Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-30 01:40:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3712° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.7335° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 54.0 χμ ΒΒΑ της Σκύρου
75.1 χμ ΝΔ της Λήμνου
177.1 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFSAHL28.9 50 P01:40:18.86 -0.11.0M
EFSAHL28.9 50 S01:40:22.78 -0.41.0M
LIAHL69.9 33 P01:40:25.62 0.11.0M
LIAHL69.9 33 S01:40:34.59 -0.11.0M
LMN1HI62.6 27 P01:40:24.69 0.31.0M
LMN1HI62.6 27 S01:40:32.20 -0.41.0M
AOS2HT80.5252 P01:40:27.31 0.11.0M
AOS2HT80.5252 S01:40:37.05 -0.71.0M
KYMIHL98.6214 P01:40:30.07 0.01.0M
KYMIHL98.6214 S01:40:42.23 -0.51.0M
PAIGHT110.1305 P01:40:32.22 0.31.0M
PAIGHT110.1305 S01:40:45.96 0.01.0M
OURHT124.8329 P01:40:34.71 0.61.0M
OURHT124.8329 S01:40:49.73 -0.11.0M
PRKHL132.5 96 P01:40:35.84 0.51.0M
PRKHL132.5 96 S01:40:51.84 -0.21.0M
DIONHL159.7206 P01:40:39.53 0.01.0M
DIONHL159.7206 S01:40:59.59 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhst
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-30
  Time         01:40:13.44
  Latitude       39.3712 deg +/-   1 km
  Longitude       24.7335 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       110 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.53 +/- 0.14  7      
  M     1.53      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFSA HL  0.3 50 P    01:40:18.86 -0.1 M 1.0 EFSA 
  EFSA HL  0.3 50 S    01:40:22.78 -0.4 M 1.0 EFSA 
  LMN1 HI  0.6 27 P    01:40:24.69  0.3 M 1.0 LMN1 
  LMN1 HI  0.6 27 S    01:40:32.20 -0.4 M 1.0 LMN1 
  LIA  HL  0.6 33 P    01:40:25.62  0.1 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.6 33 S    01:40:34.59 -0.1 M 1.0 LIA 
  AOS2 HT  0.7 252 P    01:40:27.31  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7 252 S    01:40:37.05 -0.7 M 1.0 AOS2 
  KYMI HL  0.9 214 P    01:40:30.07 -0.0 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.9 214 S    01:40:42.23 -0.5 M 1.0 KYMI 
  PAIG HT  1.0 305 P    01:40:32.22  0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.0 305 S    01:40:45.96 -0.0 M 1.0 PAIG 
  OUR  HT  1.1 329 P    01:40:34.71  0.6 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.1 329 S    01:40:49.73 -0.1 M 1.0 OUR 
  PRK  HL  1.2 96 P    01:40:35.84  0.5 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 96 S    01:40:51.84 -0.2 M 1.0 PRK 
  DION HL  1.4 206 P    01:40:39.53  0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  1.4 206 S    01:40:59.59  0.2 M 1.0 DION 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFSA HL  0.3 50 MLv   1.60 0.07  0.598867   
  LMN1 HI  0.6 27 MLv   2.27 0.74  0.455467   
  LIA  HL  0.6 33 MLv   1.28 -0.25  0.0859445   
  AOS2 HT  0.7 252 MLv   1.68 0.14  0.0942898   
  KYMI HL  0.9 214 MLv   1.55 0.02  0.056956   
  PAIG HT  1.0 305 MLv   1.11 -0.42  0.0142033   
  OUR  HT  1.1 329 MLv   1.51 -0.02  0.0389338   
  PRK  HL  1.2 96 MLv   1.68 0.14  0.0517747   
  DION HL  1.4 206 MLv   1.42 -0.11  0.0595379