Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 20:46:26 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3383° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9793° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 13.4 χμ ΒΔ του Αιγίου
23.8 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
158.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP11.8327 P20:46:29.69 0.11.0M
EFPHP11.8327 S20:46:31.74 0.11.0M
KALEHA15.2 67 P20:46:30.27 0.11.0M
KALEHA15.2 67 S20:46:32.74 0.01.0M
LAKAHA10.9180 P20:46:29.52 0.01.0M
LAKAHA10.9180 S20:46:31.55 0.01.0M
MG00CL8.9341 P20:46:29.23 0.01.0M
MG00CL8.9341 S20:46:31.03 0.11.0M
PYRGCL8.6 22 P20:46:29.18 -0.11.0M
PYRGCL8.6 22 S20:46:30.90 -0.11.0M
AGRPCL23.3286 P20:46:31.57 0.11.0M
AGRPCL23.3286 S20:46:34.69 -0.21.0M
TEMECL17.0134 P20:46:30.82 0.51.0M
TEMECL17.0134 S20:46:33.18 0.11.0M
ANXHP28.8350 P20:46:32.42 0.01.0M
ANXHP28.8350 S20:46:36.53 -0.11.0M
KLVHL36.0155 P20:46:33.39 -0.21.0M
KLVHL36.0155 S20:46:38.52 -0.11.0M
DROHP48.9209 P20:46:35.71 0.11.0M
DROHP48.9209 S20:46:42.37 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhjb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         20:46:26.85
  Latitude       38.3383 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9793 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       77 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.80 +/- 0.19  8      
  M     0.80      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYRG CL  0.1 22 P    20:46:29.18 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 22 S    20:46:30.90 -0.1 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  0.1 341 P    20:46:29.23  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 341 S    20:46:31.03  0.1 M 1.0 MG00 
  LAKA HA  0.1 180 P    20:46:29.52 -0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 180 S    20:46:31.55 -0.0 M 1.0 LAKA 
  EFP  HP  0.1 327 P    20:46:29.69  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 327 S    20:46:31.74  0.1 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.1 67 P    20:46:30.27  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 67 S    20:46:32.74 -0.0 M 1.0 KALE 
  TEME CL  0.2 134 P    20:46:30.82  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 134 S    20:46:33.18  0.1 M 1.0 TEME 
  AGRP CL  0.2 286 P    20:46:31.57  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 286 S    20:46:34.69 -0.2 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.3 350 P    20:46:32.42  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 350 S    20:46:36.53 -0.1 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.3 155 P    20:46:33.39 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 155 S    20:46:38.52 -0.1 M 1.0 KLV 
  DRO  HP  0.4 209 P    20:46:35.71  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 209 S    20:46:42.37  0.0 M 1.0 DRO 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYRG CL  0.1 22 MLv   0.79 -0.01  0.188072   
  MG00 CL  0.1 341 MLv   0.98 0.18  0.591259   
  LAKA HA  0.1 180 MLv   0.51 -0.29  0.137301   
  EFP  HP  0.1 327 MLv   0.75 -0.05  0.225828   
  KALE HA  0.1 67 MLv   0.63 -0.17  0.14169   
  TEME CL  0.2 134 MLv   0.62 -0.18  0.0410425   
  AGRP CL  0.2 286 MLv   0.58 -0.22  0.079762   
  ANX  HP  0.3 350 MLv   1.05 0.25  0.171495   
  KLV  HL  0.3 155 MLv   1.06 0.26  0.0870562   
  DRO  HP  0.4 209 MLv   1.01 0.21  0.10103