Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 23:54:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6705° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.4937° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 19.3 χμ ΒΒΑ της Αμφισσας
26.1 χμ ΝΝΑ της Λαμίας
132.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AXARHA17.9 53 P23:54:21.22 0.21.0M
AXARHA17.9 53 S23:54:24.76 0.51.0M
DLFAHL21.4180 P23:54:21.43 -0.11.0M
DLFAHL21.4180 S23:54:24.55 -0.61.0M
AGGHT41.3341 P23:54:24.51 0.11.0M
AGGHT41.3341 S23:54:30.15 -0.11.0M
ATALHA45.9 87 P23:54:25.26 0.11.0M
ATALHA45.9 87 S23:54:31.26 -0.21.0M
LKRHL43.9 93 P23:54:24.88 0.11.0M
LKRHL43.9 93 S23:54:30.95 0.01.0M
ANXHP50.5260 P23:54:26.13 0.21.0M
ANXHP50.5260 S23:54:33.02 0.11.0M
EFPHP57.9242 P23:54:27.14 0.11.0M
EFPHP57.9242 S23:54:34.87 0.11.0M
PYRGCL50.6235 P23:54:25.64 -0.31.0M
PYRGCL50.6235 S23:54:32.84 0.01.0M
GURHP82.7189 P23:54:30.91 0.01.0M
GURHP82.7189 S23:54:41.64 0.01.0M
KLVHL75.9203 P23:54:29.86 0.01.0M
KLVHL75.9203 S23:54:39.77 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhpg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         23:54:16.78
  Latitude       38.6705 deg +/-   0 km
  Longitude       22.4937 deg +/-   0 km
  Depth           16 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       87 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.31 +/- 0.20  8      
  M     1.31      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AXAR HA  0.2 53 P    23:54:21.22  0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.2 53 S    23:54:24.76  0.5 M 1.0 AXAR 
  DLFA HL  0.2 180 P    23:54:21.43 -0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.2 180 S    23:54:24.55 -0.6 M 1.0 DLFA 
  AGG  HT  0.4 341 P    23:54:24.51  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.4 341 S    23:54:30.15 -0.1 M 1.0 AGG 
  LKR  HL  0.4 93 P    23:54:24.88  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 93 S    23:54:30.95  0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.4 87 P    23:54:25.26  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 87 S    23:54:31.26 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ANX  HP  0.5 260 P    23:54:26.13  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 260 S    23:54:33.02  0.1 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  0.5 235 P    23:54:25.64 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.5 235 S    23:54:32.84 -0.0 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.5 242 P    23:54:27.14  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.5 242 S    23:54:34.87  0.1 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.7 203 P    23:54:29.86  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 203 S    23:54:39.77  0.0 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.7 189 P    23:54:30.91 -0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.7 189 S    23:54:41.64 -0.0 M 1.0 GUR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AXAR HA  0.2 53 MLv   0.74 -0.57  0.61588   
  DLFA HL  0.2 180 MLv   1.34 0.03  0.514095   
  AGG  HT  0.4 341 MLv   1.16 -0.15  0.0820042   
  LKR  HL  0.4 93 MLv   1.37 0.06  0.079481   
  ATAL HA  0.4 87 MLv   0.95 -0.36  0.0503404   
  ANX  HP  0.5 260 MLv   1.21 -0.10  0.0700688   
  PYRG CL  0.5 235 MLv   1.30 -0.01  0.0549894   
  EFP  HP  0.5 242 MLv   1.57 0.26  0.106831   
  KLV  HL  0.7 203 MLv   1.70 0.39  0.0803268   
  GUR  HP  0.7 189 MLv   1.56 0.25  0.0699211