Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-26 23:47:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4860° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4828° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 8.9 χμ ΒΒΑ της Θήρας
69.5 χμ Ν της Νάξου
227.4 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CMBOHT7.1256 P23:47:12.48 0.11.0A
SAP3HL13.5246 P23:47:13.51 0.01.0A
SNT1HA9.2212 P23:47:12.81 0.11.0A
SNT5HA12.0221 P23:47:13.34 0.11.0A
APEHL65.3 3 P23:47:21.11 -1.11.0A
MHLOHL99.1284 P23:47:28.35 0.41.0A
SERIHA116.3311 P23:47:29.93 -0.81.0A
KNSSHC134.2192 P23:47:32.66 -0.61.0A
NPSHL136.7175 P23:47:33.56 -0.11.0A
THNOHC136.2343 P23:47:33.25 -0.31.0A
IDIMN143.5202 P23:47:34.06 -0.61.0A
PFKSHC160.5180 P23:47:35.77 -1.21.0A
STIAHC152.9159 P23:47:35.52 -0.41.0A
ZKRHL166.2156 P23:47:39.02 1.21.0A
IMMVHL176.8230 P23:47:39.73 0.41.0A
IMODHC179.2200 P23:47:39.44 -0.21.0A
SIVAHL174.1201 P23:47:40.14 1.21.0A
SMGHL181.1 41 P23:47:41.58 1.71.0A
KARPHL183.5124 P23:47:39.58 -0.71.0A
RODPHC186.2237 P23:47:42.21 1.61.0A
ANKYHL207.6251 P23:47:44.47 0.91.0A
VLYHL213.2316 P23:47:46.45 2.21.0A
DIONHL223.9323 P23:47:44.87 -0.81.0A
KTHAHL218.2264 P23:47:43.89 -1.11.0A
KTHRHC224.5264 P23:47:45.03 -0.81.0A
VLIHL227.8277 P23:47:44.96 -1.31.0A
KLVHL342.0301 P23:48:00.59 0.31.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021sxlw
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-26
  Time         23:47:10.77 +/-  0.3 s
  Latitude       36.4860 deg +/-   2 km
  Longitude       25.4828 deg +/-   3 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.92 s
  Azimuthal gap       83 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.90 +/- 0.14 12      
  M     2.90      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CMBO HT  0.1 256 P    23:47:12.48  0.1 A 1.0 CMBO 
  SNT1 HA  0.1 212 P    23:47:12.81  0.1 A 1.0 SNT1 
  SNT5 HA  0.1 221 P    23:47:13.34  0.1 A 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  0.1 246 P    23:47:13.51  0.0 A 1.0 SAP3 
  APE  HL  0.6  3 P    23:47:21.11 -1.1 A 1.0 APE 
  MHLO HL  0.9 284 P    23:47:28.35  0.4 A 1.0 MHLO 
  SERI HA  1.0 311 P    23:47:29.93 -0.8 A 1.0 SERI 
  KNSS HC  1.2 192 P    23:47:32.66 -0.6 A 1.0 KNSS 
  THNO HC  1.2 343 P    23:47:33.25 -0.3 A 1.0 THNO 
  NPS  HL  1.2 175 P    23:47:33.56 -0.1 A 1.0 NPS 
  IDI  MN  1.3 202 P    23:47:34.06 -0.6 A 1.0 IDI 
  STIA HC  1.4 159 P    23:47:35.52 -0.4 A 1.0 STIA 
  PFKS HC  1.4 180 P    23:47:35.77 -1.2 A 1.0 PFKS 
  ZKR  HL  1.5 156 P    23:47:39.02  1.2 A 1.0 ZKR 
  SIVA HL  1.6 201 P    23:47:40.14  1.2 A 1.0 SIVA 
  IMMV HL  1.6 230 P    23:47:39.73  0.4 A 1.0 IMMV 
  IMOD HC  1.6 200 P    23:47:39.44 -0.2 A 1.0 IMOD 
  SMG  HL  1.6 41 P    23:47:41.58  1.7 A 1.0 SMG 
  KARP HL  1.7 124 P    23:47:39.58 -0.7 A 1.0 KARP 
  RODP HC  1.7 237 P    23:47:42.21  1.6 A 1.0 RODP 
  ANKY HL  1.9 251 P    23:47:44.47  0.9 A 1.0 ANKY 
  VLY  HL  1.9 316 P    23:47:46.45  2.2 A 1.0 VLY 
  KTHA HL  2.0 264 P    23:47:43.89 -1.1 A 1.0 KTHA 
  GVDS HC  2.0 216 P    23:47:48.76  3.1 AX 0.0 GVDS 
  DION HL  2.0 323 P    23:47:44.87 -0.8 A 1.0 DION 
  KTHR HC  2.0 264 P    23:47:45.03 -0.8 A 1.0 KTHR 
  VLI  HL  2.0 277 P    23:47:44.96 -1.3 A 1.0 VLI 
  KLV  HL  3.1 301 P    23:48:00.59  0.3 A 1.0 KLV 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CMBO HT  0.1 256 MLv   3.60 0.70  211.119   
  SNT1 HA  0.1 212 MLv   3.13 0.23  41.5323   
  SNT5 HA  0.1 221 MLv   2.76 -0.14  22.7452   
  SAP3 HL  0.1 246 MLv   3.10 0.20   76.954   
  APE  HL  0.6  3 MLv   2.70 -0.20  1.19352   
  MHLO HL  0.9 284 MLv   2.70 -0.20  1.63573   
  SERI HA  1.0 311 MLv   2.57 -0.33  0.493399   
  KNSS HC  1.2 192 MLv   2.93 0.03  0.91562   
  THNO HC  1.2 343 MLv   2.82 -0.08  0.693756   
  NPS  HL  1.2 175 MLv   3.06 0.16  1.19752   
  IDI  MN  1.3 202 MLv   2.87 -0.03  0.709052   
  STIA HC  1.4 159 MLv   2.91 0.01  0.697192   
  PFKS HC  1.4 180 MLv   2.89 -0.01  0.611704   
  ZKR  HL  1.5 156 MLv   2.63 -0.27  0.313631   
  SIVA HL  1.6 201 MLv   3.08 0.18  0.821223   
  IMOD HC  1.6 200 MLv   2.97 0.07  0.601292