Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 02:26:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3173° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3402° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 27.8 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
42.7 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.6 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.2200 P02:26:33.17 0.11.0M
THIVHA2.2200 S02:26:34.83 0.11.0M
THVAHL1.4345 P02:26:32.97 -0.11.0M
THVAHL1.4345 S02:26:34.46 -0.21.0M
AMPEHA6.5254 P02:26:33.49 0.11.0M
AMPEHA6.5254 S02:26:35.36 0.11.0M
THI1HL9.2 31 P02:26:33.63 0.01.0M
THI1HL9.2 31 S02:26:35.69 0.11.0M
THI2HL12.8298 P02:26:34.02 -0.11.0M
THI2HL12.8298 S02:26:36.44 -0.11.0M
STFNHA23.7131 P02:26:35.78 0.11.0M
STFNHA23.7131 S02:26:39.19 -0.21.0M
DOMVHA32.2258 P02:26:36.79 -0.21.0M
DOMVHA32.2258 S02:26:41.56 -0.11.0M
MDRAHA30.6159 P02:26:36.98 0.21.0M
MDRAHA30.6159 S02:26:41.23 0.01.0M
LKRHL47.4321 P02:26:39.20 -0.31.0M
LKRHL47.4321 S02:26:46.11 0.21.0M
LTKHP46.2225 P02:26:39.22 -0.11.0M
LTKHP46.2225 S02:26:46.01 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxrd
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         02:26:30.96
  Latitude       38.3173 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3402 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       100 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.52 +/- 0.52  8      
  M     1.52      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 345 P    02:26:32.97 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 345 S    02:26:34.46 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 200 P    02:26:33.17  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 200 S    02:26:34.83  0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 254 P    02:26:33.49  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 254 S    02:26:35.36  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 31 P    02:26:33.63  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 31 S    02:26:35.69  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 298 P    02:26:34.02 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 298 S    02:26:36.44 -0.1 M 1.0 THI2 
  STFN HA  0.2 131 P    02:26:35.78  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 131 S    02:26:39.19 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 159 P    02:26:36.98  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 159 S    02:26:41.23  0.0 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    02:26:36.79 -0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    02:26:41.56 -0.1 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 225 P    02:26:39.22 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    02:26:46.01  0.3 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 321 P    02:26:39.20 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 321 S    02:26:46.11  0.2 M 1.0 LKR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 345 MLv   2.00 0.48   7.3385   
  THIV HA  0.0 200 MLv   1.94 0.43  6.17707   
  AMPE HA  0.1 254 MLv   1.10 -0.42  0.69259   
  THI1 HL  0.1 31 MLv   2.02 0.51  4.96703   
  THI2 HL  0.1 298 MLv   1.98 0.46  3.58728   
  STFN HA  0.2 131 MLv   0.83 -0.68  0.138882   
  MDRA HA  0.3 159 MLv   0.76 -0.76  0.0778141   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   1.61 0.09  0.507418   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   0.69 -0.83  0.102708   
  LKR  HL  0.4 321 MLv   1.85 0.33  0.195364