Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 19:54:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.9669° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2962° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 31.7 χμ Ν των Καρυών
81.5 χμ Δ της Λήμνου
225.9 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
OURHT48.8326 P19:54:44.44 0.21.0M
OURHT48.8326 S19:54:50.37 -0.21.0M
PAIGHT52.9267 P19:54:45.25 0.31.0M
PAIGHT52.9267 S19:54:51.52 -0.21.0M
LIAHL75.8 96 P19:54:49.32 0.51.0M
LIAHL75.8 96 S19:54:58.27 -0.11.0M
THASHT79.7 27 P19:54:49.20 -0.21.0M
THASHT79.7 27 S19:54:59.57 0.21.0M
PLGHL85.3302 P19:54:50.39 0.01.0M
PLGHL85.3302 S19:55:01.13 0.11.0M
AOS2HT99.0203 P19:54:52.42 -0.21.0M
AOS2HT99.0203 S19:55:05.31 0.41.0M
KAVAHT115.7 9 P19:54:55.77 0.51.0M
NEOHL117.8232 P19:54:55.27 -0.31.0M
NEOHL117.8232 S19:55:10.08 -0.11.0M
SMTHHL118.8 62 P19:54:54.94 -0.81.0M
SMTHHL118.8 62 S19:55:10.43 -0.11.0M
SOHHT123.9320 P19:54:56.76 0.31.0M
SOHHT123.9320 S19:55:11.78 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhhi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         19:54:35.46 +/-  0.3 s
  Latitude       39.9669 deg +/-   2 km
  Longitude       24.2962 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.73 +/- 0.15  8      
  M     1.73      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.4 326 P    19:54:44.44  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.4 326 S    19:54:50.37 -0.2 M 1.0 OUR 
  PAIG HT  0.5 267 P    19:54:45.25  0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 267 S    19:54:51.52 -0.2 M 1.0 PAIG 
  LIA  HL  0.7 96 P    19:54:49.32  0.5 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 96 S    19:54:58.27 -0.1 M 1.0 LIA 
  THAS HT  0.7 27 P    19:54:49.20 -0.2 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 27 S    19:54:59.57  0.2 M 1.0 THAS 
  PLG  HL  0.8 302 P    19:54:50.39  0.0 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.8 302 S    19:55:01.13  0.1 M 1.0 PLG 
  AOS2 HT  0.9 203 P    19:54:52.42 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 203 S    19:55:05.31  0.4 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  1.0  9 P    19:54:55.77  0.5 M 1.0 KAVA 
  NEO  HL  1.1 232 P    19:54:55.27 -0.3 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.1 232 S    19:55:10.08 -0.1 M 1.0 NEO 
  SMTH HL  1.1 62 P    19:54:54.94 -0.8 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 62 S    19:55:10.43 -0.1 M 1.0 SMTH 
  SOH  HT  1.1 320 P    19:54:56.76  0.3 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  1.1 320 S    19:55:11.78 -0.1 M 1.0 SOH 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.4 326 MLv   1.57 -0.16  0.179656   
  PAIG HT  0.5 267 MLv   1.53 -0.20  0.0985682   
  LIA  HL  0.7 96 MLv   1.48 -0.25  0.12746   
  THAS HT  0.7 27 MLv   2.34 0.61  0.440918   
  PLG  HL  0.8 302 MLv   1.98 0.25  0.180481   
  AOS2 HT  0.9 203 MLv   1.76 0.03  0.0922371   
  KAVA HT  1.0  9 MLv   1.79 0.06  0.171683   
  NEO  HL  1.1 232 MLv   1.70 -0.04  0.0887106   
  SMTH HL  1.1 62 MLv   1.91 0.18  0.0673339   
  SOH  HT  1.1 320 MLv   1.62 -0.11  0.05002