Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 20:20:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3783° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0080° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 15.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου
28.1 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
157.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP10.4301 P20:20:37.30 0.01.0M
EFPHP10.4301 S20:20:39.27 -0.11.0M
KALEHA11.6 83 P20:20:37.77 0.21.0M
KALEHA11.6 83 S20:20:39.66 -0.21.0M
LAKAHA15.6190 P20:20:38.15 0.11.0M
LAKAHA15.6190 S20:20:40.81 0.11.0M
MG00CL6.7307 P20:20:36.84 -0.11.0M
MG00CL6.7307 S20:20:38.42 -0.21.0M
AGRPCL24.9274 P20:20:39.58 0.11.0M
AGRPCL24.9274 S20:20:43.33 0.11.0M
ANXHP25.1342 P20:20:39.62 0.01.0M
ANXHP25.1342 S20:20:43.42 0.01.0M
TEMECL18.9149 P20:20:38.96 0.41.0M
TEMECL18.9149 S20:20:41.99 0.51.0M
KLVHL39.2161 P20:20:41.64 -0.21.0M
KLVHL39.2161 S20:20:47.19 -0.21.0M
PVOHP49.6302 P20:20:43.84 0.31.0M
PVOHP49.6302 S20:20:50.28 0.01.0M
DROHP54.0209 P20:20:44.21 0.01.0M
DROHP54.0209 S20:20:51.35 -0.21.0M
GURHP57.2149 P20:20:44.58 -0.21.0M
GURHP57.2149 S20:20:52.36 -0.21.0M
PLEVHP52.5274 P20:20:43.81 -0.21.0M
PLEVHP52.5274 S20:20:50.85 -0.31.0M
RLSHL59.5233 P20:20:45.36 0.31.0M
RLSHL59.5233 S20:20:53.08 0.11.0M
AXARHA71.2 53 P20:20:46.99 0.01.0M
AXARHA71.2 53 S20:20:56.42 0.11.0M
EVRHL62.3344 P20:20:45.60 0.01.0M
EVRHL62.3344 S20:20:53.84 -0.11.0M
AGGHT76.9 22 P20:20:47.64 -0.21.0M
AGGHT76.9 22 S20:20:58.11 0.11.0M
PDOHP75.8289 P20:20:48.45 0.81.0M
PDOHP75.8289 S20:20:57.82 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhie
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         20:20:34.60
  Latitude       38.3783 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0080 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       66 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.54 +/- 0.18 13      
  M     1.54      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.1 307 P    20:20:36.84 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 307 S    20:20:38.42 -0.2 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.1 301 P    20:20:37.30 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 301 S    20:20:39.27 -0.1 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.1 83 P    20:20:37.77  0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 83 S    20:20:39.66 -0.2 M 1.0 KALE 
  LAKA HA  0.1 190 P    20:20:38.15  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 190 S    20:20:40.81  0.1 M 1.0 LAKA 
  TEME CL  0.2 149 P    20:20:38.96  0.4 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 149 S    20:20:41.99  0.5 M 1.0 TEME 
  AGRP CL  0.2 274 P    20:20:39.58  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 274 S    20:20:43.33  0.1 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.2 342 P    20:20:39.62 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 342 S    20:20:43.42 -0.0 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.4 161 P    20:20:41.64 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 161 S    20:20:47.19 -0.2 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  0.4 302 P    20:20:43.84  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 302 S    20:20:50.28  0.0 M 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.5 274 P    20:20:43.81 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 274 S    20:20:50.85 -0.3 M 1.0 PLEV 
  DRO  HP  0.5 209 P    20:20:44.21 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 209 S    20:20:51.35 -0.2 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.5 149 P    20:20:44.58 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 149 S    20:20:52.36 -0.2 M 1.0 GUR 
  RLS  HL  0.5 233 P    20:20:45.36  0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 233 S    20:20:53.08  0.1 M 1.0 RLS 
  EVR  HL  0.6 344 P    20:20:45.60 -0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.6 344 S    20:20:53.84 -0.1 M 1.0 EVR 
  AXAR HA  0.6 53 P    20:20:46.99  0.0 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.6 53 S    20:20:56.42  0.1 M 1.0 AXAR 
  PDO  HP  0.7 289 P    20:20:48.45  0.8 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.7 289 S    20:20:57.82  0.2 M 1.0 PDO 
  AGG  HT  0.7 22 P    20:20:47.64 -0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7 22 S    20:20:58.11  0.1 M 1.0 AGG 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.1 307 MLv   1.92 0.38  5.84041   
  EFP  HP  0.1 301 MLv   1.38 -0.17  1.03484   
  KALE HA  0.1 83 MLv   1.31 -0.24  0.829317   
  LAKA HA  0.1 190 MLv   1.12 -0.43  0.426932   
  TEME CL  0.2 149 MLv   1.50 -0.04  0.283062   
  AGRP CL  0.2 274 MLv   0.94 -0.60  0.166097   
  ANX  HP  0.2 342 MLv   1.79 0.24  1.15305   
  KLV  HL  0.4 161 MLv   1.38 -0.17  0.150102   
  PVO  HP  0.4 302 MLv   1.58 0.03  0.172276   
  PLEV HP  0.5 274 MLv   1.44 -0.10  0.107283   
  DRO  HP  0.5 209 MLv   1.46 -0.08  0.214852   
  GUR  HP  0.5 149 MLv   1.56 0.02  0.107725   
  RLS  HL  0.5 233 MLv   1.86 0.32  0.187933   
  EVR  HL  0.6 344 MLv   1.81 0.27  0.159837   
  AXAR HA  0.6 53 MLv   1.38 -0.16  0.212132   
  PDO  HP  0.7 289 MLv   1.82 0.27  0.136932   
  AGG  HT  0.7 22 MLv   1.68 0.13  0.0764153