Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-30 03:54:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5872° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9565° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 30.6 χμ ΝΑ του Καρπενησίου
36.9 χμ Δ της Αμφισσας
169.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANXHP3.2282 P03:54:40.72 0.01.0M
ANXHP3.2282 S03:54:43.30 0.11.0M
EFPHP18.4194 P03:54:41.63 -0.21.0M
EFPHP18.4194 S03:54:45.19 0.11.0M
KALEHA27.0144 P03:54:43.07 0.01.0M
KALEHA27.0144 S03:54:47.26 -0.11.0M
MG00CL19.2183 P03:54:41.72 -0.21.0M
MG00CL19.2183 S03:54:45.51 0.21.0M
PYRGCL20.4165 P03:54:41.98 -0.11.0M
PYRGCL20.4165 S03:54:46.03 0.31.0M
AGRPCL29.4224 P03:54:42.81 -0.51.0M
AGRPCL29.4224 S03:54:46.98 -0.81.0M
EVRHL38.7341 P03:54:45.12 0.31.0M
EVRHL38.7341 S03:54:50.12 -0.31.0M
LAKAHA38.6177 P03:54:44.30 -0.41.0M
LAKAHA38.6177 S03:54:50.29 0.11.0M
KLVHL62.8164 P03:54:48.00 -0.41.0M
KLVHL62.8164 S03:54:56.85 0.11.0M
PDOHP67.2271 P03:54:49.29 0.21.0M
PDOHP67.2271 S03:54:57.84 -0.11.0M
DROHP73.8197 P03:54:50.05 0.01.0M
DROHP73.8197 S03:54:59.80 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhxe
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-30
  Time         03:54:37.38
  Latitude       38.5872 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9565 deg +/-   0 km
  Depth           18 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       163 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.17 +/- 0.16  9      
  M     1.17      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANX  HP  0.0 282 P    03:54:40.72  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.0 282 S    03:54:43.30  0.1 M 1.0 ANX 
  EFP  HP  0.2 194 P    03:54:41.63 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 194 S    03:54:45.19  0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 183 P    03:54:41.72 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 183 S    03:54:45.51  0.2 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.2 165 P    03:54:41.98 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 165 S    03:54:46.03  0.3 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.2 144 P    03:54:43.07  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 144 S    03:54:47.26 -0.1 M 1.0 KALE 
  AGRP CL  0.3 224 P    03:54:42.81 -0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 224 S    03:54:46.98 -0.8 M 1.0 AGRP 
  LAKA HA  0.3 177 P    03:54:44.30 -0.4 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.3 177 S    03:54:50.29  0.1 M 1.0 LAKA 
  EVR  HL  0.3 341 P    03:54:45.12  0.3 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.3 341 S    03:54:50.12 -0.3 M 1.0 EVR 
  KLV  HL  0.6 164 P    03:54:48.00 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 164 S    03:54:56.85  0.1 M 1.0 KLV 
  PDO  HP  0.6 271 P    03:54:49.29  0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.6 271 S    03:54:57.84 -0.1 M 1.0 PDO 
  DRO  HP  0.7 197 P    03:54:50.05  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.7 197 S    03:54:59.80  0.1 M 1.0 DRO 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANX  HP  0.0 282 MLv   1.16 -0.01  0.963105   
  EFP  HP  0.2 194 MLv   1.15 -0.02  0.387705   
  MG00 CL  0.2 183 MLv   1.17 -0.01  0.495594   
  PYRG CL  0.2 165 MLv   1.07 -0.10  0.183622   
  KALE HA  0.2 144 MLv   1.17 -0.01  0.245665   
  AGRP CL  0.3 224 MLv   0.81 -0.36  0.0953807   
  LAKA HA  0.3 177 MLv   1.01 -0.16  0.0880629   
  EVR  HL  0.3 341 MLv   0.99 -0.18  0.0833379   
  KLV  HL  0.6 164 MLv   1.55 0.38  0.0658143   
  PDO  HP  0.6 271 MLv   1.73 0.55  0.122906   
  DRO  HP  0.7 197 MLv   1.35 0.18  0.101165