Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 23:23:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8667° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.3338° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 7.0 χμ ΑΝΑ της Ανδραβίδας
22.8 χμ ΒΒΔ του Πύργου
210.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RLSHL24.0 29 P23:23:25.77 -0.21.0M
RLSHL24.0 29 S23:23:28.98 -0.51.0M
DROHP34.4 74 P23:23:28.01 0.31.0M
DROHP34.4 74 S23:23:33.07 0.51.0M
LTHKHP47.1248 P23:23:30.00 0.21.0M
LTHKHP47.1248 S23:23:35.93 -0.21.0M
PLEVHP61.0 6 P23:23:31.86 -0.21.0M
PLEVHP61.0 6 S23:23:39.71 -0.51.0M
KLVHL74.3 75 P23:23:34.34 0.01.0M
KLVHL74.3 75 S23:23:43.97 -0.21.0M
PDOHP82.4351 P23:23:35.76 0.21.0M
PDOHP82.4351 S23:23:46.38 0.01.0M
GURHP88.8 85 P23:23:36.87 0.11.0M
GURHP88.8 85 S23:23:48.24 -0.21.0M
PVOHP85.1 11 P23:23:36.29 0.41.0M
PVOHP85.1 11 S23:23:47.10 0.11.0M
ANXHP95.7 33 P23:23:38.15 0.41.0M
ANXHP95.7 33 S23:23:50.44 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhof
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         23:23:21.32
  Latitude       37.8667 deg +/-   1 km
  Longitude       21.3338 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       163 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.58 +/- 0.18  7      
  M     1.58      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RLS  HL  0.2 29 P    23:23:25.77 -0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.2 29 S    23:23:28.98 -0.5 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.3 74 P    23:23:28.01  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 74 S    23:23:33.07  0.5 M 1.0 DRO 
  LTHK HP  0.4 248 P    23:23:30.00  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 248 S    23:23:35.93 -0.2 M 1.0 LTHK 
  PLEV HP  0.5  6 P    23:23:31.86 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5  6 S    23:23:39.71 -0.5 M 1.0 PLEV 
  KLV  HL  0.7 75 P    23:23:34.34  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 75 S    23:23:43.97 -0.2 M 1.0 KLV 
  PDO  HP  0.7 351 P    23:23:35.76  0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.7 351 S    23:23:46.38  0.0 M 1.0 PDO 
  PVO  HP  0.8 11 P    23:23:36.29  0.4 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.8 11 S    23:23:47.10  0.1 M 1.0 PVO 
  GUR  HP  0.8 85 P    23:23:36.87  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.8 85 S    23:23:48.24 -0.2 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.9 33 P    23:23:38.15  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 33 S    23:23:50.44  0.2 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RLS  HL  0.2 29 MLv   1.19 -0.39  0.306503   
  DRO  HP  0.3 74 MLv   0.76 -0.82  0.131678   
  LTHK HP  0.4 248 MLv   1.64 0.06  0.231235   
  PLEV HP  0.5  6 MLv   1.67 0.09  0.116814   
  KLV  HL  0.7 75 MLv   1.72 0.14  0.0850853   
  PDO  HP  0.7 351 MLv   1.74 0.16  0.105903   
  PVO  HP  0.8 11 MLv   1.67 0.09  0.0884649   
  GUR  HP  0.8 85 MLv   1.65 0.07  0.0804505   
  ANX  HP  0.9 33 MLv   1.49 -0.09  0.051009