Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-30 11:07:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.5
 Γεωγρ. Πλάτος
36.0225° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6377° Α
 Εστιακό Βάθος
26 χμ
 Αρ. αφίξεων
33
 Επίκεντρο 88.5 χμ Ν της Μεθώνης
120.8 χμ ΝΝΔ της Καλαμάτας
286.6 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYL1HI99.3 3 P11:08:11.87 -0.41.0M
PYL1HI99.3 3 S11:08:25.33 0.41.0M
STPGHC112.8 26 P11:08:13.74 -0.71.0M
STPGHC112.8 26 S11:08:28.72 0.11.0M
KTHRHC124.3 79 P11:08:16.02 0.01.0M
KTHRHC124.3 79 S11:08:31.37 -0.11.0M
KTHAHL130.5 79 P11:08:16.81 0.01.0M
KTHAHL130.5 79 S11:08:32.84 -0.11.0M
VALYHP130.6 14 P11:08:16.35 -0.41.0M
VALYHP130.6 14 S11:08:33.27 0.61.0M
VLIHL140.4 57 P11:08:18.07 0.01.0M
VLIHL140.4 57 S11:08:35.17 0.11.0M
ANKYHL150.7 97 P11:08:19.14 -0.21.0M
ANKYHL150.7 97 S11:08:37.55 0.11.0M
VLXHP163.8 24 P11:08:21.73 0.61.0M
VLXHP163.8 24 S11:08:40.86 0.41.0M
ACORHA234.7 28 P11:08:30.57 0.41.0M
ACORHA234.7 28 S11:08:56.07 -0.21.0M
KLVHL229.3 11 P11:08:29.93 0.51.0M
KLVHL229.3 11 S11:08:54.72 -0.41.0M
LAKAHA248.4 7 P11:08:32.04 0.21.0M
LAKAHA248.4 7 S11:08:59.23 -0.11.0M
LTKHP251.8 28 P11:08:32.16 -0.11.0M
LTKHP251.8 28 S11:08:59.30 -0.81.0M
ANXHP287.0 5 P11:08:37.83 0.91.0M
ANXHP287.0 5 S11:09:07.65 -0.51.0M
PDOHP289.3352 P11:08:37.36 0.31.0M
PDOHP289.3352 S11:09:08.25 -0.21.0M
LKRHL315.9 22 P11:08:40.68 0.21.0M
LKRHL315.9 22 S11:09:14.18 -0.31.0M
ATALHA321.1 22 P11:08:41.27 0.11.0M
AGGHT339.1 11 P11:08:43.81 0.31.0M
AGGHT339.1 11 S11:09:19.33 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vilm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-30
  Time         11:07:55.67
  Latitude       36.0225 deg +/-   1 km
  Longitude       21.6377 deg +/-   1 km
  Depth           26 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       255 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.51 +/- 0.10 13      
  M     3.51      13 preferred 

33 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL1 HI  0.9  3 P    11:08:11.87 -0.4 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.9  3 S    11:08:25.33  0.4 M 1.0 PYL1 
  STPG HC  1.0 26 P    11:08:13.74 -0.7 M 1.0 STPG 
  STPG HC  1.0 26 S    11:08:28.72  0.1 M 1.0 STPG 
  KTHR HC  1.1 79 P    11:08:16.02  0.0 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  1.1 79 S    11:08:31.37 -0.1 M 1.0 KTHR 
  VALY HP  1.2 14 P    11:08:16.35 -0.4 M 1.0 VALY 
  VALY HP  1.2 14 S    11:08:33.27  0.6 M 1.0 VALY 
  KTHA HL  1.2 79 P    11:08:16.81  0.0 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.2 79 S    11:08:32.84 -0.1 M 1.0 KTHA 
  VLI  HL  1.3 57 P    11:08:18.07  0.0 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.3 57 S    11:08:35.17  0.1 M 1.0 VLI 
  ANKY HL  1.4 97 P    11:08:19.14 -0.2 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.4 97 S    11:08:37.55  0.1 M 1.0 ANKY 
  VLX  HP  1.5 24 P    11:08:21.73  0.6 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.5 24 S    11:08:40.86  0.4 M 1.0 VLX 
  KLV  HL  2.1 11 P    11:08:29.93  0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  2.1 11 S    11:08:54.72 -0.4 M 1.0 KLV 
  ACOR HA  2.1 28 P    11:08:30.57  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  2.1 28 S    11:08:56.07 -0.2 M 1.0 ACOR 
  LAKA HA  2.2  7 P    11:08:32.04  0.2 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  2.2  7 S    11:08:59.23 -0.1 M 1.0 LAKA 
  LTK  HP  2.3 28 P    11:08:32.16 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  2.3 28 S    11:08:59.30 -0.8 M 1.0 LTK 
  ANX  HP  2.6  5 P    11:08:37.83  0.9 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  2.6  5 S    11:09:07.65 -0.5 M 1.0 ANX 
  PDO  HP  2.6 352 P    11:08:37.36  0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  2.6 352 S    11:09:08.25 -0.2 M 1.0 PDO 
  LKR  HL  2.8 22 P    11:08:40.68  0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  2.8 22 S    11:09:14.18 -0.3 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  2.9 22 P    11:08:41.27  0.1 M 1.0 ATAL 
  AGG  HT  3.0 11 P    11:08:43.81  0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  3.0 11 S    11:09:19.33 -0.5 M 1.0 AGG 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL1 HI  0.9  3 MLv   3.52 0.02  5.34395   
  STPG HC  1.0 26 MLv   3.88 0.37  10.3573   
  KTHR HC  1.1 79 MLv   3.89 0.39  9.35153   
  VALY HP  1.2 14 MLv   3.51 0.01  3.64208   
  KTHA HL  1.2 79 MLv   3.42 -0.09  2.90941   
  VLI  HL  1.3 57 MLv   3.49 -0.02  3.97077   
  ANKY HL  1.4 97 MLv   3.35 -0.15  1.99881   
  VLX  HP  1.5 24 MLv   3.14 -0.36  1.05761   
  KLV  HL  2.1 11 MLv   3.67 0.17   1.2845   
  ACOR HA  2.1 28 MLv   3.50 -0.01  1.06393   
  LAKA HA  2.2  7 MLv   3.55 0.05  1.02861   
  LTK  HP  2.3 28 MLv   2.91 -0.60  0.846309   
  ANX  HP  2.6  5 MLv   3.52 0.01  0.605155   
  PDO  HP  2.6 352 MLv   3.44 -0.07  0.491372   
  LKR  HL  2.8 22 MLv   3.71 0.20  0.362513   
  ATAL HA  2.9 22 MLv   3.44 -0.06  0.345707   
  AGG  HT  3.0 11 MLv   3.45 -0.05  0.223601