Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 20:15:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6369° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2959° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 76.8 χμ Δ της Καρπάθου
111.1 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
346.5 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC51.8201 P20:15:39.26 -0.11.0M
STIAHC51.8201 S20:15:45.98 0.01.0M
ZKRHL58.5187 P20:15:40.04 -0.41.0M
ZKRHL58.5187 S20:15:47.77 -0.21.0M
KARPHL78.9 97 P20:15:43.80 0.01.0M
KARPHL78.9 97 S20:15:54.17 0.31.0M
NPSHL74.8236 P20:15:43.13 0.01.0M
NPSHL74.8236 S20:15:52.73 0.11.0M
PFKSHC99.6229 P20:15:47.12 -0.11.0M
PFKSHC99.6229 S20:15:59.75 0.01.0M
SNT5HA117.6317 P20:15:49.89 -0.21.0M
SNT5HA117.6317 S20:16:04.43 -0.31.0M
IDIMN133.1254 P20:15:52.76 0.41.0M
IDIMN133.1254 S20:16:09.27 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhia
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         20:15:29.98 +/-  0.4 s
  Latitude       35.6369 deg +/-   3 km
  Longitude       26.2959 deg +/-   2 km
  Depth            5 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       140 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.21 +/- 0.18  7      
  M     2.21      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.5 201 P    20:15:39.26 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.5 201 S    20:15:45.98 -0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 187 P    20:15:40.04 -0.4 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 187 S    20:15:47.77 -0.2 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 236 P    20:15:43.13 -0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 236 S    20:15:52.73  0.1 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 97 P    20:15:43.80 -0.0 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 97 S    20:15:54.17  0.3 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 229 P    20:15:47.12 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 229 S    20:15:59.75  0.0 M 1.0 PFKS 
  SNT5 HA  1.1 317 P    20:15:49.89 -0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 317 S    20:16:04.43 -0.3 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 254 P    20:15:52.76  0.4 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 254 S    20:16:09.27  0.5 M 1.0 IDI 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.5 201 MLv   2.04 -0.16  0.446236   
  ZKR  HL  0.5 187 MLv   2.08 -0.13  0.331483   
  NPS  HL  0.7 236 MLv   2.52 0.31  0.69823   
  KARP HL  0.7 97 MLv   2.08 -0.13  0.32159   
  PFKS HC  0.9 229 MLv   2.11 -0.09  0.206621   
  SNT5 HA  1.1 317 MLv   2.49 0.28   0.2336   
  IDI  MN  1.2 254 MLv   2.26 0.05  0.196464