Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 15:33:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4518° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.8825° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 44.8 χμ ΒΔ της Μυτιλήνης
74.8 χμ ΝΑ της Λήμνου
247.8 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL40.1125 P15:34:01.30 -0.11.0M
PRKHL40.1125 S15:34:07.06 0.01.0M
LIAHL77.9309 P15:34:07.55 0.11.0M
LIAHL77.9309 S15:34:17.74 0.21.0M
CHOSHT119.3173 P15:34:13.67 -0.31.0M
CHOSHT119.3173 S15:34:29.29 0.31.0M
SMTHHL117.2345 P15:34:13.53 0.01.0M
SMTHHL117.2345 S15:34:28.49 0.11.0M
ALNHT161.2 5 P15:34:20.48 0.51.0M
ALNHT161.2 5 S15:34:39.67 0.01.0M
THASHT162.1322 P15:34:19.58 -0.71.0M
THASHT162.1322 S15:34:40.05 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vgyt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         15:33:54.10
  Latitude       39.4518 deg +/-   1 km
  Longitude       25.8825 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.51 +/- 0.28  6      
  M     2.51      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.4 125 P    15:34:01.30 -0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.4 125 S    15:34:07.06  0.0 M 1.0 PRK 
  LIA  HL  0.7 309 P    15:34:07.55  0.1 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 309 S    15:34:17.74  0.2 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  1.1 345 P    15:34:13.53 -0.0 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 345 S    15:34:28.49  0.1 M 1.0 SMTH 
  CHOS HT  1.1 173 P    15:34:13.67 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.1 173 S    15:34:29.29  0.3 M 1.0 CHOS 
  ALN  HT  1.4  5 P    15:34:20.48  0.5 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  1.4  5 S    15:34:39.67 -0.0 M 1.0 ALN 
  THAS HT  1.5 322 P    15:34:19.58 -0.7 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.5 322 S    15:34:40.05 -0.2 M 1.0 THAS 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.4 125 MLv   2.65 0.14  3.53081   
  LIA  HL  0.7 309 MLv   1.89 -0.62  0.318613   
  SMTH HL  1.1 345 MLv   2.68 0.17  0.39796   
  CHOS HT  1.1 173 MLv   2.74 0.23  0.701308   
  ALN  HT  1.4  5 MLv   2.61 0.11  0.251936   
  THAS HT  1.5 322 MLv   2.19 -0.32  0.11912