Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-30 03:17:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4715° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9688° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
47
 Επίκεντρο 36.2 χμ Ν της Ζακύνθου
48.5 χμ ΔΝΔ του Πύργου
249.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP28.9336 P03:17:22.46 -0.21.0M
LTHKHP28.9336 S03:17:26.85 0.01.0M
RTZLHT69.4345 P03:17:29.06 -0.41.0M
RTZLHT69.4345 S03:17:38.84 0.11.0M
RLSHL78.2 34 P03:17:30.67 -0.21.0M
RLSHL78.2 34 S03:17:41.32 0.01.0M
DROHP84.4 51 P03:17:31.66 -0.31.0M
DROHP84.4 51 S03:17:43.23 0.11.0M
ITMHL90.6111 P03:17:32.56 -0.41.0M
ITMHL90.6111 S03:17:44.79 -0.21.0M
PLEVHP111.5 20 P03:17:36.02 -0.21.0M
PLEVHP111.5 20 S03:17:50.52 -0.21.0M
AGRPCL122.2 33 P03:17:37.85 -0.11.0M
AGRPCL122.2 33 S03:17:53.67 -0.11.0M
KLVHL121.8 59 P03:17:37.45 -0.51.0M
KLVHL121.8 59 S03:17:53.81 0.01.0M
LAKAHA123.1 46 P03:17:37.94 -0.21.0M
LAKAHA123.1 46 S03:17:53.99 -0.11.0M
PDOHP126.7 9 P03:17:37.98 -0.71.0M
STPGHC123.5119 P03:17:38.21 0.01.0M
STPGHC123.5119 S03:17:53.93 -0.31.0M
VLXHP125.1 95 P03:17:37.95 -0.61.0M
VLXHP125.1 95 S03:17:54.42 -0.41.0M
GURHP131.4 67 P03:17:38.81 -0.71.0M
GURHP131.4 67 S03:17:56.69 0.11.0M
MG00CL135.5 39 P03:17:40.68 0.71.0M
MG00CL135.5 39 S03:17:57.04 -0.31.0M
PVOHP136.4 21 P03:17:40.56 0.51.0M
PVOHP136.4 21 S03:17:57.55 0.01.0M
ANXHP150.0 34 P03:17:43.04 0.71.0M
ANXHP150.0 34 S03:18:01.69 0.21.0M
KALEHA144.9 45 P03:17:42.17 0.61.0M
KALEHA144.9 45 S03:17:59.99 -0.11.0M
THALHA161.6 67 P03:17:44.92 0.81.0M
THALHA161.6 67 S03:18:05.17 0.61.0M
ACORHA173.6 75 P03:17:46.85 0.91.0M
ACORHA173.6 75 S03:18:07.85 0.11.0M
EVRHL176.7 25 P03:17:46.53 0.21.0M
EVRHL176.7 25 S03:18:08.47 -0.11.0M
LTKHP186.1 71 P03:17:47.77 0.21.0M
LTKHP186.1 71 S03:18:10.75 0.21.0M
VLIHL194.4115 P03:17:49.33 0.81.0M
VLIHL194.4115 S03:18:12.46 0.11.0M
VILLHA219.8 70 P03:17:52.07 0.21.0M
VILLHA219.8 70 S03:18:18.02 -0.31.0M
KTHAHL230.1126 P03:17:53.53 0.41.0M
KTHAHL230.1126 S03:18:20.20 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhvy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-30
  Time         03:17:17.16
  Latitude       37.4715 deg +/-   1 km
  Longitude       20.9688 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       210 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.15 +/- 0.12 18      
  M     2.15      18 preferred 

47 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.3 336 P    03:17:22.46 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.3 336 S    03:17:26.85 -0.0 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 345 P    03:17:29.06 -0.4 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 345 S    03:17:38.84  0.1 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.7 34 P    03:17:30.67 -0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 34 S    03:17:41.32 -0.0 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.8 51 P    03:17:31.66 -0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 51 S    03:17:43.23  0.1 M 1.0 DRO 
  ITM  HL  0.8 111 P    03:17:32.56 -0.4 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.8 111 S    03:17:44.79 -0.2 M 1.0 ITM 
  PLEV HP  1.0 20 P    03:17:36.02 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.0 20 S    03:17:50.52 -0.2 M 1.0 PLEV 
  KLV  HL  1.1 59 P    03:17:37.45 -0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 59 S    03:17:53.81  0.0 M 1.0 KLV 
  AGRP CL  1.1 33 P    03:17:37.85 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 33 S    03:17:53.67 -0.1 M 1.0 AGRP 
  LAKA HA  1.1 46 P    03:17:37.94 -0.2 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  1.1 46 S    03:17:53.99 -0.1 M 1.0 LAKA 
  STPG HC  1.1 119 P    03:17:38.21  0.0 M 1.0 STPG 
  STPG HC  1.1 119 S    03:17:53.93 -0.3 M 1.0 STPG 
  VLX  HP  1.1 95 P    03:17:37.95 -0.6 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.1 95 S    03:17:54.42 -0.4 M 1.0 VLX 
  PDO  HP  1.1  9 P    03:17:37.98 -0.7 M 1.0 PDO 
  GUR  HP  1.2 67 P    03:17:38.81 -0.7 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 67 S    03:17:56.69  0.1 M 1.0 GUR 
  MG00 CL  1.2 39 P    03:17:40.68  0.7 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 39 S    03:17:57.04 -0.3 M 1.0 MG00 
  PVO  HP  1.2 21 P    03:17:40.56  0.5 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.2 21 S    03:17:57.55  0.0 M 1.0 PVO 
  KALE HA  1.3 45 P    03:17:42.17  0.6 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.3 45 S    03:17:59.99 -0.1 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.3 34 P    03:17:43.04  0.7 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 34 S    03:18:01.69  0.2 M 1.0 ANX 
  THAL HA  1.5 67 P    03:17:44.92  0.8 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.5 67 S    03:18:05.17  0.6 M 1.0 THAL 
  ACOR HA  1.6 75 P    03:17:46.85  0.9 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.6 75 S    03:18:07.85  0.1 M 1.0 ACOR 
  EVR  HL  1.6 25 P    03:17:46.53  0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.6 25 S    03:18:08.47 -0.1 M 1.0 EVR 
  LTK  HP  1.7 71 P    03:17:47.77  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.7 71 S    03:18:10.75  0.2 M 1.0 LTK 
  VLI  HL  1.8 115 P    03:17:49.33  0.8 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.8 115 S    03:18:12.46  0.1 M 1.0 VLI 
  VILL HA  2.0 70 P    03:17:52.07  0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  2.0 70 S    03:18:18.02 -0.3 M 1.0 VILL 
  KTHA HL  2.1 126 P    03:17:53.53  0.4 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 126 S    03:18:20.20 -0.3 M 1.0 KTHA 

24 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.3 336 MLv   2.06 -0.09  1.74073   
  RTZL HT  0.6 345 MLv   2.13 -0.03  0.303169   
  RLS  HL  0.7 34 MLv   2.01 -0.15  0.206708   
  DRO  HP  0.8 51 MLv   1.96 -0.20  0.361005   
  ITM  HL  0.8 111 MLv   2.27 0.11  0.327911   
  PLEV HP  1.0 20 MLv   2.09 -0.07  0.169595   
  KLV  HL  1.1 59 MLv   2.18 0.02  0.140852   
  AGRP CL  1.1 33 MLv   1.99 -0.16  0.120108   
  LAKA HA  1.1 46 MLv   2.01 -0.14  0.12465   
  STPG HC  1.1 119 MLv   2.50 0.35  0.382857   
  VLX  HP  1.1 95 MLv   1.84 -0.31  0.0823513   
  PDO  HP  1.1  9 MLv   2.41 0.26  0.30315   
  GUR  HP  1.2 67 MLv   2.23 0.07  0.186973   
  MG00 CL  1.2 39 MLv   2.13 -0.03  0.181612   
  PVO  HP  1.2 21 MLv   2.32 0.17  0.219557   
  KALE HA  1.3 45 MLv   2.08 -0.07  0.113755   
  ANX  HP  1.3 34 MLv   2.07 -0.09   0.1039   
  THAL HA  1.5 67 MLv   2.26 0.10  0.250881   
  ACOR HA  1.6 75 MLv   2.15 -0.01  0.0954035   
  EVR  HL  1.6 25 MLv   2.22 0.07  0.109368   
  LTK  HP  1.7 71 MLv   1.69 -0.46  0.109874   
  VLI  HL  1.8 115 MLv   2.53 0.38  0.235594   
  VILL HA  2.0 70 MLv   2.19 0.04  0.0619493   
  KTHA HL  2.1 126 MLv   2.92 0.76  0.292069