Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 17:20:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1123° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6195° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 36.1 χμ ΒΒΔ του Καρπενησίου
38.3 χμ ΝΔ της Καρδίτσας
222.6 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EVRHL27.3143 P17:20:38.79 0.21.0M
EVRHL27.3143 S17:20:42.60 0.01.0M
AMPLHP40.9239 P17:20:41.11 0.31.0M
AMPLHP40.9239 S17:20:46.75 0.11.0M
TETRHL39.4311 P17:20:40.49 -0.21.0M
TETRHL39.4311 S17:20:46.19 -0.11.0M
AGGHT62.7 99 P17:20:44.46 0.01.0M
AGGHT62.7 99 S17:20:52.61 -0.41.0M
AGRPCL80.2174 P17:20:46.94 -0.31.0M
AGRPCL80.2174 S17:20:57.88 0.01.0M
EFPHP80.2162 P17:20:46.88 -0.31.0M
EFPHP80.2162 S17:20:57.73 -0.11.0M
TYRNHT84.9 38 P17:20:47.94 -0.11.0M
TYRNHT84.9 38 S17:20:59.49 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vhcg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         17:20:33.20
  Latitude       39.1123 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6195 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       88 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.45 +/- 0.33  7      
  M     1.45      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EVR  HL  0.2 143 P    17:20:38.79  0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.2 143 S    17:20:42.60 -0.0 M 1.0 EVR 
  TETR HL  0.4 311 P    17:20:40.49 -0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.4 311 S    17:20:46.19 -0.1 M 1.0 TETR 
  AMPL HP  0.4 239 P    17:20:41.11  0.3 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.4 239 S    17:20:46.75  0.1 M 1.0 AMPL 
  AGG  HT  0.6 99 P    17:20:44.46  0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 99 S    17:20:52.61 -0.4 M 1.0 AGG 
  AGRP CL  0.7 174 P    17:20:46.94 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 174 S    17:20:57.88 -0.0 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.7 162 P    17:20:46.88 -0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.7 162 S    17:20:57.73 -0.1 M 1.0 EFP 
  TYRN HT  0.8 38 P    17:20:47.94 -0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.8 38 S    17:20:59.49  0.2 M 1.0 TYRN 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EVR  HL  0.2 143 MLv   1.10 -0.35  0.205451   
  TETR HL  0.4 311 MLv   1.08 -0.37  0.0989114   
  AMPL HP  0.4 239 MLv   1.08 -0.37  0.0895751   
  AGG  HT  0.6 99 MLv   1.73 0.28  0.100588   
  AGRP CL  0.7 174 MLv   1.67 0.22  0.0933785   
  EFP  HP  0.7 162 MLv   1.78 0.33  0.119101   
  TYRN HT  0.8 38 MLv   1.68 0.23  0.0704957