 295 S    03:16:17.76  0.2 M 1.0 APE 
  ZKR  HL  1.5 209 P    03:15:58.87 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.5 209 S    03:16:20.82  0.0 M 1.0 ZKR 
  IDI  MN  2.2 237 P    03:16:08.11 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  2.2 237 S    03:16:36.02 -0.8 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  2.4 232 P    03:16:12.06  0.5 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  2.4 232 S    03:16:42.07 -0.8 M 1.0 IMOD 
  KTHA HL  3.3 266 P    03:16:23.70 -0.4 M 1.0 KTHA 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.1 359 MLv   2.93 0.11  26.2883   
  ARG  HL  0.8 107 MLv   2.97 0.16  1.62682   
  KARP HL  0.9 179 MLv   2.95 0.13  1.82174   
  SMG  HL  1.3 349 MLv   2.32 -0.50  0.208983   
  SNT5 HA  1.4 268 MLv   2.87 0.05  0.366167   
  APE  HL  1.4 295 MLv   2.57 -0.25  0.299515   
  ZKR  HL  1.5 209 MLv   2.66 -0.16  0.318902   
  IDI  MN  2.2 237 MLv   2.76 -0.06  0.179338   
  IMOD HC  2.4 232 MLv   2.82 0.00  0.152394   
  KTHA HL  3.3 266 MLv   3.01 0.19  0.0774131