Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 02:31:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3265° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3272° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 28.2 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
41.3 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
52.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA3.1173 P02:31:32.44 0.01.0M
THIVHA3.1173 S02:31:34.11 0.01.0M
THVAHL0.9 65 P02:31:32.20 -0.11.0M
THVAHL0.9 65 S02:31:33.79 -0.21.0M
AMPEHA5.8242 P02:31:32.73 0.11.0M
AMPEHA5.8242 S02:31:34.74 0.31.0M
THI1HL9.0 41 P02:31:32.89 0.11.0M
THI1HL9.0 41 S02:31:34.94 0.01.0M
THI2HL11.4297 P02:31:33.22 0.11.0M
THI2HL11.4297 S02:31:35.60 0.21.0M
STFNHA25.2131 P02:31:34.95 -0.21.0M
STFNHA25.2131 S02:31:38.81 -0.21.0M
VILLHA18.1184 P02:31:33.76 -0.31.0M
VILLHA18.1184 S02:31:36.54 -0.61.0M
DOMVHA31.3256 P02:31:36.04 -0.11.0M
DOMVHA31.3256 S02:31:40.40 -0.21.0M
MDRAHA32.0158 P02:31:36.24 0.01.0M
MDRAHA32.0158 S02:31:40.45 -0.41.0M
ATALHA48.6327 P02:31:38.93 0.11.0M
ATALHA48.6327 S02:31:45.32 -0.11.0M
LKRHL45.9321 P02:31:38.41 0.01.0M
LKRHL45.9321 S02:31:44.28 -0.41.0M
LOUTHA48.7219 P02:31:39.06 0.21.0M
LOUTHA48.7219 S02:31:45.53 0.11.0M
LTKHP46.2223 P02:31:38.44 0.01.0M
LTKHP46.2223 S02:31:44.83 0.01.0M
MRKAHA47.7 28 P02:31:38.65 -0.11.0M
MRKAHA47.7 28 S02:31:45.15 -0.11.0M
DIONHL59.7117 P02:31:41.11 0.51.0M
DIONHL59.7117 S02:31:48.42 -0.21.0M
MRTHHA58.2113 P02:31:41.03 0.71.0M
MRTHHA58.2113 S02:31:48.36 0.21.0M
ACORHA62.9220 P02:31:41.51 0.41.0M
ACORHA62.9220 S02:31:49.52 0.01.0M
VLYHL66.7142 P02:31:42.20 0.51.0M
VLYHL66.7142 S02:31:50.42 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxri
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         02:31:30.14
  Latitude       38.3265 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3272 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       62 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.68 +/- 0.33 14      
  M     1.68      14 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 65 P    02:31:32.20 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 65 S    02:31:33.79 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 173 P    02:31:32.44  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 173 S    02:31:34.11 -0.0 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 242 P    02:31:32.73  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 242 S    02:31:34.74  0.3 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 41 P    02:31:32.89  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 41 S    02:31:34.94  0.0 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 297 P    02:31:33.22  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    02:31:35.60  0.2 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 184 P    02:31:33.76 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 184 S    02:31:36.54 -0.6 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 131 P    02:31:34.95 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 131 S    02:31:38.81 -0.2 M 1.0 STFN 
  DOMV HA  0.3 256 P    02:31:36.04 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 256 S    02:31:40.40 -0.2 M 1.0 DOMV 
  MDRA HA  0.3 158 P    02:31:36.24  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 158 S    02:31:40.45 -0.4 M 1.0 MDRA 
  LKR  HL  0.4 321 P    02:31:38.41  0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 321 S    02:31:44.28 -0.4 M 1.0 LKR 
  LTK  HP  0.4 223 P    02:31:38.44 -0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 223 S    02:31:44.83  0.0 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 28 P    02:31:38.65 -0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 28 S    02:31:45.15 -0.1 M 1.0 MRKA 
  ATAL HA  0.4 327 P    02:31:38.93  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 327 S    02:31:45.32 -0.1 M 1.0 ATAL 
  LOUT HA  0.4 219 P    02:31:39.06  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 219 S    02:31:45.53  0.1 M 1.0 LOUT 
  MRTH HA  0.5 113 P    02:31:41.03  0.7 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 113 S    02:31:48.36  0.2 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 117 P    02:31:41.11  0.5 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 117 S    02:31:48.42 -0.2 M 1.0 DION 
  ACOR HA  0.6 220 P    02:31:41.51  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 220 S    02:31:49.52  0.0 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 142 P    02:31:42.20  0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 142 S    02:31:50.42 -0.1 M 1.0 VLY 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 65 MLv   2.23 0.55  12.7548   
  THIV HA  0.0 173 MLv   2.23 0.56  11.3399   
  AMPE HA  0.1 242 MLv   1.32 -0.35  1.19392   
  THI1 HL  0.1 41 MLv   2.33 0.66  10.2364   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   2.19 0.52  6.41349   
  VILL HA  0.2 184 MLv   1.39 -0.29  0.681829   
  STFN HA  0.2 131 MLv   1.23 -0.45  0.316127   
  DOMV HA  0.3 256 MLv   1.75 0.08  0.741666   
  MDRA HA  0.3 158 MLv   1.08 -0.60  0.151962   
  LKR  HL  0.4 321 MLv   2.06 0.39  0.351013   
  LTK  HP  0.4 223 MLv   0.87 -0.81  0.154863   
  MRKA HA  0.4 28 MLv   1.49 -0.19  0.156496   
  ATAL HA  0.4 327 MLv   1.66 -0.02  0.220172   
  LOUT HA  0.4 219 MLv   1.72 0.05  0.255154   
  MRTH HA  0.5 113 MLv   1.82 0.14  0.182972   
  DION HL  0.5 117 MLv   1.21 -0.47  0.11653   
  ACOR HA  0.6 220 MLv   1.57 -0.11  0.0895474   
  VLY  HL  0.6 142 MLv   1.85 0.17  0.164144