Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-30 00:30:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3795° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7243° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 15.0 χμ Β της Πάτρας
25.8 χμ Α του Μεσολογγίου
181.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL1.8355 P00:30:25.12 0.01.0M
AGRPCL1.8355 S00:30:26.61 0.01.0M
EFPHP16.7 72 P00:30:26.93 0.21.0M
EFPHP16.7 72 S00:30:29.50 0.01.0M
MG00CL19.8 79 P00:30:27.43 0.21.0M
MG00CL19.8 79 S00:30:30.45 0.11.0M
ANXHP29.3 36 P00:30:29.02 0.21.0M
ANXHP29.3 36 S00:30:32.78 -0.41.0M
PLEVHP27.9278 P00:30:28.21 -0.31.0M
PLEVHP27.9278 S00:30:32.25 -0.31.0M
PVOHP31.5326 P00:30:29.10 0.01.0M
PVOHP31.5326 S00:30:33.51 -0.11.0M
DROHP47.5182 P00:30:32.02 0.31.0M
DROHP47.5182 S00:30:38.17 -0.11.0M
KLVHL52.7135 P00:30:32.49 -0.11.0M
KLVHL52.7135 S00:30:39.40 -0.41.0M
PDOHP53.0297 P00:30:33.11 0.51.0M
PDOHP53.0297 S00:30:39.80 0.01.0M
GURHP73.1132 P00:30:35.75 -0.11.0M
GURHP73.1132 S00:30:45.24 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhql
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-30
  Time         00:30:23.14
  Latitude       38.3795 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7243 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       96 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.95 +/- 0.37  8      
  M     0.95      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.0 355 P    00:30:25.12 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.0 355 S    00:30:26.61 -0.0 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.2 72 P    00:30:26.93  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 72 S    00:30:29.50  0.0 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 79 P    00:30:27.43  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 79 S    00:30:30.45  0.1 M 1.0 MG00 
  PLEV HP  0.3 278 P    00:30:28.21 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.3 278 S    00:30:32.25 -0.3 M 1.0 PLEV 
  ANX  HP  0.3 36 P    00:30:29.02  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 36 S    00:30:32.78 -0.4 M 1.0 ANX 
  PVO  HP  0.3 326 P    00:30:29.10  0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 326 S    00:30:33.51 -0.1 M 1.0 PVO 
  DRO  HP  0.4 182 P    00:30:32.02  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 182 S    00:30:38.17 -0.1 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.5 135 P    00:30:32.49 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 135 S    00:30:39.40 -0.4 M 1.0 KLV 
  PDO  HP  0.5 297 P    00:30:33.11  0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.5 297 S    00:30:39.80  0.0 M 1.0 PDO 
  GUR  HP  0.7 132 P    00:30:35.75 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.7 132 S    00:30:45.24 -0.3 M 1.0 GUR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.0 355 MLv   0.45 -0.50  0.202726   
  EFP  HP  0.2 72 MLv   0.46 -0.48  0.0888149   
  MG00 CL  0.2 79 MLv   0.91 -0.04  0.268304   
  PLEV HP  0.3 278 MLv   0.69 -0.26  0.0785432   
  ANX  HP  0.3 36 MLv   0.55 -0.40  0.0522885   
  PVO  HP  0.3 326 MLv   1.07 0.12  0.151427   
  DRO  HP  0.4 182 MLv   0.95 0.00  0.0957795   
  KLV  HL  0.5 135 MLv   1.49 0.54  0.0892284   
  PDO  HP  0.5 297 MLv   1.52 0.57  0.12491   
  GUR  HP  0.7 132 MLv   1.47 0.53  0.064493