Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-27 00:47:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.8010° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2778° Α
 Εστιακό Βάθος
23 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 39.5 χμ Δ του Καρπενησίου
47.3 χμ ΝΝΑ της Αρτας
232.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPLHP14.6337 P00:47:57.74 0.01.0M
AMPLHP14.6337 S00:48:01.27 0.01.0M
PDOHP24.0200 P00:47:58.86 0.11.0M
PDOHP24.0200 S00:48:03.05 0.01.0M
PVOHP29.7134 P00:47:59.33 -0.11.0M
PVOHP29.7134 S00:48:04.38 0.11.0M
EVRHL47.9 75 P00:48:02.05 -0.11.0M
EVRHL47.9 75 S00:48:08.97 0.01.0M
PLEVHP44.7165 P00:48:01.36 -0.11.0M
PLEVHP44.7165 S00:48:07.96 0.11.0M
ANXHP60.4112 P00:48:03.78 -0.21.0M
ANXHP60.4112 S00:48:12.18 -0.11.0M
EVGIHT57.5250 P00:48:03.33 -0.11.0M
EVGIHT57.5250 S00:48:11.35 0.11.0M
NYDRHT51.2259 P00:48:02.25 -0.21.0M
NYDRHT51.2259 S00:48:09.73 0.21.0M
TSLKHT54.0273 P00:48:03.25 0.31.0M
TSLKHT54.0273 S00:48:10.46 0.11.0M
DRAGHT62.4258 P00:48:03.91 -0.31.0M
DRAGHT62.4258 S00:48:12.72 0.11.0M
FSKHP72.8239 P00:48:05.58 -0.21.0M
FSKHP72.8239 S00:48:15.42 0.11.0M
AGGHT94.8 75 P00:48:09.69 0.51.0M
AGGHT94.8 75 S00:48:21.64 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxnx
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-27
  Time         00:47:53.14
  Latitude       38.8010 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2778 deg +/-   0 km
  Depth           23 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       97 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.26 +/- 0.15 10      
  M     1.26      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPL HP  0.1 337 P    00:47:57.74 -0.0 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.1 337 S    00:48:01.27 -0.0 M 1.0 AMPL 
  PDO  HP  0.2 200 P    00:47:58.86  0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.2 200 S    00:48:03.05  0.0 M 1.0 PDO 
  PVO  HP  0.3 134 P    00:47:59.33 -0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 134 S    00:48:04.38  0.1 M 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.4 165 P    00:48:01.36 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.4 165 S    00:48:07.96  0.1 M 1.0 PLEV 
  EVR  HL  0.4 75 P    00:48:02.05 -0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.4 75 S    00:48:08.97 -0.0 M 1.0 EVR 
  NYDR HT  0.5 259 P    00:48:02.25 -0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.5 259 S    00:48:09.73  0.2 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.5 273 P    00:48:03.25  0.3 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.5 273 S    00:48:10.46  0.1 M 1.0 TSLK 
  EVGI HT  0.5 250 P    00:48:03.33 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 250 S    00:48:11.35  0.1 M 1.0 EVGI 
  ANX  HP  0.5 112 P    00:48:03.78 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 112 S    00:48:12.18 -0.1 M 1.0 ANX 
  DRAG HT  0.6 258 P    00:48:03.91 -0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.6 258 S    00:48:12.72  0.1 M 1.0 DRAG 
  FSK  HP  0.7 239 P    00:48:05.58 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 239 S    00:48:15.42  0.1 M 1.0 FSK 
  AGG  HT  0.9 75 P    00:48:09.69  0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 75 S    00:48:21.64  0.3 M 1.0 AGG 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPL HP  0.1 337 MLv   0.53 -0.73  0.116606   
  PDO  HP  0.2 200 MLv   1.30 0.03  0.395151   
  PVO  HP  0.3 134 MLv   1.06 -0.20  0.163849   
  PLEV HP  0.4 165 MLv   1.12 -0.14  0.0807862   
  EVR  HL  0.4 75 MLv   1.10 -0.16  0.0631583   
  NYDR HT  0.5 259 MLv   1.17 -0.09  0.0452102   
  TSLK HT  0.5 273 MLv   1.24 -0.02  0.061475   
  EVGI HT  0.5 250 MLv   1.47 0.21  0.0856726   
  ANX  HP  0.5 112 MLv   1.25 -0.01  0.0448457   
  DRAG HT  0.6 258 MLv   2.90 1.64  0.127967   
  FSK  HP  0.7 239 MLv   1.60 0.34  0.086409   
  AGG  HT  0.9 75 MLv   1.37 0.11  0.0307262