Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 17:23:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7010° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3762° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 36.7 χμ Β του Πολύγυρου
37.1 χμ Α της Θεσσαλονίκης
303.7 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SOHHT13.4352 P17:23:14.01 0.11.0M
SOHHT13.4352 S17:23:16.46 0.01.0M
PLGHL37.1171 P17:23:17.43 0.01.0M
PLGHL37.1171 S17:23:22.35 -0.31.0M
SRSHT48.6 22 P17:23:19.36 0.11.0M
SRSHT48.6 22 S17:23:25.64 -0.31.0M
OURHT65.5129 P17:23:22.07 0.21.0M
OURHT65.5129 S17:23:30.62 0.11.0M
KAVAHT100.9 71 P17:23:27.67 0.11.0M
KAVAHT100.9 71 S17:23:40.80 0.21.0M
THASHT113.8 95 P17:23:29.72 0.21.0M
THASHT113.8 95 S17:23:43.54 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhci
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         17:23:10.55
  Latitude       40.7010 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3762 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       181 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.64 +/- 0.15  6      
  M     1.64      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SOH  HT  0.1 352 P    17:23:14.01  0.1 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.1 352 S    17:23:16.46 -0.0 M 1.0 SOH 
  PLG  HL  0.3 171 P    17:23:17.43  0.0 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.3 171 S    17:23:22.35 -0.3 M 1.0 PLG 
  SRS  HT  0.4 22 P    17:23:19.36  0.1 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.4 22 S    17:23:25.64 -0.3 M 1.0 SRS 
  OUR  HT  0.6 129 P    17:23:22.07  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.6 129 S    17:23:30.62  0.1 M 1.0 OUR 
  KAVA HT  0.9 71 P    17:23:27.67  0.1 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 71 S    17:23:40.80  0.2 M 1.0 KAVA 
  THAS HT  1.0 95 P    17:23:29.72  0.2 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.0 95 S    17:23:43.54 -0.4 M 1.0 THAS 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SOH  HT  0.1 352 MLv   1.74 0.10  1.97946   
  PLG  HL  0.3 171 MLv   1.69 0.05  0.460624   
  SRS  HT  0.4 22 MLv   1.26 -0.38  0.0616098   
  OUR  HT  0.6 129 MLv   1.50 -0.14  0.0749432   
  KAVA HT  0.9 71 MLv   1.68 0.05  0.157608   
  THAS HT  1.0 95 MLv   1.80 0.16  0.0847232