Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 22:33:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1368° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.9432° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
33
 Επίκεντρο 25.1 χμ ΒΑ της Αθήνας
47.1 χμ ΝΑ της Χαλκίδας
91.3 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MRTHHA1.6187 P22:33:38.62 0.01.0M
MRTHHA1.6187 S22:33:39.49 0.01.0M
DIONHL6.6188 P22:33:39.37 0.21.0M
DIONHL6.6188 S22:33:40.57 0.01.0M
PTLHL12.1215 P22:33:40.17 0.11.0M
PTLHL12.1215 S22:33:41.91 -0.21.0M
ATHHL26.8228 P22:33:42.67 0.21.0M
ATHHL26.8228 S22:33:46.26 -0.21.0M
ATHUHA23.5216 P22:33:41.87 -0.11.0M
ATHUHA23.5216 S22:33:45.14 -0.31.0M
NOACHL26.8228 P22:33:42.67 0.21.0M
NOACHL26.8228 S22:33:46.21 -0.21.0M
STFNHA35.2277 P22:33:43.93 0.01.0M
STFNHA35.2277 S22:33:48.71 -0.31.0M
VLYHL34.2202 P22:33:43.77 0.01.0M
VLYHL34.2202 S22:33:48.31 -0.31.0M
KARYHA44.8105 P22:33:45.42 -0.11.0M
MDRAHA42.6259 P22:33:45.18 0.01.0M
MDRAHA42.6259 S22:33:50.75 -0.31.0M
KYMIHL56.9 14 P22:33:47.45 0.01.0M
KYMIHL56.9 14 S22:33:54.78 -0.31.0M
VILLHA55.3273 P22:33:47.19 -0.11.0M
VILLHA55.3273 S22:33:54.45 -0.41.0M
EPIDHA92.8231 P22:33:53.73 0.41.0M
EPIDHA92.8231 S22:34:05.76 0.21.0M
LOUTHA86.4259 P22:33:52.81 0.51.0M
LOUTHA86.4259 S22:34:03.95 0.21.0M
LTKHP86.4262 P22:33:52.93 0.61.0M
LTKHP86.4262 S22:34:03.80 0.11.0M
ACORHA98.0254 P22:33:54.68 0.51.0M
ACORHA98.0254 S22:34:07.20 0.21.0M
SKYHL98.3 33 P22:33:54.43 0.31.0M
SKYHL98.3 33 S22:34:07.07 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhmp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         22:33:37.34
  Latitude       38.1368 deg +/-   0 km
  Longitude       23.9432 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       97 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.13 +/- 0.19 13      
  M     2.13      13 preferred 

33 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MRTH HA  0.0 187 P    22:33:38.62  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.0 187 S    22:33:39.49 -0.0 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.1 188 P    22:33:39.37  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.1 188 S    22:33:40.57  0.0 M 1.0 DION 
  PTL  HL  0.1 215 P    22:33:40.17  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.1 215 S    22:33:41.91 -0.2 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.2 216 P    22:33:41.87 -0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.2 216 S    22:33:45.14 -0.3 M 1.0 ATHU 
  ATH  HL  0.2 228 P    22:33:42.67  0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.2 228 S    22:33:46.26 -0.2 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.2 228 P    22:33:42.67  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.2 228 S    22:33:46.21 -0.2 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.3 202 P    22:33:43.77  0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.3 202 S    22:33:48.31 -0.3 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.3 277 P    22:33:43.93 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.3 277 S    22:33:48.71 -0.3 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.4 259 P    22:33:45.18  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.4 259 S    22:33:50.75 -0.3 M 1.0 MDRA 
  KARY HA  0.4 105 P    22:33:45.42 -0.1 M 1.0 KARY 
  VILL HA  0.5 273 P    22:33:47.19 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.5 273 S    22:33:54.45 -0.4 M 1.0 VILL 
  KYMI HL  0.5 14 P    22:33:47.45  0.0 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.5 14 S    22:33:54.78 -0.3 M 1.0 KYMI 
  LOUT HA  0.8 259 P    22:33:52.81  0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.8 259 S    22:34:03.95  0.2 M 1.0 LOUT 
  LTK  HP  0.8 262 P    22:33:52.93  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.8 262 S    22:34:03.80  0.1 M 1.0 LTK 
  EPID HA  0.8 231 P    22:33:53.73  0.4 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.8 231 S    22:34:05.76  0.2 M 1.0 EPID 
  ACOR HA  0.9 254 P    22:33:54.68  0.5 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.9 254 S    22:34:07.20  0.2 M 1.0 ACOR 
  SKY  HL  0.9 33 P    22:33:54.43  0.3 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.9 33 S    22:34:07.07  0.1 M 1.0 SKY 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MRTH HA  0.0 187 MLv   2.77 0.64  42.4769   
  DION HL  0.1 188 MLv   1.82 -0.31  10.1703   
  PTL  HL  0.1 215 MLv   2.42 0.29  10.3657   
  ATHU HA  0.2 216 MLv   1.86 -0.27  0.925717   
  ATH  HL  0.2 228 MLv   2.12 -0.01  2.25727   
  NOAC HL  0.2 228 MLv   2.10 -0.03  2.14329   
  VLY  HL  0.3 202 MLv   2.15 0.02  1.58265   
  STFN HA  0.3 277 MLv   1.87 -0.26  0.782749   
  MDRA HA  0.4 259 MLv   2.13 0.00  0.93343   
  KARY HA  0.4 105 MLv   2.17 0.05  0.903779   
  VILL HA  0.5 273 MLv   1.93 -0.20  0.281326   
  KYMI HL  0.5 14 MLv   1.94 -0.19  0.264678   
  LOUT HA  0.8 259 MLv   2.48 0.35  0.562399   
  LTK  HP  0.8 262 MLv   1.86 -0.27  0.511865   
  EPID HA  0.8 231 MLv   2.22 0.09  0.287197   
  ACOR HA  0.9 254 MLv   2.27 0.15  0.305527   
  SKY  HL  0.9 33 MLv   2.57 0.44  0.991668