Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 01:09:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3058° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3567° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 27.5 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
44.5 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
48.7 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.3250 P01:09:20.51 0.11.0M
THIVHA2.3250 S01:09:22.14 0.21.0M
THVAHL3.2326 P01:09:20.33 -0.11.0M
THVAHL3.2326 S01:09:21.94 -0.11.0M
AMPEHA7.7266 P01:09:20.85 0.11.0M
AMPEHA7.7266 S01:09:22.89 0.21.0M
THI1HL9.7 20 P01:09:21.03 0.11.0M
THI1HL9.7 20 S01:09:22.85 -0.21.0M
THI2HL14.7300 P01:09:21.56 -0.11.0M
THI2HL14.7300 S01:09:24.12 -0.11.0M
VILLHA16.2194 P01:09:21.86 -0.11.0M
VILLHA16.2194 S01:09:24.42 -0.31.0M
STFNHA21.8131 P01:09:22.94 0.21.0M
STFNHA21.8131 S01:09:26.27 0.11.0M
DOMVHA33.4261 P01:09:24.78 0.21.0M
DOMVHA33.4261 S01:09:29.29 0.01.0M
MDRAHA28.9161 P01:09:23.94 0.11.0M
MDRAHA28.9161 S01:09:27.83 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxop
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         01:09:18.30
  Latitude       38.3058 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3567 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       111 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.76 +/- 0.37  7      
  M     1.76      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 250 P    01:09:20.51  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 250 S    01:09:22.14  0.2 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 326 P    01:09:20.33 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 326 S    01:09:21.94 -0.1 M 1.0 THVA 
  AMPE HA  0.1 266 P    01:09:20.85  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 266 S    01:09:22.89  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 20 P    01:09:21.03  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 20 S    01:09:22.85 -0.2 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 300 P    01:09:21.56 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 300 S    01:09:24.12 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.1 194 P    01:09:21.86 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 194 S    01:09:24.42 -0.3 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 131 P    01:09:22.94  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 131 S    01:09:26.27  0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 161 P    01:09:23.94  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 161 S    01:09:27.83 -0.2 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 261 P    01:09:24.78  0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 261 S    01:09:29.29 -0.0 M 1.0 DOMV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 250 MLv   2.01 0.26  7.16663   
  THVA HL  0.0 326 MLv   2.47 0.72   19.626   
  AMPE HA  0.1 266 MLv   1.44 -0.31  1.41851   
  THI1 HL  0.1 20 MLv   2.01 0.26  4.68078   
  THI2 HL  0.1 300 MLv   2.27 0.52  6.36287   
  VILL HA  0.1 194 MLv   1.36 -0.40  0.711017   
  STFN HA  0.2 131 MLv   1.32 -0.44  0.473957   
  MDRA HA  0.3 161 MLv   1.05 -0.70  0.169281   
  DOMV HA  0.3 261 MLv   1.88 0.13  0.888629